Маслиново масло в ЕС

Европейският съюз е водещият производител, потребител и износител на маслиново масло.

ЕС произвежда приблизително 67 % от маслиновото масло в света. Около 4 милиона хектара, основно в средиземноморските страни от Съюза, са предназначени за отглеждане на маслинови дървета, като на тях се съчетават традиционни, интензивни и супер интензивни насаждения.

Италия и Испания са най-големите потребители на маслиново масло в ЕС, като годишното потребление във всяка от тях е около 500 000 тона, а Гърция е най-големият потребител в ЕС на глава от населението — около 12 кг на човек годишно. Общо на ЕС се падат около 53 % от световното потребление на маслиново масло.

Съществуват осем различни категории маслиново масло и маслиново масло от маслинено кюспе:

 • необработено маслиново масло екстра качество (extra virgin),
 • необработено маслиново масло (virgin),
 • необработено маслиново масло за осветление,
 • рафинирано маслиново масло,
 • маслиново масло, което е смес от рафинирано маслиново масло и необработени маслинови масла,
 • маслиново масло от маслинено кюспе,
 • нерафинирано масло от маслинено кюспе,
 • рафинирано масло от маслинено кюспе.

Не всички категории маслиново масло могат да бъдат продавани на потребителите. Директно от мрежата за търговия на дребно могат да се купуват само необработено маслиново масло екстра качество, необработено маслиново масло, маслиново масло, което е смес от рафинирано маслиново масло и необработени маслинови масла, и маслиново масло от маслинено кюспе.

Европейската комисия изготви информационен документ с допълнителни подробности относно категориите, характеристиките и производството на маслиново масло.

СвалиPDF - 4.3 MB

Ситуацията на пазара

По отношение на търговията на ЕС се падат около 65 % от световния износ на маслиново масло. Основните дестинации за износ на маслиновото масло от ЕС са САЩ, Бразилия и Япония.

В рамките на ЕС се извършва широко наблюдение на пазара на маслиново масло, за да се предоставят разнообразни данни за него, включително цени, счетоводни баланси, данни за производството и търговията и информация за квотата за внос на маслиново масло от Тунис.

Пазарни стандарти

Пазарните стандарти на ЕС гарантират, че предлаганите на пазара селскостопански продукти са със стандартизирано и задоволително качество с цел да се отговори на очакванията на потребителите, да се улесни търговията и да се осигурят еднакви условия на конкуренция за производителите от ЕС. В законодателството на ЕС за маслиновото масло са определени различните категории маслиново масло и маслиново масло от маслинено кюспе, съответните методи за анализ, които трябва да се използват от контролните органи на държавите членки, а също така са предоставени правила за етикетирането и опаковането.

Категории маслиново масло

За да бъде предлагано дадено маслиново масло на пазара в рамките на определена категория, неговите характеристики трябва да са съобразени с ограниченията, установени за тази категория съгласно правилата на ЕС. Отговорност на операторите и на държавите от ЕС е да гарантират, че това е така.

Различните категории маслинови масла се класифицират според параметри за качество, отнасящи се до техните:

 • физико-химични характеристики, като например киселинност, пероксидно число, свободни мастни киселини и компонентен състав на стероли;
 • органолептични (сензорни) характеристики, като плодовия аромат и липсата на органолептични отклонения.

Необработени маслинови масла

Съществуват три категории необработени маслинови масла.

 • Категорията с най-високо качество е необработеното маслиново масло екстра качество. От органолептична гледна точка продуктът няма отклонения и има плодов аромат. Неговата киселинност не трябва да надхвърля 0,8 %.
 • Необработеното маслиново масло може да има някои сензорни отклонения, но много малки. Неговата киселинност не трябва да надхвърля 2 %.
 • Маслиновото масло за осветление е необработено маслиново масло с по-ниско качество, киселинност над 2 %, без плодов аромат и със съществени сензорни отклонения. То не е предназначено за продажба в мрежата за търговия на дребно. Това масло се рафинира или се използва за промишлени цели.

