Alyvuogių aliejus ES

Europos Sąjunga yra pagrindinė alyvuogių aliejaus gamintoja, vartotoja ir eksportuotoja.

ES pagaminama apie 67 proc. pasaulio alyvuogių aliejaus. Alyvmedžių auginimui, derinant tradicinius, intensyvius ir ypač intensyvius metodus, skirta apie 4 milijonus hektarų daugiausia ES Viduržemio jūros regiono šalyse.

Italijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios alyvuogių aliejaus vartotojos ES, per metus jo suvartojama apie 500 000 tonų, o Graikijoje didžiausias ES alyvų aliejaus suvartojimas vienam gyventojui – apie 12 kg per metus. Iš viso ES suvartojama apie 53 proc. pasaulyje suvartojamo kiekio.

Yra aštuonios skirtingos alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus kategorijos:

 • ypač grynas alyvuogių aliejus;
 • grynas alyvuogių aliejus;
 • klasikinis grynas alyvuogių aliejus („lampante“);
 • rafinuotas alyvuogių aliejus;
 • iš rafinuoto alyvuogių aliejaus ir gryno alyvuogių aliejaus sudarytas alyvuogių aliejus;
 • alyvuogių išspaudų aliejus;
 • neapdorotas alyvuogių išspaudų aliejus;
 • rafinuotas alyvuogių išspaudų aliejus.

Ne visų kategorijų aliejus gali būti parduodamas vartotojams: tiesiogiai mažmeninėje prekyboje galima pirkti tik ypač gryną alyvuogių aliejų; gryną alyvuogių aliejų, iš rafinuoto alyvuogių aliejaus ir gryno alyvuogių aliejaus sudarytą alyvuogių aliejų ir alyvuogių išspaudų aliejų.

Europos Komisija parengė informacijos suvestinę, kurioje pateikiama daugiau informacijos apie alyvuogių aliejaus kategorijas, savybes ir gamybą.

ParsisiųsdintiPDF - 4.3 MB

Rinkos padėtis

Prekybos požiūriu ES tenka maždaug 65 proc.pasaulio alyvuogių aliejaus eksporto. Pagrindinės ES alyvuogių aliejaus pirkėjos yra Jungtinės Valstijos, Brazilija ir Japonija.

ES vykdoma visapusiška alyvuogių aliejaus rinkos stebėsena ir renkami įvairūs duomenys apie alyvuogių aliejaus rinką, kaip antai kaina, balansai, gamybos ir prekybos duomenys ir informacija apie Tuniso alyvuogių aliejaus importo kvotas.

Prekybos standartai

ES prekybos standartais siekiama užtikrinti, kad rinkai būtų tiekiami standartizuoti ir tinkamos kokybės žemės ūkio produktai, galintys patenkinti vartotojų lūkesčius, taip pat palengvinti prekybą ir užtikrinti vienodas sąlygas ES gamintojams. ES teisės aktuose dėl alyvuogių aliejaus apibrėžiamos įvairios alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus kategorijos bei atitinkami analizės metodai, kuriuos turi taikyti valstybių narių kontrolės institucijos, ir nustatomos ženklinimo ir pakavimo taisyklės.

Alyvuogių aliejaus kategorijos

Kad būtų galima prekiauti tam tikros kategorijos alyvuogių aliejumi, jo savybės turi atitikti Sąjungos teisės aktuose tai kategorijai nustatytas ribas. Tai privalo užtikrinti veiklos vykdytojai ir ES valstybės narės.

Alyvuogių aliejus skirstomas į kategorijas pagal kokybės parametrus, susijusius su:

 • fizinėmis ir cheminėmis savybėmis, tokiomis, kaip rūgštingumo lygis, peroksidų skaičius, riebalų rūgščių kiekis ir sterolių sudėtis;
 • organoleptinėmis (juslinėmis) savybėmis, tokiomis, kaip vaisių skonis ir organoleptinių defektų nebuvimas.

Gryni alyvuogių aliejai

Yra trys skirtingos gryno alyvuogių aliejaus kategorijos

 • Ypač grynas alyvuogių aliejus priklauso aukščiausiai kokybės kategorijai. Jis neturi organoleptinių defektų ir yra vaisinio skonio. Jo rūgštingumas neturi viršyti 0,8 proc.
 • Grynas alyvuogių aliejus gali turėti tam tikrų juslinių defektų, tačiau labai nedidelių. Jo rūgštingumas neturi viršyti 2 proc.
 • Klasikinis grynas alyvuogių aliejus („lampante“) yra prastesnės kokybės grynas alyvuogių aliejus, didesnio negu 2 proc. rūgštingumo, be vaisinių savybių ir esminių juslinių defektų. „Lampante“ aliejus nėra skirtas mažmeninei prekybai. Jis rafinuojamas arba naudojamas pramoniniais tikslais.

