Wspólna polityka rolna

Partnerstwo na poziomie UE między sektorem rolnictwa a społeczeństwem mające na celu zapewnienie stabilnych dostaw żywności po przystępnych cenach, zagwarantowanie dochodów dla rolników i utrzymanie aktywności na obszarach wiejskich.

Wspólna polityka rybołówstwa

Szczegółowe informacje o wspólnej polityce rybołówstwa, najważniejsze tematy i dokumenty

Przyszłość bezpieczeństwa żywności w UE

Analiza polityki UE w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, wyzwań z punktu widzenia przepisów unijnych oraz zagrożeń dla europejskiego systemu żywnościowego

Ogólne zasady prawa żywnościowego

Rozporządzenie ustanawiające ogólne zasady prawa żywnościowego, wymagania i procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz, system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach