Udržateľná SPP

Cieľom SPP je zabezpečiť, aby poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo v EÚ boli sociálne, hospodársky a environmentálne udržateľné.

Sociálna udržateľnosť

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky sa podporujú vidiecke komunity a zabezpečuje sa, aby poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo prispievali k udržateľnej spoločnosti v EÚ.

Environmentálna udržateľnosť

Cieľom SPP je riešiť zmenu klímy, chrániť prírodné zdroje a posilniť biodiverzitu v EÚ.

Hospodárska udržateľnosť

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo môžu poľnohospodárom, obhospodarovateľom lesov a EÚ ako celku prinášať udržateľné hospodárske výnosy.

Modernising agriculture

The transition to sustainable agriculture in the EU is driven by new technologies, research and innovation, and the spread of knowledge.