Kitos alyvuogių aliejaus kategorijos

Šioms kategorijoms priskiriamas alyvuogių aliejus nėra laikomas grynu alyvuogių aliejumi

 • Rafinuotas alyvuogių aliejus – tai produktas, gaunamas rafinuojant gryną alyvuogių aliejų su trūkumais (pavyzdžiui, klasikinį alyvuogių aliejų „lampante“). Jis nėra skirtas mažmeninei prekybai. Jo rūgštingumas siekia iki 0,3 proc.
 • Iš rafinuoto alyvuogių aliejaus ir gryno alyvuogių aliejaus sudarytas alyvuogių aliejus – tai aliejus, gaunamas sumaišius rafinuotą alyvuogių aliejų su ypač grynu ir (arba) grynu alyvuogių aliejumi. Jo rūgštingumas siekia iki 1 proc.
 • Neapdorotas alyvuogių išspaudų aliejus. Alyvuogių išspaudos yra alyvuogių masė, likusi išspaudus aliejų. Iš šios pastos išgaunamas aliejus vadinamas neapdorotu alyvuogių išspaudų aliejumi.
 • Rafinuotas alyvuogių išspaudų aliejus. Neapdorotas alyvuogių išspaudų aliejus gali būti rafinuojamas ir maišomas su grynu alyvuogių aliejumi. Šis mišinys vadinamas rafinuotu alyvuogių išspaudų aliejumi. Jo rūgštingumas gali būti iki 1 proc.

Atitikties patikros

Pagal teisinę sistemą ES šalys, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi prekybos alyvuogių aliejumi ir alyvuogių išspaudų aliejumi standartų, kasmet turi atlikti minimalų patikrų skaičių, proporcingą jų šalyje parduodamam alyvuogių aliejaus kiekiui. Šiomis patikromis siekiama įsitikinti, ar ženklinimas ir pakavimas atitinka teisinius reikalavimus ir ar aliejaus kategorija atitinka deklaruotą kategoriją.

2019 m. spalio mėn. paskelbtas Komisijos finansuotas atitikties patikrų įgyvendinimo ES alyvuogių aliejaus sektoriuje tyrimas.

Ženklinimo patikros

Ženklinimo patikromis užtikrinama, kad nuoroda arba prekybinis pavadinimas, kuriuo produktas gali būti parduodamas vartotojui, atitiktų ES reglamento Nr. 1308/2013 VII priedo VIII dalyje ir ES įgyvendinimo reglamente Nr. 29/2012 nustatytas konkrečias taisykles.

Neprivalomų ženklinimo reikalavimų taisyklės susijusios, pavyzdžiui, su nuorodomis „pirmasis šaltasis spaudimas“, „šaltasis ekstrahavimas“, ypač gryno ir gryno alyvuogių aliejaus skonį ir (arba) kvapą nusakančiomis organoleptinėmis savybėmis ir derliaus nuėmimo metais ( ES įgyvendinimo reglamentas 29/2012 ).

Skirstymas į kategorijas ir klasifikavimas

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2568/91 nustatytos alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus savybės ir atitinkami analizės metodai. Šiuo reglamentu nustatomos kiekvienos alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus kategorijos kokybės ir grynumo parametrų ribos. Jame taip pat apibrėžiami analizės metodai, kurie turi būti taikomi vertinant konkretaus aliejaus atitiktį deklaruotai kategorijai. Šių savybių atitikties patikra turi būti nustatoma nacionalinėms kompetentingoms institucijoms atliekant atitikties patikras.

Reglamentu nustatomos produktų mėginių ėmimo ir kokybės bei grynumo parametrų nustatymo taisyklės ir metodai. ES šalių patvirtintos degustavimo grupės turi patikrinti organoleptines gryno alyvuogių aliejaus savybes.

Kitų rūšių tikrinimai

Be tik alyvuogių aliejaus sektoriui būdingų tikrinimų, ES šalys turi užtikrinti, kad būtų laikomasi ir kitų teisinių reikalavimų. Bendrieji maisto srities teisės aktai taikomi visiems maisto gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapams. Bendrosiomis ženklinimo taisyklėmis užtikrinama, kad vartotojai nebūtų klaidinami dėl aliejaus savybių (sudėties, kokybės, kilmės, kategorijos, gamybos būdo) ir kad alyvuogių aliejaus ženklinimas atitiktų bendrąsias maisto ženklinimo taisykles, nustatytas ES reglamente Nr. 1169/2011.

Tarptautinės organizacijos

Tarptautinė alyvuogių taryba

ES yra Tarptautinės alyvuogių tarybos(IOC) – tarptautinės tarpvyriausybinės alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių srities organizacijos – narė. Taryba įsteigta 1959 m. Madride (Ispanija).

