Prehľad

Medzinárodný rozmer je neoddeliteľnou súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), keďže udržiavanie zdravej rovnováhy dovozu a vývozu je kľúčom k zabezpečeniu stability vnútorného trhu.

V snahe zabezpečiť plnenie cieľov SPP Európska komisia zhromažďuje štatistické údaje a vypracúva analýzy vývoja v oblasti medzinárodnej agropotravinárskej politiky a rozbory obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami.

Najaktuálnejšie informácie sa uverejňujú každý mesiac v dokumente „Monitorovanie agropotravinárskeho obchodu EÚ“, pričom dôkladnejší rozbor príčin zmien v obchodných tokoch agropotravinárskych výrobkov EÚ obsahuje výročná správa „Monitorovanie poľnohospodárskej obchodnej politiky“.

V oboch publikáciách sa skúmajú trendy a vývoj v oblasti obchodu s agropotravinárskymi výrobkami týkajúce sa kľúčových aktérov a výrobkov. K týmto publikáciám sa vydávajú prehľady zostavené s cieľom poskytnúť podrobný obraz o obchodných vzťahoch EÚ v oblasti agropotravinárskych výrobkov a poukázať na významné udalosti na medzinárodnom agropotravinárskom trhu.

Európska komisia spoločne s partnermi vypracúva rôzne štúdie a analytické dokumenty týkajúce sa obchodných politík, ktoré majú vplyv na poľnohospodárstvo.

Celkovo zo štatistík a analýz vyplýva, že EÚ ponúka rozmanitú škálu konkurencieschopných výrobkov na všetkých úrovniach poľnohospodárskeho hodnotového reťazca a zohráva ústrednú úlohu v medzinárodnom obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.

Súvisiace informácie

Oznámenie zainteresovaným stranám: Vystúpenie Spojeného kráľovstva a potravinové právo EÚ

Monitorovanie agropotravinárskeho obchodu EÚ

„Monitorovanie agropotravinárskeho obchodu EÚ“ poskytuje najaktuálnejšie informácie o agropotravinárskom obchode. Táto séria dokumentov obsahuje najnovšie štatistiky týkajúce sa obchodných vzťahov a kategórií výrobkov, poukazujúc na významné udalosti a nové trendy.

StiahnuťPDF - 789.6 KB

Predchádzajúce ročníky v rámci série

Monitorovanie poľnohospodárskej obchodnej politiky

Monitorovanie poľnohospodárskej obchodnej politiky (MAP) je výročná publikácia, ktorá poskytuje podrobnú analýzu hlavných otázok týkajúcich sa agropotravinárskej politiky a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami vo všeobecnosti. Táto séria dokumentov obsahuje podrobný prehľad medzinárodného obchodného prostredia s agropotravinárskymi výrobkami so zameraním na kľúčové výrobky a partnerov.

StiahnuťPDF - 2.6 MB

V roku 2018 dosiahol agropotravinársky obchod EÚ hodnotu 254 miliárd EUR – z čoho vývoz predstavuje 138 miliárd EUR a dovoz 116 miliárd EUR, čím sa opätovne potvrdilo vedúce postavenie EÚ ako najväčšieho svetového vývozcu a druhého najväčšieho dovozcu agropotravinárskych výrobkov. Poľnohospodárske výrobky predstavujú nezanedbateľný podiel vo výške 7 % hodnoty celkového vyvezeného tovaru EÚ v roku 2018, čím prispievajú k tvorbe pracovných miest a k rastu európskeho agropotravinárskeho odvetvia.

StiahnuťPDF - 2.3 MB

V roku 2017 si EÚ udržala vedúce postavenie v celosvetovom obchode s agropotravinárskymi výrobkami s vývozom v hodnote 138 miliárd EUR a dovozom vo výške117 miliárd EUR. V správe sa zdôrazňuje aj význam agropotravinárskeho sektora, ktorý predstavuje 7,5 % zamestnanosti v EÚ.

Predchádzajúce ročníky

Informačný bulletin

Odber e-mailových upozornení s aktuálnymi informáciami.

Buďte v obraze

Obchodné štatistiky

Európska komisia vypracúva sériu prehľadov podľa krajín a regiónov s cieľom poskytnúť komplexný obraz celosvetového obchodu EÚ s agropotravinárskymi výrobkami.

Prehľady vytvárajú obraz o obchodných vzťahoch EÚ v oblasti agropotravinárskych výrobkov s príslušnými krajinami a regiónmi tak, že sa zameriavajú na kľúčové poľnohospodárske a obchodné ukazovatele, uvádzajú bilanciu vývozu a dovozu a rozdeľujú obchod podľa kategórií výrobkov.

Štúdie

Európska komisia a jej partneri pravidelne uskutočňujú štúdie s cieľom posúdiť vplyv medzinárodných obchodných dohôd na poľnohospodárstvo. Pri každej obchodnej dohode Komisia pred začatím rokovaní vykonáva posúdenia vplyvu a počas ich vedenia uskutočňuje posúdenia vplyvu na udržateľnosť. Komisia takisto vykonáva štúdie kumulatívneho vplyvu s cieľom analyzovať kombinovaný vplyv rôznych dohôd, ktoré sa práve podpisujú alebo prerokúvajú.

Aktuality