Olivový olej v EÚ

Európska únia je hlavným producentom, spotrebiteľom a vývozcom olivového oleja.

Na EÚ pripadá približne 67 % celosvetovej výroby olivového oleja. Zhruba 4 milióny hektárov, predovšetkým v krajinách EÚ v oblasti stredozemného mora, je určených na pestovanie olivovníkov, ktoré pozostávajú z hájov určených na tradičné, intenzívne a mimoriadne intenzívne pestovanie.

Taliansko a Španielsko sú najväčšími spotrebiteľmi olivového oleja v EÚ s ročnou spotrebou približne 500 000 ton na krajinu, pričom Grécko má najvyššiu spotrebu na obyvateľa pri približne 12 kg na osobu ročne. Celkovo EÚ predstavuje približne 53 % svetovej spotreby.

Existuje osem rôznych kategórií olivových olejov a olejov z olivových výliskov:

 • extra panenský olivový olej,
 • panenský olivový olej,
 • panenský lampantový olivový olej,
 • rafinovaný olivový olej,
 • olivový olej zložený z rafinovaných a panenských olivových olejov,
 • olivový olej z výliskov,
 • surový olej z olivových výliskov,
 • rafinovaný olej z olivových výliskov.

Nie všetky kategórie sa môžu predávať spotrebiteľom; len extra panenský olivový olej, panenský olivový olej, olivový olej zložený z rafinovaných a panenských olivových olejov a olivový olej z výliskov sú určené na priamy maloobchodný predaj.

Európska komisia vypracovala informačný leták s ďalšími podrobnosťami o kategóriách, charakteristikách a výrobe olivového oleja.

StiahnuťPDF - 4.3 MB

Situácia na trhu

Z hľadiska obchodu EÚ predstavuje približne 65 % svetového vývozu olivového oleja. Hlavnými destináciami olivového oleja EÚ sú Spojené štáty, Brazília a Japonsko.

V rámci EÚ sa vykonáva komplexné monitorovanie trhu s olivovým olejom s cieľom poskytnúť rôzne údaje o trhu s olivovým olejom vrátane cien, súvah, údajov o výrobe a obchode a informácií o dovoznej kvóte pre tuniský olivový olej.

Obchodné normy

Obchodné normy EÚ zabezpečujú, aby sa na trh dodávali poľnohospodárske výrobky normalizovanej a uspokojivej kvality s cieľom splniť očakávania spotrebiteľov, uľahčiť obchodovanie a zabezpečiť rovnaké podmienky pre výrobcov z EÚ. Právne predpisy EÚ o olivovom oleji vymedzujú rôzne kategórie olivových olejov a olejov z olivových výliskov, ako aj príslušné metódy analýzy, ktoré majú používať kontrolné orgány členských štátov a poskytujú pravidlá označovania a balenia.

Kategórie olivového oleja

Aby sa olivové oleje mohli predávať v rámci určitej kategórie, vlastnosti olivového oleja musia rešpektovať limity stanovené pre túto kategóriu podľa pravidiel EÚ. Zodpovednosť za to nesú prevádzkovatelia a členské štáty EÚ.

Rôzne kategórie olivového oleja sú roztriedené podľa kvalitatívnych parametrov týkajúcich sa:

 • fyzikálno-chemické vlastnosti, napríklad úroveň kyslosti, peroxidové číslo, obsah mastných kyselín a zloženie sterolov;
 • organoleptické (senzorické) vlastnosti, napríklad ovocnosť a neprítomnosť organoleptických nedostatkov.

Panenské olivové oleje

Existujú tri rôzne kategórie panenských olivových olejov:

 • Extra panenský olivový olej je kategória najvyššej kvality. Z organoleptického hľadiska nemá žiadne nedostatky a má ovocný charakter. Úroveň kyslosti nesmie presiahnuť 0,8 %,
 • Panenský olivový olej môže mať určité senzorické nedostatky, ale na veľmi nízkej úrovni. Úroveň kyslosti nesmie presiahnuť 2 %.
 • Lampantový olivový olej je panenský olivový olej nižšej kvality s kyslosťou presahujúcou 2 % bez ovocných vlastností a podstatných senzorických nedostatkov. Lampantový olivový olej nie je určený na maloobchodný predaj. Ide o rafinovaný olej, ktorý sa používa na priemyselné účely.

