Γίνετε εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απασχολεί εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση προσφορών και προτάσεων έργων, την παρακολούθηση των έργων και τον σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων.

Κανόνες για τους εμπειρογνώμονες που αξιολογούν προσφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση προσφορών. Οι εμπειρογνώμονες οφείλουν να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας εμπειρογνωμόνων και να υπογράφουν δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων.