Основни регламенти

Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти.

Регламент (EС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика.

Делегирани регламенти

Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 по отношение на лозарските райони, където алкохолното съдържание може да бъде увеличено, разрешените енологични практики и ограниченията, приложими към производството и съхраняването на лозаро-винарските продукти, минималния съдържим процент алкохол във вторичните продукти и тяхното отстраняване, както и публикуването на досиетата на OIV.

Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор.

Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, съответните проверки и санкции.

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор.

Регламенти за изпълнение

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/935 по отношение на методите на анализ за определяне на физичните, химичните и органолептичните характеристики на лозаро-винарските продукти и уведомяването относно решенията на държавите членки по отношение на повишаването на естественото алкохолно съдържание.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации и уведомления и съответните проверки.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/256 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро- винарския сектор.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1308/2013 по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор.

Насоки

СвалиPDF - 1.6 MB

Законодателство на ЕС за лозаро-винарския сектор Основен регламент Делегирани актове Актове за изпълнение Насоки
Закрила на наименования за произход, етикетиране 1308/2013
2016/1149
2019/33 2019/34
Програми за подпомагане 2017/256
2016/1149
2016/1149
2016/1150
X
Схеми за разрешаване 2018/273 2018/274
Лозарски регистър, задължителни декларации, документи, придружаващи пратките 2018/273 2018/274
Енологични практики 2019/934 2019/935
Наблюдение на пазара 2018/0273 2018/274
2017/1185
D062193/03