Yleiskatsaus

Euroopan unioni on maailman johtava juurikassokerin tuottaja: se tuottaa noin 50 prosenttia juurikassokerin kokonaismäärästä. Juurikassokerin osuus maailman sokerintuotannosta on kuitenkin vain 20 prosenttia. Loput 80 prosenttia tuotetaan sokeriruo’osta.

Suurin osa EU:n sokerijuurikkaasta viljellään Euroopan pohjoisosassa, jossa ilmasto on sopivampi. Kilpailukykyisimmät tuotantoalueet sijaitsevat Pohjois-Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa ja Puolassa. EU:ssa on myös merkittävää raa'an tuontiruokosokerin jalostusteollisuutta.

EU:n sokeripolitiikka

Sokeri on osa EU-maiden yhteistä markkinajärjestelyä (YMJ), johon kuuluu useita toimintoja, kuten turvaverkon tarjoaminen maatalousmarkkinoille, yhteistyö tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden kautta sekä vähimmäislaatuvaatimusten asettaminen.

Sokerijuurikkaan viljelijät voivat saada tulotukea suorina tukina, jotka ovat pitkälti tuotannosta irrotettuja. EU-mailla on myös mahdollisuus myöntää vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea tietyille vaikeuksissa oleville aloille, kuten sokerijuurikkaan ja sokeriruo’on tuotannolle. Yksitoista EU-maata on päättänyt myöntää vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea sokerijuurikkaan tuottajille.

EU:n sokerimarkkinapolitiikassa keskitytään kahteen pääalueeseen: markkinatoimenpiteet ja kaupan toimenpiteet.

Markkinatoimenpiteet EU:ssa

EU voi tukea sokerialaa erityisillä markkinatoimenpiteillä, erityisesti yksityisen varastoinnin tuella, markkinahäiriöiden torjuntatoimenpiteillä ja toimenpiteillä yksittäisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Yksityisen varastoinnin tukea myönnettäessä otetaan huomioon keskimääräiset todetut unionin markkinahinnat, viitekynnykset ja tuotantokustannukset. Euroopan komissio voi myöntää tätä tukea silloin, kun on reagoitava erityisen vaikeaan markkinatilanteeseen tai alan taloudelliseen kehitykseen, jotka vaikuttavat huomattavan kielteisesti alan (voitto)marginaaleihin. Tavoitteena on pitää tietty sokerimäärä poissa markkinoilta tietyn ajan. YMJ:n säännöissä määrätään lisätukitoimenpiteistä muun muassa hintojen jyrkän nousun tai laskun aiheuttamien vakavien markkinahäiriöiden tilanteessa.

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävä kauppa

Kauppapolitiikka kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan: ainoastaan EU, eivät yksittäiset EU-maat, voi toimia lainsäätäjänä kauppa-asioissa ja tehdä kansainvälisiä kauppasopimuksia. Kansainvälistä kauppaa säännellään myös Maailman kauppajärjestön (WTO) säännöillä.

Ruokosokerin merkittävänä tuojana EU myöntää kehitysmaille tullittoman pääsyn markkinoilleen Kaikki paitsi aseet -sopimuksen (EBA) sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja alueiden kanssa tehtävien talouskumppanuussopimuksien nojalla.

Lisätietoa

Kauppapolitiikka

Maailman kauppajärjestö

Kaikki paitsi aseet -sopimus

Talouskumppanuussopimukset

Oikeusperusta

Sokerialan oikeusperusta sisältää maataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä, kiintiöitä, vientiä ja tuontia koskevan lainsäädännön sekä muun voimassa olevan sokerialaa koskevan lainsäädännön.

Perusasetus

Euroopan unionin neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä

Sokerialaa koskeva keskeinen täytäntöönpanolainsäädäntö

Komissiolle tiedoksiannettavat tiedot ja asiakirjat

Delegoitu asetus (EU) 2017/1183

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185

Tuonti

Asetus (EY) N:o 891/2009 eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sokerialalla

Asetus (EY) N:o 1301/2006 tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä

Vienti

Asetus (EY) N:o 951/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta

Sokerin laatu

Neuvoston direktiivi 2001/111/EY tietyistä elintarvikkeina käytettävistä sokereista annettu

Lisätietoa

Luettelo voimassa olevasta sokerialan lainsäädännöstä

Markkinoiden valvonta

Sokerimarkkinoiden seurantakeskus tarjoaa erilaisia tietoja sokerista, muun muassa taseita, tietoja markkinatilanteesta, lyhyen ja keskipitkän aikavälin näkymiä sekä sokerimarkkinoiden seurantakeskuksen kokousraportteja.

Komiteat

Jotta voidaan varmistaa, että Euroopan komission vastuulla oleva täytäntöönpanosäädösten hyväksyminen toteutetaan EU-maiden valvonnassa komission yhteydessä toimii erilaisia komiteoita, jotka koostuvat hallitusten edustajista ja joiden puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea kokoontuu säännöllisesti keskustellakseen muun muassa markkinahintojen kehityksestä, tuotannosta ja kaupasta EU:ssa ja sen ulkopuolisissa maissa.

Asiantuntijaryhmä

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari ilmoitti 19. marraskuuta 2018 sokerialan korkean tason työryhmän perustamisesta maatalous- ja kalatalousneuvostossa.

Korkean tason ryhmän toimeksianto oli kaksiosainen:

  1. keskustella tämänhetkisestä markkinatilanteesta sekä EU-maiden ja sidosryhmien EU:n sokerimarkkinoita koskevista huolenaiheista;
  2. tutkia ja arvioida, missä määrin mahdolliset ratkaisut ja politiikkatoimet ovat tehokkaita ja sopivia havaittujen ongelmien torjumisen kannalta.

Kaikkien EU-maiden edustajista koostuvaa korkean tason työryhmää johti maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja. Ryhmä piti kolme kokousta tammikuun ja kesäkuun 2019 välisenä aikana.

Kokoukset

LataaZIP - 2.1 MB
LataaZIP - 7.7 MB
LataaZIP - 1.4 MB

Loppuraportti

Raportissa esitetään yhteenveto korkean tason työryhmän tekemästä työstä. Siinä tuodaan esiin tärkeimmät havaitut kysymykset, kootaan yhteen EU-maiden tärkeimmät kannat, arvioidaan mahdollisia ratkaisuja ja suositellaan toimia, joista ala voi hyötyä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Loppuraportista keskusteltiin 15. heinäkuuta 2019 pidetyssä maatalous- ja kalastusneuvostossa.

LataaPDF - 1.4 MB

Ajankohtaista

Asiakirjat

LataaPDF - 1 MB