Други категории маслиново масло

Следните категории маслинови масла не представляват необработени маслинови масла

 • Рафинираното маслиново масло е продукт, получен след рафиниране на необработено маслиново масло с отклонения (например маслиново масло за осветление). То не е предназначено за продажба в мрежата за търговия на дребно. Неговата киселинност е до 0,3 %.
 • Маслиновото масло, което е смес от рафинирано маслиново масло и необработени маслинови масла, се получава в резултат от смесването на рафинирано маслиново масло и необработено маслиново масло екстра качество и/или необработено маслиново масло. Неговата киселинност е до 1 %.
 • Нерафинирано масло от маслинено кюспе: маслиненото кюспе е остатъчна паста, получена след извличането на маслото от маслините. Маслото, получено от тази паста, се нарича нерафинирано маслиново масло от маслинено кюспе.
 • Рафинирано масло от маслинено кюспе: нерафинираното масло от маслинено кюспе може да бъде рафинирано и смесено с необработени маслинови масла. Резултатът от това смесване се нарича рафинирано масло от маслинено кюспе. Неговата киселинност може да достигне до 1 %.

Проверки за съответствие

Съгласно правната рамка страните от ЕС трябва да извършват ежегодно минимален брой проверки, пропорционален на предлаганото на техния пазар количество маслиново масло, за да се гарантира спазването на пазарните стандарти за маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе. Целта на тези проверки е да се потвърди, че етикетирането и опаковането отговарят на законовите изисквания и че дадената категория масла съответства на декларираната категория.

През октомври 2019 г. бяха публикувани резултатите от финансирано от Комисията проучване относно прилагането на проверките за съответствие в сектора на маслиновото масло в ЕС.

Проверки на етикетирането

Проверките на етикетирането гарантират, че означението или търговското наименование, с което даден продукт може да бъде продаван на потребителите, е в съответствие със специфичните правила, съдържащи се в Регламент (ЕС) № 1308/2013 (Приложение VII, част VIII) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012.

Правилата относно незадължителните изисквания за етикетиране са свързани например с означението „първо студено пресоване“, „студено извличане“, с органолептичните свойства, отнасящи се до вкуса и/или аромата на необработените маслинови масла екстра качество или необработените маслинови масла, както и с годината на прибиране на реколтата (Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012).

Категоризиране и класифициране

В Регламент на Комисията (ЕИО) № 2568/91 се определят характеристиките на маслиновите масла и на маслиновите масла от маслинено кюспе и съответните методи за анализ. В този регламент се определят границите за параметрите за качество и чистота за всяка от категориите маслиново масло и маслиново масло от маслинено кюспе. В него също така се посочват методите за анализ, които трябва да се използват при оценяване на съответствието на маслото с неговата декларирана категория. Потвърждаването на съответствието с тези характеристики става чрез проверки за съответствие, извършвани от компетентните национални органи.

С регламента се въвеждат правила и методи за вземане на проби и за определяне на параметри за качество и чистота. Екипите от дегустатори, одобрени от страните от ЕС, трябва да проверят органолептичните характеристики на необработените маслинови масла.

Други видове проверки

Освен че извършват проверки, които са специфични за сектора на маслиновото масло, държавите от ЕС трябва да гарантират спазването и на други законови изисквания. Общото законодателство в областта на храните обхваща всички етапи на производството, преработката и дистрибуцията на храни. Общите правила за етикетиране гарантират, че потребителите не са заблуждавани по отношение на характеристиките на маслата (състав, качество, произход, категория, метод на производство) и че етикетирането на маслиновото масло е в съответствие с общите правила за етикетирането на храните, посочени в Регламент (ЕС) № 1169/2011.

