Översikt

Ett av den gemensamma jordbrukspolitikens viktigaste kännemärken är den internationella dimensionen, eftersom det är viktigt med en sund bytesbalans som sörjer för en stabil inre marknad.

För att se till att EU:s gemensamma jordbrukspolitik når sina mål samlar EU-kommissionen in statistik om handeln med jordbruksprodukter och den internationella jordbruksbaserade livsmedelssektorn och analyserar utvecklingen.

Aktuell information publiceras varje månad (Monitoring EU agri-food trade), medan en mer djupgående granskning av det senaste årets förändringar i EU:s handelsflöden med jordbruksbaserade livsmedel publiceras i en årlig rapport (Monitoring agri-trade policy).

Båda publikationer undersöker trenderna och utvecklingen i handeln med jordbruksbaserade livsmedel med avseende på de viktigaste aktörerna och produkterna. Publikationerna kompletteras med faktablad som ger en detaljerad bild av EU:s handelsförbindelser och illustrerar viktiga trender på den internationella marknaden för jordbruksbaserade livsmedel.

Kommissionen och dess partner tar också fram olika studier och analyser om hur handelspolitiken påverkar jordbruket.

På det hela visar statistiken och analyserna att EU erbjuder en blandning av konkurrenskraftiga produkter på alla nivåer i jordbrukets värdekedja och spelar en central roll i den internationella handeln med jordbruksbaserade livsmedel.

Läs mer

Meddelande: Brexit och EU:s livsmedelslagstiftning

Serien ”Monitoring EU agri-food trade”

”Monitoring EU agri-food trade” innehåller de mest aktuella uppgifterna om EU:s handel med livsmedel från jordbruket. Här hittar du den senaste statistiken om handelsförbindelser och produktkategorier och om utveckling och trender.

Tidigare utgåvor

Serien ”Monitoring agri-trade policy”

Den årliga publikationen innehåller en ingående analys av de viktigaste frågorna när det gäller handel med livsmedel och andra jordbruksprodukter i största allmänhet. Här hittar du en detaljerad översikt med fokus på de viktigaste produkterna och aktörerna.

Ladda nerPDF - 2.6 MB

År 2018 uppgick värdet på EU:s handel med jordbruksbaserade livsmedel till 254 miljarder euro – 138 miljarder i export och 116 miljarder i import. Därmed bekräftades även under detta år EU:s ställning som världens största exportör och näststörsta importör av jordbruksbaserade livsmedel. Jordbruksprodukternas andel av EU:s totala varuexport var stabil 2018 och uppgick till 7 procent. Jordbruksprodukterna fortsatte därmed att bidra till nya jobb och tillväxt i den europeiska sektorn för jordbruksbaserade livsmedel.

Ladda nerPDF - 2.3 MB

År 2017 fortsatte EU att leda den globala handeln med livsmedel från jordbruket. Exporten var värd 138 miljarder euro och importen 117 miljarder euro. Sektorns betydelse lyfts särskilt fram i rapporten, eftersom den står för 7,5 procent av sysselsättningen i EU.

Tidigare utgåvor

Nyhetsbrev

Prenumerera för att få ett mejl om de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Handelsstatistik

Kommissionen tar fram en serie land- och regionfaktablad för att ge en översikt över EU:s handel med jordbruksbaserade livsmedel i världen.

Faktabladen informerar om EU:s handelsförbindelser med respektive land och region med tonvikt på olika produktkategorier, bytesbalansen och nyckelindikatorer för jordbruk och handel.

Studier

Kommissionen och dess partner tar regelbundet fram studier för att bedöma internationella handelsavtals potentiella inverkan på jordbruket.

EU:s handelsavtal och jordbruket

Den här studien, som konsultfirman Copenhagen Economics tog fram 2017 på kommissionens uppdrag, analyserar hur handelsavtalen mellan EU och Mexiko, Sydkorea och Schweiz påverkar handeln med jordbruksbaserade livsmedel. Det visar sig att handelsavtalen har bidragit till att öka EU:s jordbruksexport och gett jobb i sektorn för jordbruksbaserade livsmedel och andra ekonomiska sektorer.

Ekonomisk studie om handelsavtalens kumulativa effekt på EU:s jordbrukssektor

Den här rapporten, som kommissionen tog fram 2016 (gemensamma forskningscentrumet i samarbete med kommissionens avdelning för jordbruk och landsbygdsutveckling), handlar om framtida handelsavtals potentiella effekt på EU:s jordbrukssektor, baserat på modeller som simulerar ömsesidig liberalisering av importtullar mellan EU och respektive handelspartner.

Pressmeddelande

Studier om effekterna av ett potentiellt frihandelsavtal mellan EU och Mercosur

Kommissionen och gemensamma forskningscentrumet (institutet för framtidsstudier): konsekvensbedömning (2011)

Kommissionens avdelning för jordbruk och landsbygdsutveckling:

Ladda nerPDF - 220.4 KB

Kommissionens handelsavdelning:

Konsekvensbedömning om handelns hållbarhet med avseende på det associeringsavtal som är under förhandling mellan EU och Mercosur (2009)

Aktuellt