Ανάλυση της εμπορικής και διεθνούς διάστασης της πολιτικής

Πληροφορίες σχετικά με τα συγκεντρωθέντα στατιστικά στοιχεία, τις αναλύσεις για το εμπόριο και τις πολιτικές, τις εκθέσεις παρακολούθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής και τις μελέτες που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων της ΚΓΠ.

Διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων

Στατιστικές και αναλύσεις σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, καθώς και πληροφορίες για τις διμερείς συμφωνίες και το εμπόριο γεωργικών προϊόντων της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Γεωργικές αγορές και τιμές

Παρακολούθηση των τιμών, βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές, παρουσιάσεις και εκθέσεις σχετικά με τις εξελίξεις της αγοράς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην ΕΕ και στον κόσμο.

Information for trade with non-EU countries

How to export into and out of the EU, with practical information on rules, tariffs, procedures, and product requirements.