Olivový olej v EU

Evropská unie je hlavním producentem, konzumentem i vývozcem olivového oleje.

Z EU pochází kolem 67 % celosvětové produkce olivového oleje. Olivovníky jsou pěstovány především ve středomořských zemích Unie a jejich kultivaci jsou věnovány přibližně 4 miliony hektarů. Pěstitelé používají metody tradiční, intenzivní a vysoce intenzivní kultivace olivových hájů.

Největšími konzumenty olivového oleje v EU jsou Itálie a Španělsko. V každé z těchto zemí se ročně spotřebuje okolo 500 000 tun oleje. Řecko má zase největší spotřebu olivového oleje na obyvatele: přibližně 12 kg za rok. Celkem se EU na celosvětové spotřebě podílí asi 53 %.

Rozlišujeme osm kategorií olivových olejů a olivových olejů z pokrutin:

 • extra panenský olivový olej,
 • panenský olivový olej,
 • panenský olivový olej na svícení (lampantový olej),
 • rafinovaný olivový olej,
 • olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje,
 • olivový olej z pokrutin,
 • surový olivový olej z pokrutin,
 • rafinovaný olivový olej z pokrutin.

Not all categories can be sold to consumers; only extra-virgin olive oil, virgin olive oil, olive oil composed of refined olive oil and virgin olive oils and olive pomace oil can be purchased directly at retail level.

Evropská unie sestavila informativní přehled, který obsahuje další podrobnostmi o kategoriích olivového oleje, jejich charakteristikách a produkci jako takové.

StáhnoutPDF - 4.3 MB

Situace na trhu

EU představuje přibližně 65 % celosvětového vývozu olivového oleje. Hlavními destinacemi jsou Spojené státy, Brazílie a Japonsko.

V Evropské unii se provádí rozsáhlý monitoring trhu s olivovým olejem, z něhož se získávají rozličné údaje o tomto trhu týkající se cen, výsledků hospodaření podniků, výroby a obchodu, jakož i informace o dovozní kvótě pro tuniský olivový olej.

Obchodní normy

Obchodní normy EU zajišťují, že je trh zásobován zemědělskými produkty standardizované a uspokojivé kvality, jež plní očekávání spotřebitelů. Dále se prostřednictvím norem usnadňuje obchod a zajišťují se rovné podmínky pro výrobce v EU. Právní předpisy EU v odvětví olivového oleje obsahují definice kategorií olivového oleje a olivového oleje z pokrutin, dále uvádějí příslušné metody, které mají kontrolní orgány členských států při analýzách používat, a stanoví pravidla pro označování a balení těchto produktů.

Kategorie olivového oleje

Aby bylo možné olivový olej prodávat v rámci určité kategorie, musí jeho vlastnosti splňovat limity, které stanoví pro danou kategorii právní předpisy EU. Odpovědnost za to nesou hospodářské subjekty a členské státy EU.

Kategorie olivových olejů jsou odstupňovány podle parametrů jakosti, které se týkají:

 • fyzikálně-chemických vlastností, jako je míra kyselosti, hodnota peroxidového čísla, obsah mastných kyselin a obsah sterolů;
 • organoleptických (smyslových) vlastností, jako je ovocná chuť či organoleptické nedostatky.

Panenské olivové oleje

V kategorii panenských olivových olejů rozlišujeme tři typy:

 • Extra panenský olivový olej je kategorie nejvyšší kvality. Pokud jde o organoleptické vlastnosti, nevykazuje žádné nedostatky a má ovocnou chuť. Úroveň kyselosti nesmí překročit 0,8 %.
 • Panenský olivový olej smí mít určité minimální nedostatky organoleptických vlastností. Úroveň kyselosti nesmí překročit 2 %.
 • Lampantový olivový olej je panenský olej nižší jakosti s kyselostí překračující 2 %, nemá ovocnou chuť a vykazuje podstatné nedostatky smyslových vlastností. Není určen k maloobchodnímu prodeji. Rafinuje se nebo se používá k průmyslovým účelům.

Další kategorie olivového oleje

Následující kategorie olivových olejů nejsou panenskými olivovými oleji.

 • Rafinovaný olivový olej je produkt získávaný po rafinaci defektního panenského olivového oleje (například lampantového olivového oleje). Není určen k maloobchodnímu prodeji. Jeho kyselost dosahuje 0,3 %.
 • Olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje je produkt získaný smícháním rafinovaného olivového oleje s extra panenským olejem nebo panenským olejem. Jeho kyselost dosahuje až 1 %.
 • Surový olivový olej z pokrutin: Pokrutinami označujeme zbytkovou hmotu vzniklou lisováním oliv. Olej získaný z této hmoty se nazývá surový olivový olej z pokrutin.
 • Rafinovaný olivový olej z pokrutin: Surový olivový olej z pokrutin lze rafinovat a smíchat ho s panenským olivovým olejem. Vznikne směs, která se nazývá rafinovaný olivový olej z pokrutin. Jeho kyselost dosahuje až 1 %.

Kontrola shody

Právní rámec členským státům EU stanoví povinnost provádět každoročně určitý minimální počet kontrol, který odpovídá objemu olivového oleje, který je v jejich zemi uváděn na trh. Tím se má zajistit dodržování obchodních norem pro olivové oleje i olivové oleje z pokrutin. Kontroly mají ověřit, že příslušným právním požadavkům odpovídá označení a balení olejů a že daný olej splňuje podmínky pro zařazení do uváděné kategorie.

V říjnu 2019 byla zveřejněna studie o provádění kontrol shody v odvětví olivového oleje v EU. Její vyhotovení financovala Evropská komise.

