Översikt

EU är världens största producent av sockerbetor. Hälften av alla sockerbetor odlas i EU, men de står endast för 20 % av all sockerproduktion. Resten, 80 %, består av sockerrör.

Det mest gynnsamma klimatet för sockerbetor finns i norra Europa och merparten av EU:s sockerbetor odlas därför just där. De mest konkurrenskraftiga odlingsområdena finns i norra Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Polen. EU har också en betydande raffineringsindustri som bearbetar importerat rårörsocker.

EU:s sockerpolitik

Socker är en del av EU:s samlade marknadsordning. Regelverket utgör bl.a. ett säkerhetsnät för jordbruksmarknaderna, främjar samarbete mellan producent- och branschorganisationer och fastställer minimikrav för kvalitet.

Sockerbetsodlare kan få inkomststöd i form av direktstöd som till stor del är frikopplat från produktionen. EU-länderna kan även bevilja frivilligt kopplat stöd till sektorer som drabbas av svårigheter. Elva EU-länder har beviljat frivilligt kopplat stöd till sockerbetsproducenter.

EU:s sockerpolitik omfattar två huvudområden: marknads- och handelsåtgärder.

Marknadsåtgärder inom EU

EU kan stödja sockersektorn med särskilda marknadsåtgärder, framför allt stöd till privat lagring, åtgärder för att motverka störningar på marknaden och åtgärder för att lösa särskilda problem.

När stöd till privat lagring tar man hänsyn till de noterade genomsnittliga marknadspriserna inom EU, referenströsklar och produktionskostnader. EU-kommissionen kan bevilja stödet vid särskilt svåra marknadssituationer eller vid en ekonomisk utveckling som allvarligt påverkar marginalerna inom sektorn. En viss volym socker hålls då borta från marknaden under en viss period. Enligt reglerna för den samlade marknadsordningen kan ytterligare stödåtgärder vidtas vid allvarliga störningar på marknaden om t.ex. priserna stiger eller sjunker kraftigt.

Handel med länder utanför EU

Endast EU – inte enskilda EU-länder – kan stifta lagar i handelsfrågor och sluta internationella handelsavtal. Den internationella handeln styrs också av Världshandelsorganisationens bestämmelser.

EU är en stor importör av rörsocker och beviljar därför utvecklingsländer tullfritt tillträde till EU:s marknad inom ramen för initiativet ”Allt utom vapen” och avtalet om ekonomiskt partnerskap med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

Läs mer

Handelspolitik

Världshandelsorganisationen

Initiativet ”Allt utom vapen”

Avtal om ekonomiskt partnerskap

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för socker omfattar lagstiftning om den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, kvoter, import, export och annan lagstiftning om socker.

Grundförordning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1308/2013 – upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter

Viktig genomförandelagstiftning för socker

Anmälan av uppgifter och handlingar till kommissionen

EU:s delegerade förordning 2017/1183

EU:s delegerade förordning 2017/1185

Import

EU-förordning 891/2009 – öppnande och förvaltning av vissa EU-tullkvoter inom sockersektorn

EU-förordning 1301/2006 – gemensamma regler för administration av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser

Export

EU-förordning 951/2006 – föreskrifter för handel med länder utanför EU inom sockersektorn

Kvaliteten på socker

Rådets direktiv 2001/111/EG – vissa former av socker avsedda som livsmedel

Läs mer

Lista över gällande lagstiftning om socker

Marknadsövervakning

EU:s observatorium för sockermarknaden tillhandahåller data och information om socker, bl.a. balansräkningar, beskrivningar av marknadssituationen, prognoser på kort och medellång sikt och mötesprotokoll.

Kommittéer

Olika kommittéer som består av företrädare för EU-länderna och som har en företrädare för kommissionen som ordförande sammanträder regelbundet för att se till att kommissionen antar sina genomförandeakter under EU-ländernas överinseende.

Kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket sammanträder regelbundet för att diskutera t.ex. marknadsprisernas utveckling, produktionen och handeln inom och utanför EU.

Högnivågrupp

Vid mötet i rådet (jordbruk och fiske) den 19 november 2018 meddelade EU:s jordbrukskommissionär att en högnivågrupp för socker inrättats.

Gruppen har två huvuduppgifter:

  1. Att diskutera marknadssituationen och EU-ländernas och intressenternas problem på EU:s sockermarknad
  2. Att hitta effektiva och lämpliga lösningar och politiska åtgärder för att lösa problemen

Högnivågruppen består av företrädare för alla EU-länder. Ordförande är generaldirektören för generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling. Gruppen höll tre möten mellan januari och juni 2019.

Möten

Ladda nerZIP - 2.1 MB
Ladda nerZIP - 7.7 MB
Ladda nerZIP - 1.4 MB

Slutrapport

Rapporten redogör för högnivågruppens arbete. Den lyfter fram de viktigaste frågorna, sammanfattar EU-ländernas ståndpunkter, utvärderar lösningar och rekommenderar åtgärder som kan gynna sektorn på kort och medellång sikt. Slutrapporten diskuterades vid mötet i rådet (jordbruk och fiske) den 15 juli 2019.

Ladda nerPDF - 1.4 MB

Aktuellt

Dokument

Ladda nerPDF - 1 MB