Επισκόπηση

Η διεθνής διάσταση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), δεδομένου ότι η διατήρηση της υγιούς ισορροπίας των εισαγωγών και των εξαγωγών είναι καίριας σημασίας για τη σταθερότητα της εσωτερικής αγοράς.

Για την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συλλέγει στατιστικά στοιχεία και εκπονεί αναλύσεις για το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και τις εξελίξεις της διεθνούς πολιτικής γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση στην έκδοση «Παρακολούθηση των εμπορικών συναλλαγών αγροδιατροφικών προϊόντων», ενώ στην ετήσια έκθεση «Παρακολούθηση της εμπορικής πολιτικής στον τομέα της γεωργίας» παρατίθεται μια πιο εμπεριστατωμένη εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι εμπορικές ροές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ μεταβλήθηκαν το προηγούμενο έτος.

Και οι δύο εκδόσεις εξετάζουν τις τάσεις και τις εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου γεωργικών προϊόντων διατροφής όσον αφορά βασικούς συντελεστές και προϊόντα. Τις εκδόσεις αυτές συμπληρώνουν ενημερωτικά δελτία τα οποία παρουσιάζουν μια λεπτομερή εικόνα των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής καθώς και τις σημαντικές εξελίξεις στη διεθνή αγορά γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εταίροι της εκπονούν επίσης διάφορες μελέτες και αναλύσεις σχετικά με τις εμπορικές πολιτικές που επηρεάζουν τη γεωργία.

Συνολικά, το φάσμα των στατιστικών και των αναλύσεων καταδεικνύει ότι η ΕΕ προσφέρει μια ποικιλία ανταγωνιστικών προϊόντων σε όλα τα επίπεδα της αξιακής αλυσίδας γεωργικών προϊόντων και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Σχετικές πληροφορίες

Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους: αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα

Παρακολούθηση των εμπορικών συναλλαγών αγροδιατροφικών προϊόντων

Η «Παρακολούθηση των εμπορικών συναλλαγών αγροδιατροφικών προϊόντων» παρέχει τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ. Η σειρά αυτή παρουσιάζει τις τελευταίες στατιστικές σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις και τις κατηγορίες προϊόντων, υπογραμμίζοντας αξιοσημείωτες εξελίξεις και αναδυόμενες τάσεις.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 949.6 KB

Προηγούμενες εκδόσεις της σειράς

Παρακολούθηση της εμπορικής πολιτικής στον τομέα της γεωργίας

Η «Παρακολούθηση της εμπορικής πολιτικής στον τομέα της γεωργίας» είναι μια ετήσια έκδοση που περιέχει διεξοδική ανάλυση των κυρίαρχων ζητημάτων που αφορούν την πολιτική γεωργικών προϊόντων διατροφής και το εμπόριο γεωργικών προϊόντων εν γένει. Η σειρά περιλαμβάνει λεπτομερή επισκόπηση του διεθνούς εμπορικού περιβάλλοντος γεωργικών προϊόντων διατροφής, με έμφαση στα βασικά προϊόντα και τους εταίρους.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 1000.2 KB

Η περιοχή της Δυτικής Αφρικής αναπτύσσεται ραγδαία και ο πληθυσμός της αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Η κάλυψη των βασικών αναγκών για την εξασφάλιση ισορροπημένης διατροφής εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη, ευημερία και σταθερότητα στην περιοχή. Η παρούσα σύνοψη παρέχει στοιχεία και αριθμούς σχετικά με τις εξαγωγές πουλερικών της ΕΕ προς τη Δυτική Αφρική και αντικατοπτρίζει τις κυριότερες εξελίξεις του τομέα στην περιοχή αυτή.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 2.6 MB

Το 2018, το εμπόριο γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ ανήλθε σε 254 δισ. ευρώ (138 δισ. ευρώ σε εξαγωγές και 116 δισ. ευρώ σε εισαγωγές), επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη χρονιά τη θέση της ΕΕ ως του μεγαλύτερου εξαγωγέα παγκοσμίως και ως του δεύτερου κατά σειρά εισαγωγέα γεωργικών προϊόντων διατροφής. Τα γεωργικά προϊόντα αντιπροσώπευσαν σταθερό μερίδιο 7 % της αξίας των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ το 2018, συμβάλλοντας περαιτέρω στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη στον ευρωπαϊκό τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Προηγούμενες εκδόσεις

Ενημερωτικό δελτίο

Εγγραφείτε στις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα.

Μείνετε ενημερωμένοι

Στατιστικές εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει μια σειρά ενημερωτικών δελτίων ανά χώρα και ανά περιφέρεια για μια πλήρη επισκόπηση των εμπορικών συναλλαγών γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ στον κόσμο.

Τα ενημερωτικά δελτία παρέχουν μια εικόνα των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής με τις αντίστοιχες χώρες και περιφέρειες, με εστίαση στους βασικούς γεωργικούς και εμπορικούς δείκτες, παρουσιάζοντας την ισορροπία μεταξύ των εξαγωγών και των εισαγωγών και παρέχοντας ανάλυση των εμπορικών συναλλαγών ανά κατηγορία προϊόντων.

Μελέτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εταίροι της πραγματοποιούν τακτικά μελέτες για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των διεθνών εμπορικών συμφωνιών στη γεωργία. Για κάθε εμπορική συμφωνία, η Επιτροπή διενεργεί εκτιμήσεις επιπτώσεων πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων και εκτιμήσεις επιπτώσεων στη βιωσιμότητα κατά την εκτέλεση των συμφωνιών. Η Επιτροπή διεξάγει επίσης μελέτες για τις σωρευτικές επιπτώσεις, προκειμένου να αναλύσει τις συνδυασμένες επιπτώσεις των διαφόρων συμφωνιών που βρίσκονται στο στάδιο της υπογραφής ή της διαπραγμάτευσης.

Επικαιρότητα