Международни организации

Международен съвет за маслиновите продукти

ЕС членува в Международния съвет за маслиновите продукти (IOC) – международна междуправителствена организация в областта на маслиновото масло и трапезните маслини. Съветът е създаден в Мадрид, Испания, през 1959 г.

В момента в него членуват водещите международни производители и износители на маслиново масло и трапезни маслини. На членовете на IOC се падат 94 % от производството на маслини в света, като делът на ЕС е почти 72 %.

Кодекс алиментариус

Комисията по Кодекс алиментариус разработва и приема стандарти за храните, които служат като еталон за международната търговия с храни.

Съществува специален стандарт за маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе (CX-33-1981), в който се определят разпоредби по отношение на описанието, основните фактори за състава и качеството, правилата за етикетиране и методите за анализ и вземане на проби.

В момента стандартът е в процес на преразглеждане с цел хармонизиране на съществуващите национални стандарти със стандарта на кодекса.

Комитети и експертни групи

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари заседава редовно, за да обсъжда въпроси в области като развитието на пазарните цени, производството и търговията в ЕС и извън него. Комитетът също така подпомага Комисията при приемането на актове за изпълнение.

Групата за граждански диалог и работната група по градинарство, маслини и спиртни напитки дават възможност на Комисията да поддържа редовен диалог със заинтересованите лица по всички въпроси, свързани със сектора на маслините.

В експертната група за селскостопанските пазари има подгрупа от химици, специалисти по маслиново масло, която помага на Комисията при изготвянето на законодателство и определянето на политики в областта на химията и стандартизацията, свързани с маслиновото масло. Подгрупата се състои от представители на националните администрации и експерти, назначени в лично качество от Комисията.

Законодателство за маслиновото масло

Правните основания във връзка с маслиновото масло включват законодателство относно стандартите за предлагане на пазара на маслиново масло, характеристиките на маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе, организациите на производителите, програмите за подпомагане, частното складиране и уведомлението за цените.

Пазарни стандарти

Законодателството на ЕС урежда въпроса за пазарните стандарти за маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе.

 • С Регламент (ЕС) № 1308/2013 се установява обща организация на пазарите на селскостопански продукти.
 • В Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 се разглеждат пазарните стандарти за маслиновото масло. Този регламент предвижда по-специално правила относно опаковането и етикетирането на маслиново масло (задължителни и незадължителни изисквания).
 • В Регламент на Комисията (ЕИО) № 2568/91 се определят специфичните характеристики, приложими за всяка категория. Проверката за съответствие с тези характеристики се извършва чрез специфични методи за анализ. В този регламент се определят също така изисквания за контрол по отношение на контролните органи на държавите членки.

Биологично земеделие

Законодателството в областта на биологичното земеделие се прилага за всички области на биологичното производство и се базира на редица основни принципи, като забрана на използването на ГМО и ограничаване на употребата на хербициди и пестициди.

Географски указания

Производителите на маслиново масло могат да кандидатстват за регистрация съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество за селскостопанските продукти и храни, за да получат защитено наименование за произход или защитено географско указание.

Частно складиране

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2013 се определят задълженията за уведомление в рамките на общата организация на селскостопанските пазари.

В Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията се определят общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти.

На фона на значителните запаси на равнище ЕС и няколкото последователни добри реколти, които доведоха до дисбаланс между търсенето и предлагането и до спад на цените, Европейската комисия одобри помощ за частно складиране за маслиново масло, чиято цел е стабилизиране на пазара и повишаване на цените. Схемата бе осъществена чрез четири тръжни процедури, като първата се състоя през ноември 2019 г., а последната приключи през февруари 2020 г.

Програми за подпомагане

В Делегиран регламент (ЕС) № 611/2014 са посочени програмите за подпомагане за секторите на маслиновото масло и трапезните маслини.

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014 са посочени подробните правила по отношение на работните програми в подкрепа на секторите на маслиновото масло и трапезните маслини.

Новини

Документи

СвалиPDF - 1 MB