Iné kategórie olivového oleja

Nasledujúce kategórie olivových olejov nie sú panenské olivové oleje:

 • Rafinovaný olivový olej je produkt, ktorý sa získava rafináciou chybného panenského olivového oleja (napríklad lampantového olivového oleja). Nie je určený na maloobchodný predaj. Úroveň kyslosti nepresahuje 0,3 %,
 • Olivový olej zložený z rafinovaných a panenských olivových olejov je získaný zmiešavaním rafinovaného olivového oleja a panenských olivových olejov. Úroveň kyslosti nepresahuje 1 %,
 • Surový olej z olivových výliskov: olivový výlisok je zostatková pasta získaná po extrakcii oleja z olív. Olej vyťažený z tejto pasty sa nazýva surový olej z olivových výliskov.
 • Rafinovaný olej z olivových výliskov: surový olej z olivových výliskov sa môže rafinovať a zmiešať s panenskými olivovými olejmi. Výsledkom tohto miešania je rafinovaný olej z olivových výliskov. Úroveň kyslosti nepresahuje 1 %.

Kontroly zhody

Podľa právneho rámca musia krajiny EÚ vykonávať minimálny počet kontrol primeraný objemu olivového oleja uvádzaného na trh v ich krajine s cieľom zabezpečiť dodržiavanie obchodných noriem pre olivové oleje a oleje z olivových výliskov. Cieľom týchto kontrol je overiť, že balenie a označenie je v súlade s právnymi požiadavkami a že kategória oleja je v súlade s deklarovanou kategóriou.

Štúdia o vykonávaní kontrol zhody v odvetví olivového oleja v EÚ financovaná Komisiou bola uverejnená v októbri 2019.

Kontroly označenia

Kontroly označovania zabezpečujú, že označenie alebo obchodné meno, pod ktorým sa olej predáva spotrebiteľovi, je v súlade s osobitnými pravidlami stanovenými v nariadení EÚ č. 1308/2013 (príloha VII, časť VIII) a vo vykonávacom nariadení EÚ č. 29/2012.

Pravidlá pre nepovinné označovanie sa týkajú napríklad označenia „prvé lisovanie za studena“, „extrakcia za studena“, organoleptických vlastností týkajúcich sa chuti alebo vône extra panenských a panenských olivových olejov a roku zberu (vykonávacie nariadenie EÚ č. 29/2012).

Kategorizácia a triedenie

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 vymedzuje vlastnosti olivových olejov a olejov z olivových výliskov a relevantné metódy analýzy. Nariadenie stanovuje limity pre parametre kvality a čistoty pre každú z kategórií olivových olejov a olejov z olivových výliskov. Rovnako vymedzuje metódy analýzy, ktoré sa musia použiť pri posudzovaní zhody oleja s jeho deklarovanou kategóriou. Overenie zhody s týmito charakteristikami sa určí prostredníctvom kontrol vykonávaných príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Nariadením sa zavádzajú pravidlá a metódy výberu vzoriek výrobkov a určenia parametrov kvality a čistoty. Degustačné komisie schválené krajinami EÚ musia overovať organoleptické vlastnosti panenských olivových olejov.

Iné typy kontrol

Okrem kontrol, ktoré sú špecifické pre odvetvie olivového oleja, musia krajiny EÚ zabezpečiť dodržiavanie ostatných právnych požiadaviek. Všeobecné potravinové právo sa vzťahuje na všetky stupne výroby, spracúvania a distribúcie potravín. Všeobecné pravidlá označovania zabezpečujú, že spotrebitelia nie sú uvádzaní do omylu v rámci vlastností olejov (zloženie, kvalita, pôvod, kategória, spôsob výroby) a že označenie olivového oleja je v súlade so všeobecnými pravidlami označovania potravín stanovenými v nariadení EÚ č. 1169/2011.

Medzinárodné organizácie

Medzinárodná rada pre olivy

EÚ je členom Medzinárodnej rady pre olivy (IOC), medzinárodnej medzivládnej organizácie v oblasti olivových olejov a stolových olív. Založená bola v Madride v roku 1959.

Jej členmi sú v súčasnosti poprední medzinárodní producenti a vývozcovia olivového oleja a stolových olív. Členovia IOC pokrývajú 94 % svetovej produkcie olív, z ktorých EÚ predstavuje takmer 72 %.

