Μια βιώσιμη ΚΓΠ

Στόχος της ΚΓΠ είναι να διασφαλιστεί η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της γεωργίας και της δασοκομίας στην ΕΕ.

Κοινωνική βιωσιμότητα

Η κοινή γεωργική πολιτική στηρίζει τις αγροτικές κοινότητες και διασφαλίζει ότι η γεωργία και η δασοκομία μπορούν να συμβάλουν σε μια βιώσιμη κοινωνία στην ΕΕ.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Η ΚΓΠ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία των φυσικών πόρων και στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ.

Οικονομική βιωσιμότητα

Η γεωργία και η δασοκομία μπορούν να προσφέρουν βιώσιμα οικονομικά οφέλη στους γεωργούς, τους διαχειριστές δασών και την ΕΕ στο σύνολό της.

Modernising agriculture

The transition to sustainable agriculture in the EU is driven by new technologies, research and innovation, and the spread of knowledge.