Olivenolie i EU

Den Europæiske Union er verdens førende producent, forbruger og eksportør af olivenolie.

EU producerer omkring 67 % af al olivenolie på verdensplan. Omkring fire millioner hektar, navnlig i EU's middelhavslande, anvendes til dyrkning af oliventræer gennem en kombination af traditionelle, intensive og meget intensive lunde.

Med et årligt forbrug af olivenolie på 500.000 ton hver har Italien og Spanien det største forbrug i EU, hvorimod Grækenland har det største forbrug pr. indbygger, nemlig omkring 12 kg pr. person om året. Samlet set tegner EU sig for omkring 53 % af verdens samlede forbrug.

Der findes otte forskellige kategorier af olivenolier og olier af olivenpresserester:

 • Ekstra jomfruolie,
 • jomfruolie,
 • bomolie,
 • raffineret olivenolie,
 • olivenolie bestående af raffineret olivenolie og jomfruolivenolie,
 • olie af olivenpresserester,
 • rå olie af olivenpresserester,
 • raffineret olie af olivenpresserester.

Ikke alle kategorier kan sælges til forbrugere. Kun ekstra jomfruolie, jomfruolie, olivenolie bestående af raffineret olivenolie og jomfruolie og olie af olivenpresserester kan købes direkte i detailleddet.

Kommissionen har udarbejdet et faktaark med yderligere oplysninger om kategorierne, kendetegnene for og produktionen af olivenolie.

DownloadPDF - 4.3 MB

Markedssituation

Hvad angår handel tegner EU sig for omkring 65 % af verdens eksport af olivenolie. De vigtigste destinationer for EU's olivenolie er USA, Brasilien og Japan.

Inden for EU udføres der omfattende markedsovervågning af olivenolie for at indhente oplysninger om markedet for olivenolie, herunder priser, statusopgørelser, produktions- og handelstal og oplysninger om importkontingentet for tunesisk olivenolie.

Handelsnormer

EU's handelsnormer har til formål at sikre, at markedet forsynes med landbrugsprodukter af standardiseret og tilfredsstillende kvalitet for at opfylde forbrugernes forventninger, lette handelen og sikre lige vilkår for producenterne i EU. I EU's retsakter om olivenolie defineres de forskellige kategorier af olivenolier og olier af olivenpresserester og de analysemetoder, som medlemsstaternes kontrolmyndigheder skal anvende. Derudover fastsættes der regler for mærkning og emballering.

Kategorier af olivenolier

For at en olivenolie kan markedsføres som en specifik kategori, skal oliens kendetegn være i overensstemmelse med de grænseværdier, der er fastsat for denne kategori i EU-reglerne. Det er markedsdeltagernes og EU-medlemsstaternes ansvar at sikre, at det er tilfældet.

De forskellige kategorier af olivenolier klassificeres ud fra kvalitetsparametre med hensyn til:

 • fysisk-kemiske egenskaber såsom syreindholdet, peroxidtallet, fedtsyreindholdet og sterolsammensætningen
 • organoleptiske (sensoriske) egenskaber, f.eks. at olien er frugtagtig og ikke har organoleptiske mangler.

Jomfruolie

Der findes tre forskellige kategorier af jomfruolie:

 • Ekstra jomfruolie er den kategori, der har den bedste kvalitet. Den er frugtagtig og har ingen organoleptiske mangler. Syreindholdet må ikke overstige 0,8 %
 • Jomfruolie kan have små sensoriske mangler. Syreindholdet må ikke overstige 2 %
 • Bomolie er en jomfruolie af lavere kvalitet med et syreindhold på mere end 2 %. Den er uden frugtagtige egenskaber og har væsentlige sensoriske mangler. Bomolie er ikke beregnet til at blive markedsført i detailleddet. Olien raffineres eller anvendes til industrielle formål.

Andre kategorier af olivenolier

Følgende kategorier af olivenolier er ikke jomfruolier:

 • Raffineret olivenolie er det produkt, der fremstilles ved at raffinere jomfruolie med mangler (f.eks. bomolie). Produktet er ikke beregnet til at blive markedsført i detailleddet. Det har en surhedsgrad på op til 0,3 %
 • Olivenolie bestående af raffineret olivenolie og jomfruolie er en olie, der fremstilles ved at blande raffineret olivenolie med ekstra jomfruolie og/eller jomfruolie. Det har en surhedsgrad på op til 1%
 • Rå olie af olivenpresserester: Olivenpresserester er den pasta, der er tilbage, når olien er udvundet af olivenerne. Den olie, der fremstilles af denne pasta, kaldes for rå olie af olivenpresserester.
 • Raffineret olie af olivenpresserester: Rå olie af olivenpresserester kan raffineres og blandes med jomfruolivenolie. Resultatet af blandingen kaldes raffineret olie af olivenpresserester. Olien har en surhedsgrad på op til 1 %.

Overensstemmelseskontrol

I henhold til den retlige ramme skal EU-landene udføre et minimumsantal af kontroller, som skal stå i et rimeligt forhold til mængden af den olivenolie, der markedsføres i det pågældende land, for at sikre, at handelsnormerne for olivenolie og olie af olivenpresserester overholdes. Formålet er at kontrollere, at mærkningen og emballeringen overholder de retlige krav, og at oliens kategori stemmer overens med den anmeldte kategori.

I oktober 2019 blev der offentliggjort en undersøgelse af gennemførelsen af overensstemmelseskontroller i EU's olivenoliesektor, som blev finansieret af Kommissionen.

Mærkningskontrol

Mærkningskontroller sikrer, at den betegnelse eller det varenavn, som varen sælges under til forbrugerne, overholder de regler, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1308/2013 (bilag VII, del VIII) og i gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012.

