Maslinovo ulje u EU-u

Europska unija vodeći je proizvođač, potrošač i izvoznik maslinovog ulja.

Unija proizvodi oko 67 % od ukupne svjetske proizvodnje maslinovog ulja. U EU-u je pod maslinicima oko 4 milijuna hektara, uglavnom u mediteranskim zemljama. Po načinu uzgoja maslinici se dijele na tradicionalne, intenzivne i superintenzivne.

Italija i Španjolska najveći su potrošači maslinovog ulja u EU-u, s godišnjom potrošnjom od oko 500 000 tona u svakoj, dok Grčka ima najveću potrošnju po glavi stanovnika, s oko 12 kg po osobi godišnje. Sveukupno gledano, udio EU-a u svjetskoj potrošnji iznosi 53 %.

Postoji osam kategorija maslinovih ulja i ulja komine maslina:

 • ekstra djevičansko maslinovo ulje
 • djevičansko maslinovo ulje
 • djevičansko maslinovo ulje lampante
 • rafinirano maslinovo ulje
 • maslinovo ulje sastavljeno od rafiniranih maslinovih ulja i djevičanskih maslinovih ulja
 • ulje komine maslina
 • sirovo ulje komine maslina
 • rafinirano ulje komine maslina.

Ne mogu se sve te kategorije prodavati potrošačima; samo ekstra djevičansko maslinovo ulje, djevičansko maslinovo ulje, maslinovo ulje sastavljeno od rafiniranih maslinovih ulja i djevičanskih maslinovih ulja te ulje komine maslina mogu se kupovati izravno u maloprodaji.

Europska komisija izradila je informativni članak s dodatnim pojedinostima o kategorijama i svojstvima maslinovog ulja i njegovoj proizvodnji.

PreuzimanjePDF - 4.3 MB

Stanje na tržištu

Kad je riječ o trgovini, Unijin udio u ukupnom svjetskom izvozu maslinovog ulja iznosi oko 65 %. Najveće količine maslinovog ulja iz EU-a izvoze se u Sjedinjene Države, Brazil i Japan.

Unutar EU-a provodi se sveobuhvatno praćenje tržišta maslinovog ulja u cilju prikupljanja raznih podataka o tom tržištu uključujući cijene, bilance stanja, podatke o proizvodnji i trgovini i informacije o uvoznim kvotama za maslinovo ulje iz Tunisa.

Tržišni standardi

Tržišnim standardima EU-a osigurava se opskrbljenost tržišta poljoprivrednim proizvodima standardizirane i zadovoljavajuće kvalitete koji ispunjavaju očekivanja potrošača, olakšava trgovina i osiguravaju jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za sve proizvođače u EU-u. Zakonodavstvom EU-a o maslinovu ulju definirane su kategorije maslinovog ulja i ulja komine maslina kao i relevantne metode analize koje primjenjuju kontrolna tijela država članica te su utvrđena pravila o označivanju i pakiranju.

Kategorije maslinovog ulja

Da bi se maslinovo ulje stavilo na tržište kao ulje određene kategorije, njegova svojstva moraju biti u skladu s ograničenjima utvrđenima za tu kategoriju prema pravilima EU-a. Odgovornost je gospodarskih subjekata i država članica da to osiguraju.

Kategorije maslinovih ulja razvrstavaju se prema parametrima kvalitete koji se odnose na:

 • fizikalno-kemijska svojstva, kao što su razina kiselosti, peroksidni broj, sadržaj masnih kiselina i sastav sterola
 • organoleptička (senzorna) svojstva, kao što su voćnost i odsutnost organoleptičkih nedostataka.

Djevičanska maslinova ulja

Postoje tri kategorije djevičanskih maslinovih ulja:

 • Ekstra djevičansko maslinovo ulje kategorija je najviše kvalitete. Ulje te kategorije nema organoleptičkih nedostataka, a aroma mu je voćna. Razina kiselosti mu ne smije biti veća od 0,8 %.
 • Djevičansko maslinovo ulje smije imati neke neznatne organoleptičke nedostatke. Kiselost mu ne smije biti veća od 2 %.
 • Djevičansko maslinovo ulje lampante niže je kvalitete od djevičanskog maslinovog ulja, kiselost mu je veća od 2 %, nema svojstva voćnosti i ima znatne organoleptičke nedostatke. Maslinovo ulje lampante nije namijenjeno za maloprodaju. Rafinira se ili upotrebljava u industrijske svrhe.