Codex Alimentarius

Komisia Codex Alimentarius vyvíja a prijíma potravinové normy, ktoré slúžia ako referencia pre medzinárodný obchod s potravinami.

Pre olivové oleje a oleje z olivových výliskov existuje osobitná norma (CX-33 – 1981), ktorá obsahuje ustanovenia týkajúce sa opisu, základného zloženia a faktorov kvality, pravidiel označenia a metód analýzy a odberu vzoriek.

Táto norma sa v súčasnosti prehodnocuje s cieľom harmonizovať existujúce vnútroštátne normy s normou Codex Alimentarius.

Výbory a skupiny odborníkov

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov sa pravidelne stretáva a rokuje o oblastiach, ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo EÚ. Výbor rovnako pomáha Komisii aj pri prijímaní vykonávacích aktov.

Skupina pre občiansky dialóg a pracovná skupina pre záhradníctvo, olivy a liehoviny pomáha Komisii udržiavať pravidelný dialóg so zainteresovanými stranami o všetkých otázkach týkajúcich sa odvetvia olív.

V rámci skupiny odborníkov pre poľnohospodárske trhy pôsobí podskupina chemikov špecializujúcich sa na olivový olej, ktorí pomáhajú Komisii pri príprave právnych predpisov a formulovaní politík v oblasti chémie a normalizácie výroby olivového oleja. Podskupinu tvoria zástupcovia vnútroštátnych správnych orgánov a odborníci menovaní Komisiou na základe osobnej spôsobilosti.

Právne predpisy týkajúce sa olivového oleja

Právne základy týkajúce sa olivového oleja zahŕňajú právne predpisy o obchodných normách pre olivový olej, o vlastnostiach olivových olejov a olejov z olivových výliskov, o organizácii výrobcov, o podporných programoch, o súkromnom skladovaní a o oznamovaní cien.

Obchodné normy

Právne predpisy EÚ upravujú obchodné normy pre olivové oleje a oleje z olivových výliskov.

 • Nariadenie EÚ č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami.
 • Vykonávacie nariadenie EÚ č. 29/2012 sa dotýka obchodných noriem pre olivový olej. V nariadení sa stanovujú konkrétne pravidlá balenia a označovania olivového oleja (povinné a nepovinné požiadavky).
 • Nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 vymedzuje konkrétne vlastnosti pre každú kategóriu. Overenie zhody s týmito vlastnosťami sa určí vykonaním konkrétnych analytických metód. V nariadení sa rovnako vymedzujú aj požiadavky na kontroly štátnych inšpekčných organizácií členských štátov.

Ekologické výrobky

Právne predpisy v oblasti ekologického poľnohospodárstva upravujú všetky oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby a zakladajú sa na niekoľkých kľúčových zásadách, napríklad zákaz používania GMO, obmedzenie používania herbicídov a pesticídov.

Zemepisné označenia

Výrobcovia olivových olejov môžu požiadať o registráciu podľa nariadenia EÚ č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske produkty a potraviny s cieľom získať chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie.

Súkromné skladovanie

Vykonávacie nariadenie EÚ č. 1333/2013 stanovuje povinnosti oznamovania v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov.

Delegovaným nariadením EÚ č. 2016/1238 sa stanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov

Komisia schválila vzhľadom na významné zásoby na úrovni EÚ, ako aj na viacero po sebe nasledujúcich dobrých úrod, ktoré vytvárajú nerovnováhu medzi ponukou a dopytom a spôsobujú pokles cien, pomoc na súkromné skladovanie olivového oleja, ktorej cieľom je stabilizácia trhu a zvýšenie cien. Schéma pozostávala zo štyroch postupov obstarávania, pričom prvý sa uskutočnil v novembri 2019 a posledný sa uzavrel vo februári 2020.

Podporné programy

Delegované nariadenie EÚ č. 611/2014 stanovuje podporné programy pre odvetvie olivového oleja a stolových olív.

Vykonávacím nariadením EÚ č. 615/2014 sa určujú podrobné pravidlá vo vzťahu pracovných programov na podporu odvetví olivového oleja a stolových olív.

Aktuality

Dokumenty

StiahnuťPDF - 1 MB