Oversigt

EU er verdens førende roesukkerproducent og producerer ca. 50 % af den samlede mængde. Roesukker udgør dog kun 20 % af verdens sukkerproduktion; de resterende 80 % fremstilles af sukkerrør.

Størstedelen af EU's sukkerroer dyrkes i den nordlige halvdel af Europa, hvor klimaet er bedst egnet. De mest konkurrencedygtige produktionsarealer ligger i det nordlige Frankrig, Tyskland, Nederlandene, Belgien og Polen. EU har også en omfattende sukkerraffineringsindustri, som forarbejder importeret rårørsukker.

EU's sukkerpolitik

Sukker er en del af den fælles markedsordning mellem EU-landene, som har flere funktioner, bl.a. at skabe et sikkerhedsnet for landbrugsmarkederne og samarbejde gennem producent‑ og brancheorganisationer og at fastsætte minimumskvalitetskrav.

Sukkerroeavlere kan få indkomststøtte i form af direkte betalinger, der ofte er afkoblede. EU-landene har også mulighed for at yde frivillig koblet støtte til bestemte sektorer i vanskeligheder – herunder sukkerroe- og sukkerrørsproduktion. 11 EU-lande har besluttet at yde frivillig koblet støtte til sukkerroeproducenter.

EU's sukkermarkedspolitik fokuserer på to hovedområder: markedsforanstaltninger og handelsforanstaltninger.

Markedsforanstaltninger i EU

EU kan støtte sukkersektoren med særlige markedsforanstaltninger, navnlig støtte til privat oplagring, foranstaltninger mod markedsforstyrrelser og foranstaltninger til løsning af specifikke problemer.

Der ydes støtte til privat oplagring under hensyn til de noterede gennemsnitlige markedspriser i EU, referencetærskler og produktionsomkostninger. EU-Kommissionen kan yde denne støtte ved en særlig vanskelig markedssituation eller økonomisk udvikling, der har betydelige negative følger for margener i sektoren, for at holde en vis mængde sukker uden for markedet i en bestemt periode. Reglerne i den fælles markedsordning omfatter yderligere støtteforanstaltninger i tilfælde af alvorlige markedsforstyrrelser som følge af bl.a. kraftige prisstigninger eller ‑fald.

Handel med lande uden for EU

Den Europæiske Union har enekompetence inden for handelspolitik – så det er kun EU og ikke de enkelte EU-lande, der kan lovgive om handelsspørgsmål og indgå internationale handelsaftaler. International handel er også reguleret af Verdenshandelsorganisationens regler.

Som en stor importør af rørsukker giver EU toldfri adgang til EU-markedet for udviklingslande i henhold til aftalen "Alt undtagen våben" og økonomiske partnerskabsaftaler med landene i Afrika, Caribien og Stillehavet.

Se også

Handelspolitik

Verdenshandelsorganisationen

"Alt-undtagen-våben"-aftalen

Økonomisk partnerskabsaftale

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for sukker omfatter lovgivning om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, kvoter, import og eksport og anden gældende lovgivning om sukker.

Grundforordning

Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 – om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter

Vigtig gennemførelseslovgivning om sukker

Indberetninger til Kommissionen af oplysninger og dokumenter

Delegeret forordning (EU) 2017/1183

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185

Import

EU-forordning nr. 891/2009 om åbning og forvaltning af visse fællesskabstoldkontingenter for sukker

Forordning (EF) nr. 1301/2006 – om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning

Eksport

Forordning (EF) nr. 951/2006 – gennemførelsesbestemmelser for handel med tredjelande inden for sukkersektoren

Sukkerkvalitet

Rådets direktiv 2001/111/EF – om visse former for sukker bestemt til konsum

Se også

Fortegnelse over gældende lovgivning om sukker

Markedsovervågning

EU's markedsobservatorium for sukker giver en række forskellige data og oplysninger om sukker, herunder statuskonti, markedssituationen, udsigterne på kort og mellemlang sigt samt rapporter fra observatoriet for overvågning af sukkermarkedet.

Udvalg

Forskellige udvalg bestående af regeringsrepræsentanter og med en repræsentant for Kommissionen som formand mødes regelmæssigt for at sikre, at Kommissionens ansvar for at vedtage gennemførelsesretsakter udøves under EU-landenes kontrol.

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter mødes regelmæssigt for at drøfte emner som f.eks. udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og tredjelande.

Gruppen på højt plan

Den 19. november 2018 meddelte kommissæren for landbrug og udvikling af landdistrikterne, at der ville blive nedsat en ekspertgruppe på højt plan om sukker på samlingen i Rådet (landbrug og fiskeri).

Gruppen havde to opgaver:

  1. at drøfte den nuværende markedssituation samt EU-landenes og interessenternes betænkeligheder ved EU's sukkermarked
  2. at undersøge og evaluere mulige løsninger og politiske foranstaltninger med hensyn til effektivitet og egnethed til at løse de konstaterede problemer.

Generaldirektøren for landbrug og udvikling af landdistrikter var formand for gruppen, som består af repræsentanter for alle EU-landene. Gruppen holdt tre møder mellem januar og juni 2019.

Møder

DownloadZIP - 2.1 MB
DownloadZIP - 7.7 MB
DownloadZIP - 1.4 MB

Endelig rapport

Rapporten opsummerer det arbejde, gruppen har udført, og den fremhæver de vigtigste konstaterede spørgsmål, sammenfatter EU-landenes vigtigste holdninger, evaluerer mulige løsninger og anbefaler en række tiltag, som sektoren kan drage fordel af på kort og mellemlang sigt. Den endelige rapport blev drøftet i Rådet (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2019.

DownloadPDF - 1.4 MB

Seneste

Dokumenter

DownloadPDF - 1 MB