Ostale kategorije maslinovog ulja

Sljedeće kategorije maslinovih ulja nisu djevičanska maslinova ulja:

 • Rafinirano maslinovo ulje proizvod je koji se dobiva rafiniranjem manjkavog djevičanskog maslinovog ulja (primjerice ulja lampante). Nije namijenjeno za maloprodaju. Ima stupanj kiselosti do 0,3 %.
 • Maslinovo ulje sastavljeno od rafiniranih maslinovih ulja i djevičanskih maslinovih ulja ulje je koje se dobiva miješanjem rafiniranog maslinovog ulja s ekstra djevičanskim i/ili djevičanskim maslinovim uljima. Ima stupanj kiselosti do 1 %.
 • Sirovo ulje komine maslina: komina maslina pasta je koja ostane nakon ekstrakcije ulja iz maslina. Ulje koje se dobiva iz te paste naziva se sirovo ulje komine maslina.
 • Rafinirano ulje komine maslina: sirovo ulje komine maslina može se rafinirati i miješati s djevičanskim maslinovim uljima. Rezultat tog miješanja naziva se rafinirano ulje komine maslina. Ima stupanj kiselosti do 1 %.

Provjera sukladnosti

Kako bi se osiguralo poštovanje tržišnih standarda za maslinova ulja i ulja komine maslina, pravnim okvirom EU-a utvrđen je minimalni broj kontrola koji države članice moraju provesti godišnje, koji je razmjeran količini maslinovog ulja iz te zemlje koja se stavlja na tržište. Te kontrole imaju za cilj provjeriti jesu li označivanje i pakiranje u skladu sa zakonskim zahtjevima i odgovara li kategorija ulja deklariranoj kategoriji.

U listopadu 2019. objavljena je Studija o provedbi provjera sukladnosti u sektoru maslinovog ulja u EU-u koju je financirala Komisija.

Provjera označivanja

Provjerom označivanja osigurava se da su oznaka podrijetla ili trgovačko ime pod kojim se ulje može prodavati potrošaču u skladu s posebnim pravilima iz Uredbe (EU) br. 1308/2013 (Prilog VII, dio VIII.) i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 29/2012.

Pravila o neobveznim navodima (kao što su „prvo hladno prešanje”, „hladni postupak”, okusna i mirisna organoleptička svojstva za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje te godina berbe) utvrđena su u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 29/2012.

Kategorizacija i ocjenjivanje

Uredbom Komisije (EEZ) br. 2568/91 utvrđena su svojstva maslinovih ulja i ulja komine maslina te odgovarajuće metode analize. Tom uredbom utvrđene su granične vrijednosti za parametre kvalitete i čistoće za svaku od kategorija maslinovih ulja i ulja komine maslina. Tom su uredbom utvrđene i metode analize koje se moraju primjenjivati pri ocjenjivanju sukladnosti ulja s deklariranom kategorijom. Provjeru sukladnosti s tim svojstvima provode nadležna nacionalna tijela.

Tom su uredbom utvrđena pravila i metode za uzorkovanje proizvoda i utvrđivanje kvalitete i parametara čistoće. Organoleptička svojstva djevičanskih maslinovih ulja moraju provjeriti komisije ocjenjivača koje su odobrile države članice EU-a.

Druge vrste kontrola

Osim što provode kontrole specifične za sektor maslinovog ulja države članice moraju osigurati i poštovanje drugih pravnih zahtjeva. Općim propisima o hrani obuhvaćene su sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane. Općim pravilima za označivanje osigurava se da se potrošači ne dovode u zabludu u pogledu svojstava ulja (sastav, kvaliteta, podrijetlo, kategorija, metoda proizvodnje) i da je označivanje maslinovog ulja u skladu s općim pravilima za označivanje utvrđenima Uredbom (EU) br. 1169/2011.

Međunarodne organizacije

Međunarodno vijeće za masline

Europska unija članica je Međunarodnog vijeća za masline (engl. „International Olive Council”, IOC), međunarodne međuvladine organizacije za područje maslinovog ulja i stolnih maslina koja je osnovana 1959. u Madridu, Španjolska.

