Pregled

Evropska unija je vodilna svetovna proizvajalka sladkorja iz sladkorne pese s približno 50-odstotnim deležem celotne proizvodnje. Vendar sladkor iz sladkorne pese predstavlja le 20 % svetovne proizvodnje sladkorja, saj je ostalih 80 % sladkorja proizvedenega iz sladkornega trsa.

Večina sladkorne pese v EU se prideluje v severni polovici Evrope, kjer je podnebje ustreznejše. Najkonkurenčnejša pridelovalna območja so severna Francija, Nemčija, Nizozemska, Belgija in Poljska. V EU je tudi pomembna rafinerijska industrija, ki predeluje uvoženi surov trsni sladkor.

Politika EU v sektorju sladkorja

Sektor sladkorja je del skupne ureditve trgov (SUT) med državami članicami EU, ki ima več funkcij, vključno z zagotavljanjem varnostne mreže na kmetijskih trgih, sodelovanjem prek organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter določitvijo minimalnih zahtev glede kakovosti.

Pridelovalci sladkorne pese lahko prejemajo dohodkovno podporo v obliki neposrednih plačil, ki so večinoma nevezana. Države članice EU imajo tudi možnost dodeliti prostovoljno vezano podporo za določene sektorje v težavah, vključno s proizvodnjo sladkorne pese in sladkornega trsa. Prostovoljno vezano podporo za proizvajalce sladkorne pese se je odločilo dodeliti enajst držav članic.

Politika EU o trgu sladkorja se osredotoča na dve glavni področji: tržne ukrepe in trgovinske ukrepe.

Tržni ukrepi v EU

EU lahko sektor sladkorja podpre s posebnimi tržnimi ukrepi, zlasti s pomočjo za zasebno skladiščenje, ukrepi proti motnjam na trgu in ukrepi za reševanje posebnih težav.

Pomoč za zasebno skladiščenje se dodeli ob upoštevanju povprečnih zabeleženih cen na trgu Unije, referenčnih pragov in proizvodnih stroškov. Evropska komisija lahko to pomoč dodeli v primeru posebej težavnih razmer na trgu ali gospodarskega razvoja, ki ima močan negativen učinek na marže v sektorju, da bi v določenem obdobju določene količine sladkorja zadržala zunaj trga. Pravila o SUT predvidevajo dodatne podporne ukrepe v primeru resnih motenj na trgu, na primer zaradi izrazitega povišanja ali padca cen.

Trgovina z državami zunaj EU

Trgovinska politika je v izključni pristojnosti Evropske unije, kar pomeni, da lahko namesto posameznih držav članic le EU sprejema trgovinsko zakonodajo in sklepa mednarodne trgovinske sporazume. Mednarodno trgovino urejajo tudi pravila Svetovne trgovinske organizacije (STO).

EU kot pomembna uvoznica trsnega sladkorja državam v razvoju omogoča brezcarinski dostop na trg EU v okviru sporazuma „Vse razen orožja“ ter sporazumov o gospodarskem partnerstvu z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami.

Sorodne informacije

Trgovinska politika

Svetovna trgovinska organizacija

Sporazum „Vse razen orožja“

Sporazumi o gospodarskem partnerstvu

Pravna podlaga

Pravna podlaga za sektor sladkorja vključuje zakonodajo o SUT za kmetijske proizvode, kvote, uvoz in izvoz ter drugo veljavno zakonodajo v tem sektorju.

Osnovna uredba

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta – vzpostavitev skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov

Ključna izvedbena zakonodaja za sektor sladkorja

Pošiljanje informacij in dokumentov Komisiji

Delegirana uredba (EU) 2017/1183

Izvedbena uredba (EU) 2017/1185

Uvoz

Uredba (EU) št. 891/2009 – odprtje in upravljanje nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja

Uredba (EU) št. 1301/2006 – o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj

Izvoz

Uredba (EU) št. 951/2006 – podrobna pravila glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja

Kakovost sladkorja

Direktiva Sveta 2001/111/ES – o nekaterih sladkorjih, namenjenih za prehrano ljudi

Sorodne informacije

Seznam veljavne zakonodaje v sektorju sladkorja

Spremljanje trga

Opazovalnica EU za trg sladkorja posreduje različne podatke in informacije o sladkorju, vključno z bilancami stanja, razmerami na trgu, kratkoročnimi in srednjeročnimi obeti, ter poročila s sej opazovalnice za trg sladkorja.

Odbori

Za zagotovitev, da Evropska komisija izvaja svojo pristojnost za sprejemanje izvedbenih aktov pod nadzorom držav članic EU, so ji priključeni različni odbori, ki jih sestavljajo predstavniki vlad držav članic in jim predseduje predstavnik Evropske komisije.

Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov se redno sestaja in razpravlja o področjih, kot so razvoj tržnih cen, proizvodnja in trgovina v EU in državah zunaj EU.

Skupina na visoki ravni

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja je 19. novembra 2018 na seji Sveta za kmetijstvo in ribištvo napovedal ustanovitev strokovne skupine na visoki ravni za sladkor.

Naloga skupine na visoki ravni je bila, da:

  1. razpravlja o trenutnih razmerah na trgu ter o pomislekih držav članic EU in interesnih skupin glede trga sladkorja v EU;
  2. preuči in oceni možne rešitve in ukrepe politike glede na njihovo učinkovitost in primernost pri odpravljanju ugotovljenih težav.

Skupini na visoki ravni, ki so jo sestavljali predstavniki vseh držav članic EU, je predsedoval generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Skupina na visoki ravni se je med januarjem in junijem 2019 sestala trikrat.

Seje

PrenesiZIP - 2.1 MB
PrenesiZIP - 7.7 MB
PrenesiZIP - 1.4 MB

Končno poročilo

Skupina na visoki ravni je v poročilu povzela delo, ki ga je opravila, izpostavila glavne težave, ki jih je ugotovila, predstavila glavna stališča držav članic EU, ocenila možne rešitve in priporočila vrsto ukrepov, ki lahko sektorju koristijo kratkoročno in srednjeročno. Svet za kmetijstvo in ribištvo je o končnem poročilu razpravljal 15. julija 2019.

PrenesiPDF - 1.4 MB

Najnovejše

Dokumenti

PrenesiPDF - 1 MB