Uleiul de măsline în UE

Uniunea Europeană este principalul producător, consumator și exportator de ulei de măsline.

UE produce aproximativ 67 % din cantitatea totală la nivel mondial. Aproximativ 4 milioane de hectare, în principal în țările mediteraneene ale UE, sunt dedicate culturii măslinilor (tradițională, intensivă și foarte intensivă).

Italia și Spania sunt cei mai mari consumatori de ulei de măsline din UE, fiecare cu un consum anual de aproximativ 500 000 de tone, în timp ce Grecia are cel mai mare consum din UE pe cap de locuitor (aproximativ 12 kg pe an). În total, UE reprezintă aproximativ 53 % din consumul mondial.

Există opt categorii diferite de ulei de măsline și ulei din turtă de măsline:

 • ulei de măsline extravirgin
 • ulei de măsline virgin
 • ulei de măsline lampant
 • ulei de măsline rafinat
 • ulei de măsline compus din ulei rafinat și virgin
 • ulei din turtă de măsline
 • ulei brut din turtă de măsline
 • ulei rafinat din turtă de măsline.

Nu toate aceste categorii pot fi vândute consumatorilor. La comerțul cu amănuntul, aceștia pot achiziționa numai ulei de măsline extravirgin, ulei de măsline virgin, ulei de măsline compus din ulei rafinat și virgin și ulei din turtă de măsline.

Comisia Europeană a elaborat o fișă informativă cu detalii suplimentare privind producția de ulei de măsline și categoriile și caracteristicile acesteia.

DescarcăPDF - 4.3 MB

Situația pieței

Pe plan comercial, UE reprezintă aproximativ 65 % din exporturile mondiale de ulei de măsline. Principalele destinații pentru uleiul de măsline produs în UE sunt Statele Unite ale Americii, Brazilia și Japonia.

În cadrul UE, se realizează o monitorizare cuprinzătoare a pieței uleiului de măsline pentru a furniza diverse informații aferente, printre care prețurile, bilanțurile, cifrele comerciale și de producție, precum și date cu privire la cota de import pentru uleiul de măsline tunisian.

Standarde de comercializare

Standardele de comercializare ale UE asigură aprovizionarea pieței cu produse agricole de o calitate standardizată și satisfăcătoare care respectă așteptările consumatorilor, pentru a facilita schimburile comerciale și pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru producătorii din UE. Legislația UE privind uleiul de măsline definește diferitele categorii de uleiuri de măsline și uleiuri din turtă de măsline, precum și metodele de analiză relevante care urmează să fie utilizate de autoritățile de control ale statelor membre și prevede norme privind etichetarea și ambalarea.

Categorii de uleiuri de măsline

Pentru a putea fi comercializat sub o anumită categorie, caracteristicile uleiului de măsline trebuie să respecte limitele stabilite în normele UE. Acest lucru intră în responsabilitatea operatorilor și a statelor membre ale UE.

Diferitele categorii de ulei de măsline sunt clasificate în funcție de parametrii de calitate, în ceea ce privește:

 • caracteristicile fizico-chimice, cum ar fi nivelul de aciditate, indicele de peroxid, conținutul de acizi grași și conținutul de steroli
 • caracteristici organoleptice (senzoriale), cum ar fi aroma fructată și lipsa defectelor organoleptice.

Uleiuri de măsline virgine

Există trei categorii de uleiuri de măsline virgine:

 • Uleiul de măsline extravirgin este categoria de cea mai înaltă calitate. Din punct de vedere organoleptic, nu prezintă defecte și are o aromă fructată. Nivelul de aciditate nu trebuie să depășească 0,8 %.
 • Uleiul de măsline virgin poate avea anumite defecte senzoriale, dar la un nivel foarte scăzut. Nivelul de aciditate nu trebuie să depășească 2 %.
 • Uleiul de măsline lampant este un ulei de măsline virgin de calitate inferioară, cu o aciditate mai mare de 2 %, care nu are o aromă fructată și prezintă deficiențe senzoriale substanțiale. Uleiul de măsline lampant nu este destinat comercializării cu amănuntul. Este rafinat sau utilizat în scopuri industriale.