Kontrola označení

Kontrolou označení se zajišťuje, že označení nebo obchodní název, pod nímž může být daný produkt prodáván spotřebitelům, splňuje specifická pravidla stanovená v nařízení EU č. 1308/2013 (Příloha VII, část VIII) a v prováděcím nařízení EU č. 29/2012.

Pravidla pro nepovinné požadavky na označování se týkají například označení „první lisování za studena“, „lisování za studena“, dále organoleptických vlastností týkajících se chuti nebo vůně extra panenského a panenského olivového oleje a roku sklizně (prováděcí nařízení EU č. 29/2012).

Kategorizace a klasifikace

Nařízení komise (EHS) č. 2568/91 uvádí vlastnosti olivových olejů a olivových olejů z pokrutin, jakož i příslušné metody analýzy. Stanoví limity pro kritéria jakosti a čistoty jednotlivých kategorií olivových olejů a olivových olejů z pokrutin. Zároveň definuje metody analýzy, které musí být použity při posuzování shody produktu s uvedenou kategorií. Zda olej splňuje uváděné vlastnosti, se ověřuje pomocí kontroly shody, kterou provádějí příslušné vnitrostátní orgány.

Nařízením se stanoví pravidla a metody odběru vzorků a určování jakosti a čistoty. Organoleptické vlastnosti panenských olivových olejů musí ověřit degustační komise schválená státy EU.

Další typy kontrol

Kromě kontrol, které se zaměřují na odvětví olivového oleje, musí země EU zajistit dodržování dalších právních požadavků. Veškeré fáze výroby, zpracování a distribuce potravin upravuje obecné potravinové právo. Obecná pravidla a požadavky pro označování zajišťují, aby spotřebitele nedostávali o oleji zavádějící informace (ohledně jeho složení, jakosti, původu, kategorie, metody výroby) a že je daný olivový olej označen v souladu s pravidly obecného potravinového práva stanovenými v nařízení EU č. 1169/2011.

Mezinárodní organizace

Mezinárodní rada pro olivy

Evropská unie je členem Mezinárodní rady pro olivy (z angl. International Olive Council neboli IOC). Tato mezinárodní mezivládní organizace se věnuje odvětví olivového oleje a stolních oliv. Byla zřízena v roce 1959 v Madridu.

Jejími členy jsou v současnosti vedoucí mezinárodní výrobci a vývozci olivového oleje a stolních oliv. Členové organizace IOC zajišťují 94 % veškeré celosvětové produkce oliv, přičemž EU tvoří téměř 72 %.

Codex Alimentarius

Komise pro Codex Alimentarius formuluje a přijímá normy týkající se potravin, které slouží jako reference pro mezinárodní ochod s potravinami.

Pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin existuje zvláštní norma (CX-33–1981), která obsahuje popis typů olejů, jejich základní složení a kritéria jakosti, pravidla označování a metody analýzy a odběru vzorků.

V současné době probíhá přezkum této normy, který má zajistit její harmonizaci se stávajícími vnitrostátními normami.

Výbory a odborné skupiny

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů pravidelně zasedá s cílem diskutovat o oblastech, jako je vývoj tržních cen, výroby a obchodu v EU a zemích mimo Unii. Výbor rovněž pomáhá Komisi při přijímání prováděcích aktů.

The civil dialogue group and working group on horticulture, olives and spirits allows the Commission to maintain a regular dialogue with stakeholders on all matters related to the olive sector.

V rámci odborné skupiny pro zemědělské trhy zasedá podskupina chemiků se specializací na olivový olej, kteří Komisi pomáhají s přípravou příslušných právních předpisů a definicí politických opatření a norem v této oblasti. Uvedená podskupina je složená ze zástupců vnitrostátních správních orgánů a odborníků určených Komisí.

Právní předpisy týkající se olivového oleje

Právní předpisy v této oblasti upravují obchodní normy pro olivový olej, vlastnosti olivových olejů a olivových olejů z pokrutin, dále určují pravidla pro výrobce, podpůrné programy, soukromé skladování a oznamování cen.

Obchodní normy

Legislativa EU upravuje obchodní normy pro olivové oleje i olivové oleje z pokrutin.

 • Nařízením (EU) č. 1308/2013 se zřizuje společná organizace trhů se zemědělskými produkty.
 • Prováděcí nařízení (EU) č. 29/2012 upravuje obchodní normy pro olivový olej. Zavádí konkrétní pravidla pro balení a označování olivového oleje (povinné požadavky a doporučení).
 • Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 definuje specifické vlastnosti pro jednotlivé kategorie olejů. Zda olej splňuje uváděné vlastnosti, se ověřuje pomocí specifické metody analýzy. Uvedené nařízení rovněž definuje kontrolní požadavky pro kontrolní orgány členských zemí.

Ekologická výroba

Právní předpisy týkající se ekologického zemědělství upravují všechny oblasti ekologické produkce a vycházejí z celé řady klíčových zásad, jako je zákaz používání geneticky modifikovaných organismů, omezení použití herbicidů a pesticidů.

Zeměpisná označení

Producers of olive oils can apply for a registration under EU regulation 1151/2012 on quality systems for agricultural products and food to obtain a protected designation of origin or a protected geographical indication.

Soukromé skladování

Prováděcí nařízení (EU) č. 1333/2013 stanoví oznamovací povinnost v rámci společné organizace zemědělských trhů.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů.

Following important stocks at EU level as well as consecutive good harvests, creating an imbalance between supply and demand and a price decrease, the European Commission approved private storage aid for olive oil aimed at stabilising the market and increasing prices. The scheme operated through four tendering procedures, with the first one in November 2019 and the last one concluded in February 2020.

Programy podpory

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 stanoví programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 615/2014 obsahuje podrobná pravidla pro pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv.

Novinky

Dokumenty

StáhnoutPDF - 1 MB