Šiuo metu jos nariai yra pagrindiniai tarptautiniai alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių gamintojai ir eksportuotojai. IOC narės išaugina 94 proc. pasaulio alyvuogių, iš kurių ES – beveik 72 proc.

Maisto kodeksas (Codex Alimentarius)

Maisto kodekso komisija rengia ir priima maisto standartus, kuriais grindžiama tarptautinė prekyba maisto produktais.

Alyvuogių aliejui ir alyvuogių išspaudų aliejui taikomas specialus standartas (CX-33–1981), kuriame išdėstytos nuostatos dėl aprašymo, pagrindinės sudėties ir kokybės veiksnių, ženklinimo taisyklių ir analizės bei mėginių ėmimo metodų.

Standartas šiuo metu peržiūrimas siekiant suderinti galiojančius nacionalinius standartus su Kodekso standartu.

Komitetai ir ekspertų grupės

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas reguliariai renkasi aptarti tokių sričių kaip rinkos kainų raida, gamyba ir prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse klausimus. Komitetas taip pat padeda Komisijai priimti įgyvendinimo aktus.

Pilietinio dialogo grupė ir darbo grupė sodininkystės, alyvuogių ir spiritinių gėrimų klausimais leidžia Komisijai palaikyti nuolatinį dialogą su suinteresuotaisiais subjektais visais su alyvuogių sektoriumi susijusiais klausimais.

Žemės ūkio rinkų ekspertų grupei priklauso alyvuogių aliejaus chemikų pogrupis, kuris padeda Komisijai rengti teisės aktus ir apibrėžti alyvuogių aliejaus chemijos ir standartizavimo politikos apibrėžtį. Pogrupį sudaro nacionalinių administracijų atstovai ir Komisijos individualiai paskirti ekspertai.

Teisės aktai dėl alyvuogių aliejaus

Teisinis pagrindas, susijęs su alyvų aliejumi, apima teisės aktus dėl prekybos alyvuogių aliejumi standartų, alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus savybių, gamintojų organizacijų, paramos programų, privataus sandėliavimo ir pranešimo apie kainas.

Prekybos standartai

ES teisės aktais reglamentuojami alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus prekybos standartai.

 • Reglamente 1308/2013 nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas.
 • ES įgyvendinimo reglamente 29/2012 reglamentuojami prekybos alyvuogių aliejumi standartai. Šiame reglamente visų pirma numatomos alyvuogių aliejaus pakavimo ir ženklinimo taisyklės (privalomi ir neprivalomi reikalavimai).
 • Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2568/91 apibrėžtos kiekvienai kategorijai taikomos konkrečios savybės. Šių savybių atitiktis turi būti nustatoma taikant specialius analizės metodus. Šiame reglamente taip pat apibrėžiami kontrolės reikalavimai valstybių narių kontrolės institucijoms.

Ekologinis ūkininkavimas

Ekologinio ūkininkavimo teisės aktais reglamentuojamos visos ekologinės gamybos sritys. Jie grindžiami keliais pagrindiniais principais, pavyzdžiui, GMO naudojimo draudimu, herbicidų ir pesticidų naudojimo apribojimu.

Geografinės nuorodos

Alyvuogių aliejaus gamintojai gali kreiptis dėl registracijos pagal ES reglamentą 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų ir gauti saugomą kilmės vietos nuorodą arba saugomą geografinę nuorodą.

Privatus sandėliavimas

ES įgyvendinimo reglamente 1333/2013 yra nuostatos dėl įpareigojimų teikti pranešimus bendrai organizuojant žemės ūkio rinkas.

ES deleguotajame reglamente 2016/1238 nustatomos bendrosios paramos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų sandėliavimą skyrimo taisyklės.

Atsižvelgdama į ES lygmeniu sukauptas ženklias atsargas ir į kelerius metus iš eilės buvusį gerą derlių, dėl kurių atsirado pasiūlos ir paklausos disbalansas ir sumažėjo kainos, Europos Komisija patvirtino privataus alyvuogių aliejaus sandėliavimo paramą, kuria siekiama stabilizuoti rinką ir didinti kainas. Ši sistema buvo įgyvendinama surengus keturias viešųjų konkursų procedūras: pirmoji vyko 2019 m. lapkričio mėn., o paskutinė užbaigta 2020 m. vasario mėn.

Paramos programos

ES deleguotajame reglamente 611/2014 išdėstytos alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos programos.

ES įgyvendinimo reglamente 615/2014 apibrėžtos išsamios taisyklės, susijusios su alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektorių rėmimo darbo programomis.

Naujausia