Alte categorii de uleiuri de măsline

Următoarele categorii de uleiuri de măsline nu sunt uleiuri de măsline virgine

 • Uleiul de măsline rafinat este produsul obținut după rafinarea unui ulei de măsline virgin defectuos (de exemplu, ulei de măsline lampant). Nu este destinat comercializării cu amănuntul. Are o aciditate de până la 0,3 %.
 • Uleiul de măsline compus din ulei rafinat și virgin este un ulei obținut din amestecul de ulei de măsline rafinat cu uleiuri de măsline extra virgine și/sau virgine. Are o aciditate de până la 1 %.
 • Uleiul brut din turtă de măsline: este pasta reziduală obținută după extragerea uleiului din măsline. Uleiul obținut din această pastă este denumit ulei brut din turtă de măsline.
 • Uleiul din turtă de măsline rafinat: uleiul brut din turtă de măsline poate fi rafinat și amestecat cu uleiuri de măsline virgine. Uleiul obținut din acest amestec este denumit ulei brut din turtă de măsline. Gradul său de aciditate poate fi de până la 1 %

Controale privind conformitatea

În baza cadrului juridic, țările UE trebuie să efectueze anual un număr minim de controale, proporțional cu volumul de ulei de măsline comercializat pe teritoriul lor, pentru a asigura respectarea standardelor de comercializare pentru uleiurile de măsline și uleiurile din turtă de măsline. Aceste controale urmăresc să verifice dacă etichetarea și ambalarea respectă cerințele legale, iar categoria de ulei este conformă cu cea declarată.

În octombrie 2019, a fost publicat un studiu privind punerea în aplicare a controalelor de conformitate în sectorul uleiului de măsline din UE, finanțat de Comisia Europeană.

Controale privind etichetarea

Controalele privind etichetarea garantează că numele sau denumirea comercială sub care produsul poate fi vândut consumatorului respectă normele specifice prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (anexa VII, partea VIII) și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012.

Normele privind cerințele opționale de etichetare se referă, de exemplu, la indicații precum „prima presare la rece” sau „extracție la rece”, la proprietățile organoleptice legate de gust și/sau miros pentru uleiurile de măsline extra virgine și virgine și la anul de recoltare (Regulamentul (UE) de punere în aplicare 29/2012) .

Categorii și clasificare

Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei stabilește caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din turtă de măsline, precum și metodele de analiză relevante. Acest regulament stabilește limitele pentru parametrii de calitate și puritate pentru fiecare categorie de ulei de măsline și ulei din turtă de măsline. El definește, de asemenea, metodele de analiză care trebuie utilizate pentru evaluarea conformității uleiului cu respectiva categorie declarată. Verificarea conformității cu aceste caracteristici se determină prin controale de conformitate efectuate de către autoritățile naționale competente.

Regulamentul instituie norme și metode de eșantionare a produselor și de stabilire a parametrilor de calitate și puritate. Comisiile de degustare aprobate de țările UE trebuie să verifice caracteristicile organoleptice ale uleiurilor de măsline virgine.

Alte tipuri de controale

Pe lângă controalele specifice sectorului uleiului de măsline, țările UE trebuie să se asigure că sunt respectate și alte cerințe legale. Legislația generală în domeniul alimentar acoperă toate etapele producției, prelucrării și distribuirii alimentelor. Normele generale în materie de etichetare garantează faptul că în UE consumatorii nu sunt induși în eroare cu privire la caracteristicile uleiurilor (compoziție, calitate, origine, categorie, metodă de producție) și că etichetarea uleiului de măsline respectă cerințele generale stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

Organizații internaționale

Consiliul oleicol internațional

UE este membră a Consiliului oleicol internațional (IOC), o organizație internațională interguvernamentală activă în domeniul uleiului de măsline și al măslinelor de masă. A fost înființată la Madrid (Spania) în 1959.

