Overzicht

De Europese Unie is de grootste producent van bietsuiker, en produceert 50% van de totale hoeveelheid. Bietsuiker is echter maar goed voor zo’n 20% van de wereldwijde suikerproductie. De overige 80% bestaat uit rietsuiker.

De meeste suikerbieten worden in de noordelijke helft van de EU geteeld, waar het klimaat geschikter is. De grootste producenten zitten in Noord-Frankrijk, Duitsland, Nederland, België en Polen. Er is in de EU ook een belangrijke raffinage-industrie voor de verwerking van ingevoerde ruwe rietsuiker.

Het suikerbeleid van de EU

Suiker valt onder de gemeenschappelijke marktordening tussen EU-landen. Die ordening biedt een vangnet voor landbouwmarkten, laat producenten- en brancheorganisaties samenwerken en legt minimumkwaliteitseisen vast.

Bietentelers kunnen inkomenssteun krijgen in de vorm van grotendeels ontkoppelde rechtstreekse betalingen. EU-landen mogen ook vrijwillige gekoppelde steun geven aan bepaalde sectoren in moeilijkheden, en suikerbieten en suikerriet vallen daaronder. Elf landen hebben besloten vrijwillige gekoppelde steun te geven aan suikerbietenproducenten.

Het EU-beleid voor de suikermarkt bestaat vooral uit twee dingen: marktmaatregelen en handelsmaatregelen.

Marktmaatregelen in de EU

De EU kan de suikersector steunen met specifieke marktmaatregelen, zoals steun voor particuliere opslag, maatregelen tegen marktverstoringen en maatregelen om specifieke problemen op te lossen.

Steun voor particuliere opslag wordt verleend op basis van de geregistreerde gemiddelde marktprijzen in de EU, referentiedrempels en productiekosten. De Europese Commissie kan deze steun verlenen bij marktproblemen of economische ontwikkelingen met een sterk negatieve impact op de marges in de sector. Het is een manier om een deel van de productie tijdelijk van de markt te houden. De gemeenschappelijke marktordening voorziet ook in steun bij ernstige verstoringen van de markt, bijvoorbeeld wanneer de prijzen plotseling sterk stijgen of dalen.

Handelsverkeer met landen buiten de EU

Het handelsbeleid is een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie, dus alleen de EU, en niet elk land afzonderlijk, mag handelswetgeving vaststellen of handelsakkoorden sluiten. De internationale handel wordt ook geregeld door de Wereldhandelsorganisatie.

Als grote importeur van suikerriet geeft de EU zonder invoerheffingen toegang tot de EU-markt aan ontwikkelingslanden op grond van de “Alles behalve wapens”-overeenkomst en de economische partnerschapsovereenkomsten met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.

Meer informatie

Handelsbeleid

Wereldhandelsorganisatie

“Alles behalve wapens”-overeenkomst

Economische partnerschapsovereenkomsten

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor suiker omvat de wetgeving inzake de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten, quota, invoer en uitvoer, en andere suikerwetgeving.

Basisverordening

Verordening 1308/2013 van de Raad: gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten

Belangrijke uitvoeringswetgeving voor suiker

Rapportage aan de Commissie

Gedelegeerde verordening 2017/1183

Gedelegeerde uitvoeringsverordening 2017/1185

Invoer

Verordening 891/2009: opening en beheer van communautaire tariefcontingenten in de sector suiker

Verordening 1301/2006: beheer van invoertariefcontingenten voor landbouwproducten op basis van invoercertificaten

Uitvoer

Verordening 951/2006: suikerhandel met landen buiten de EU

Suikerkwaliteit

Richtlijn 2001/111/EG van de Raad: bepaalde suikers voor menselijke voeding

Meer informatie

Geldende suikerwetgeving

Markttoezicht

Het EU-suikermarktobservatorium levert allerlei gegevens en data over suiker, waaronder balansen, de marktsituatie, prognoses op korte en middellange termijn, en verslagen van eigen vergaderingen.

Comités

Diverse comités met regeringsvertegenwoordigers en voorgezeten door een medewerker van de Commissie vergaderen regelmatig om namens de EU-lidstaten toezicht te houden op de Commissie en de uitvoeringshandelingen die zij vaststelt.

Het comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten vergadert regelmatig over zaken zoals de ontwikkeling van de marktprijzen, de productie en de handel in de EU en daarbuiten.

Groep op hoog niveau

Op 19 november 2018 kondigde de commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling tijdens de Landbouw- en visserijraad de oprichting van een groep op hoog niveau voor suiker (GHN) aan.

Het mandaat van de GHN was tweeledig:

  1. het bespreken de actuele marktsituatie en de belangen van EU-landen en stakeholders op de EU-markt voor suiker
  2. het verkennen en beoordelen van doeltreffende en geschikte oplossingen en beleidsmaatregelen voor de vastgestelde problemen

De GHN bestond uit vertegenwoordigers van alle EU-landen en werd voorgezeten door de directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling. De GHN vergaderde drie maal tussen januari en juni 2019.

Vergaderingen

DownloadenZIP - 2.1 MB
DownloadenZIP - 7.7 MB
DownloadenZIP - 1.4 MB

Eindverslag

In het eindverslag van de GHN staan de belangrijkste problemen, een samenvatting van de belangrijkste standpunten van de EU-landen, een beoordeling van eventuele oplossingen en aanbevolen maatregelen voor de sector op korte en middellange termijn. Het eindverslag is besproken in de Landbouw- en visserijraad van 15 juli 2019.

DownloadenPDF - 1.4 MB

Nieuws

Documenten

DownloadenPDF - 1 MB