Reglerne for fakultative mærkningsbestemmelser vedrører bl.a. angivelsen "første koldpresning", "koldekstraktion", de organoleptiske egenskaber, der vedrører smag og/eller lugt for ekstra jomfruolie og jomfruolie, og produktionsåret (gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012).

Kategorisering og klassificering

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2568/91 fastlægges kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester samt de relevante analysemetoder. I denne forordning fastsættes grænseværdierne for kvalitets- og renhedsparametre for hver kategori af olivenolie og olie af olivenpresserester. Derudover defineres de analysemetoder, der skal anvendes til at undersøge, om olien svarer til den anmeldte kategori. Ved hjælp af overensstemmelseskontroller, som udføres af de nationale kompetente myndigheder, skal det kontrolleres, om olien har sådanne kendetegn.

I forordningen fastsættes der regler og metoder for prøveudtagning og bestemmelse af kvalitets- og renhedsparametre. De organoleptiske kendetegn for jomfruolie skal kontrolleres af smagspaneler, som EU-landene har godkendt.

Andre typer kontrol

Ud over at udføre kontroller, som kun vedrører olivenoliesektoren, skal EU-landene sikre, at andre lovgivningsmæssige krav overholdes. Den generelle fødevarelovgivning omfatter alle led i produktionen, tilvirkningen og distributionen af fødevarer. De generelle mærkningsregler sikrer, at forbrugerne ikke vildledes med hensyn til kendetegnene for olie (sammensætning, kvalitet, oprindelse, kategori, produktionsmetode), og at mærkningen af olivenolie stemmer overens med de generelle regler for mærkning af fødevarer, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1169/2011.

Internationale organisationer

Det Internationale Olivenråd

EU er medlem af Det Internationale Olivenråd (IOC), en international mellemstatslig organisation inden for området olivenolie og spiseoliven. Det blev grundlagt i Madrid i Spanien i 1959.

De nuværende medlemmer tæller bl.a. de førende internationale producenter og eksportører af olivenolie og spiseoliven. IOC's medlemmer står for 94 % af verdens olivenproduktion, hvoraf EU tegner sig for næsten 72 %.

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius-Kommissionen udarbejder og vedtager fødevarestandarder, der fungerer som reference for den internationale handel med fødevarer.

Der findes en særlig standard for olivenolie og olie af presserester (CX-33-1981), hvori der fastsættes bestemmelser om beskrivelsen, væsentlige sammensætnings- og kvalitetsfaktorer, mærkningsregler og analyse- og prøveudtagningsmetoder.

Standarden er i øjeblikket ved at blive revideret for at harmonisere de eksisterende nationale standarder med Codexstandarden.

Komitéer og ekspertgrupper

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter mødes jævnligt for at drøfte områder såsom udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og tredjelande. Komitéen bistår også Kommissionen, når den vedtager gennemførelsesretsakter.

Gruppen vedrørende civil dialog og arbejdsgruppen for gartneri, oliven og spiritus bistår Kommissionen med at føre en regelmæssig dialog med interessenter om alle spørgsmål vedrørende olivensektoren.

Ekspertgruppen vedrørende landbrugsmarkederne omfatter en undergruppe bestående af kemikere, der er specialiserede i olivenolie, og som hjælper Kommissionen med at forberede lovgivning og udforme politikker vedrørende de kemiske aspekter ved olivenolie og standardiseringen af den. Undergruppen er sammensat af repræsentanter for nationale forvaltninger og eksperter, som er udnævnt personligt af Kommissionen.

Lovgivning om olivenolie

Retsgrundlaget for olivenolie omfatter lovgivning om handelsnormer for olivenolie, kendetegn for olivenolie og olie af olivenpresserester, producentorganisationer, støtteprogrammer, privat oplagring og prisindberetning.

Handelsnormer

Handelsnormerne for olivenolie og olie af olivenpresserester reguleres i henhold til EU-retten.

 • I forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsættes der en fælles markedsordning for landbrugsprodukter
 • Gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 omhandler handelsnormer for olivenolie. I forordningen fastsættes der navnlig regler for emballage til og mærkning af olivenolie (obligatoriske og fakultative krav)
 • I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2568/91 defineres de særlige kendetegn, der gælder for hver kategori. For at kontrollere, om en olie har sådanne kendetegn, anvendes der særlige analysemetoder. Forordningen definerer også krav til kontrol for medlemsstaternes kontrolmyndigheder.

Økologi

Lovgivningen om økologisk landbrug regulerer alle områder inden for økologisk produktion og tager udgangspunkt i en række centrale principper såsom forbud mod at bruge GMO'er og begrænset brug af herbicider og pesticider.

Geografiske betegnelser

Olivenolieproducenter kan ansøge om registrering i henhold til forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer for at opnå en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse.

Privat oplagring

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 1333/2013 fastsættes underretningsforpligtelserne inden for rammerne af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter.

I Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1238 fastlægges der fælles bestemmelser for støtte til privat oplagring af bestemte landbrugsprodukter.

Som følge af vigtige lagre på EU-plan samt flere gode høster i træk, der skaber uligevægt mellem udbud og efterspørgsel og et prisfald, har Kommissionen godkendt støtte til privat oplagring af olivenolie for at stabilisere markedet og hæve priserne. Ordningen fungerede ved hjælp af fire udbudsprocedurer, den første i november 2019 og den sidste i februar 2020.

Støtteprogrammer

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 611/2014 omhandler programmer til støtte for sektoren for olivenolie- og spiseoliven.

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 angives der gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår arbejdsprogrammer for støtte til olivenolie- og spiseolivensektoren.

Seneste

Dokumenter

DownloadPDF - 1 MB