Među sadašnjim članovima vodeći su međunarodni proizvođači i izvoznici maslinovog ulja i stolnih maslina. Članovi IOC-a proizvode 94 % svjetske proizvodnje maslina (udio EU-a je 72 %).

Codex Alimentarius

Komisija za Codex Alimentarius razvija i donosi standarde za hranu koji služe kao referentne točke u međunarodnoj trgovini hranom.

Postoji poseban standard za maslinova ulja i ulja komine maslina (CX-33-1981) koji sadržava odredbe o opisu ulja, bitnim čimbenicima u pogledu sastava i kvalitete, pravilima o označivanju i metodama analize i uzorkovanja.

Standard se trenutačno revidira radi usklađivanja s postojećim nacionalnim standardima.

Odbori i skupine stručnjaka

Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta redovito se sastaje kako bi raspravljao o temama kao što su razvoj cijena na tržištu te proizvodnja i trgovina u Uniji i zemljama izvan Unije. Odbor također pomaže Komisiji pri donošenju provedbenih akata.

Skupina za građanski dijalog i radna skupina za hortikulturu, masline i jaka alkoholna pića Komisiji omogućuje održavanje redovitog dijaloga s dionicima o svim pitanjima povezanima sa sektorom maslina.

U okviru stručne skupine za poljoprivredna tržišta radi podskupina kemičara specijaliziranih za maslinovo ulje, koji Komisiji pomažu pri izradi zakonodavstva i politika u pogledu kemije i normizacije maslinovog ulja. Podskupina je sastavljena od predstavnika nacionalnih tijela i stručnjaka koje je (kao privatne osobe) imenovala Komisija.

Propisi koji se odnose na maslinovo ulje

Pravna osnova za maslinovo ulje obuhvaća propise o tržišnim standardima za maslinovo ulje, svojstvima maslinovih ulja i ulja komine maslina, organizacijama proizvođača, programima potpore, privatnom skladištenju i informiranju o cijenama.

Tržišni standardi

Tržišni standardi za maslinova ulja i ulja komine maslina uređuju se zakonodavstvom EU-a.

 • Uredbom (EU) br. 1308/2013 uređena je zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda.
 • Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 29/2012 utvrđeni su tržišni standardi za maslinovo ulje. Tom uredbom predviđena su posebna pravila o pakiranju i označivanju maslinovog ulja (zahtjevi koji se odnose na obvezne i neobvezne navode).
 • Uredbom Komisije (EEZ) br. 2568/91 utvrđena su svojstva za sve kategorije maslinovih ulja i ulja komine maslina. Provjera sukladnosti s tim svojstvima provodi se posebnim metodama analize. Tom uredbom utvrđeni su i zahtjevi u pogledu kontrole koju provode kontrolna tijela država članica.

Ekološka proizvodnja

Propisima koji se odnose na ekološki uzgoj regulirana su sva područja ekološke proizvodnje. Ti se propisi temelje na nizu ključnih načela kao što su zabrana upotrebe GMO-a te ograničenje upotrebe herbicida i pesticida.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Proizvođači maslinovih ulja mogu podnijeti zahtjev za registraciju u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode kako bi dobili zaštićenu oznaku izvornosti (ZOI) ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla (ZOZP).

Privatno skladištenje

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1333/2013 utvrđene su obveze u pogledu priopćavanja i obavješćivanja unutar zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta.

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1238 utvrđena su zajednička pravila za dodjelu potpore za privatno skladištenje određenih poljoprivrednih proizvoda.

Zbog znatnih zaliha na razini EU-a te uzastopnih dobrih berbi, što je dovelo do neravnoteže između ponude i potražnje i pada cijena, Europska komisija odobrila je potporu za privatno skladištenje maslinovog ulja s ciljem stabiliziranja tržišta i povećanja cijena. Taj se program provodio kroz četiri natječajna postupka, od kojih je prvi bio u studenome 2019., a posljednji je zaključen u veljači 2020.

Programi potpore

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 611/2014 utvrđeni su programi potpore za sektor maslinovog ulja i stolnih maslina.

Provedbenom uredbom (EU) br. 615/2014 utvrđena su detaljna pravila u pogledu programâ rada za potpore sektoru maslinova ulja i stolnih maslina.

Aktualno

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 302.7 KB