Κοινή γεωργική πολιτική

Μια εταιρική σχέση μεταξύ του τομέα της γεωργίας και της κοινωνίας της ΕΕ ώστε να εξασφαλίζεται ο σταθερός εφοδιασμός σε οικονομικά προσιτά τρόφιμα, να προστατεύεται το εισόδημα των γεωργών και να διατηρούνται ζωντανές οι αγροτικές περιοχές.

Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Λεπτομερή στοιχεία και κύριοι τομείς δράσης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, βασικά έγγραφα.

Το μέλλον της ασφάλειας των τροφίμων στην ΕΕ

Ανάλυση των πολιτικών της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, προκλήσεις για τους κανόνες της ΕΕ και κίνδυνοι για το ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων.

Γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα

Κανονισμός σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα, απαιτήσεις και διαδικασίες για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

Blue economy strategy

How the blue economy contributes to the European Green Deal and the transformation towards a carbon-neutral, circular and biodiverse EU economy