Printre membrii săi actuali se numără principalii producători și exportatori internaționali de ulei de măsline și de măsline de masă. Membrii IOC reprezintă 94 % din producția mondială de măsline, din care UE reprezintă aproape 72 %.

Codex Alimentarius

Comisia Codex Alimentarius dezvoltă și adoptă standarde alimentare care servesc drept referință pentru comerțul internațional cu alimente.

Există un standard specific pentru uleiurile de măsline și uleiurile din turtă de măsline (CX-33-1981) care stabilește dispoziții privind descrierea, compoziția esențială și factorii de calitate, normele de etichetare și metodele de analiză și eșantionare.

În prezent, acest standard este în curs de revizuire, pentru a armoniza standardele naționale existente cu standardul Codex.

Comitete și grupuri de experți

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole se reunește periodic pentru a discuta, printre altele, despre evoluția prețurilor pieței, producția și comerțul în UE și în țările terțe. De asemenea, acest comitet asistă Comisia atunci când aceasta adoptă acte de punere în aplicare.

Datorită Grupului de dialog civil și Grupului de lucru privind horticultura, măslinele și băuturile spirtoase, Comisia este în măsură să mențină un dialog regulat cu părțile interesate cu privire la toate aspectele legate de sectorul măslinelor.

În cadrul Grupului de experți pentru piețele agricole există un subgrup de chimiști specializați în uleiul de măsline, care asistă Comisia în pregătirea legislației și în definirea unei politici privind chimia uleiurilor de măsline și standardizarea acestora. Acest subgrup este alcătuit din reprezentanți ai administrațiilor naționale și experți numiți cu titlu personal de către Comisie.

Legislația privind uleiul de măsline

Temeiurile juridice pentru uleiul de măsline includ legislația privind standardele de comercializare a uleiului de măsline, caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din turtă de măsline, organizațiile de producători, programele de sprijin, depozitarea privată și notificarea prețurilor.

Standarde de comercializare

Legislația UE reglementează standardele de comercializare a uleiurilor de măsline și a uleiurilor din turtă de măsline.

 • Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 instituie o organizare comună a piețelor produselor agricole.
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 vizează standardele de comercializare a uleiului de măsline. Acest regulament prevede, în special, norme privind ambalarea și etichetarea uleiului de măsline (cerințe obligatorii și opționale).
 • Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei definește caracteristicile specifice care se aplică fiecărei categorii. Verificarea respectării acestor caracteristici se face prin metode specifice de analiză. Acest regulament definește, de asemenea, cerințele în materie de control pe care trebuie să le aplice autoritățile naționale competente.

Agricultura ecologică

Legislația privind agricultura ecologică reglementează toate aspectele legate de producția ecologică și se bazează pe o serie de principii esențiale, cum ar fi interzicerea utilizării de OMG-uri sau limitarea utilizării erbicidelor și a pesticidelor.

Indicații geografice

Producătorii de uleiuri de măsline pot solicita înregistrarea în temeiul Regulamentului ( UE) nr. 1151/2012 privind sistemele de calitate pentru produsele agricole și alimentare pentru a obține o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată.

Depozitare privată

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1333/2013 stabilește obligațiile de notificare în cadrul organizării comune a piețelor agricole.

Regulamentul (UE) nr. 2016/1238 stabilește norme comune privind acordarea ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole.

Având în vedere stocurile importante existente la nivelul UE, precum și recoltele bune consecutive, care au creat un dezechilibru între cerere și ofertă și o scădere a prețurilor, Comisia Europeană a aprobat ajutorul pentru depozitarea privată a uleiului de măsline, pentru a stabiliza piața și pentru a crește prețurile. Schema a funcționat prin intermediul a patru proceduri de ofertare, în perioada noiembrie 2019-februarie 2020.

Programe de sprijin

Regulamentul delegat (UE) nr. 611/2014 stabilește programele de sprijin pentru sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 615/2014 prevede norme detaliate în ceea ce privește programele de lucru pentru sprijinirea sectorului uleiului de măsline și al măslinelor de masă.

Noutăți

Documente

DescarcăPDF - 1 MB