SPP v skratke

Prehľad cieľov, histórie a súčasných pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky, podpora poľnohospodárov EÚ a potravinovej bezpečnosti Európy

Spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie

Európska komisia monitoruje a hodnotí vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej politiky, jej výsledky a vplyvy.

Budúcnosť SPP

Kľúčové prvky budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré navrhla Európska komisia.

Podpora príjmu

Poľnohospodári získavajú podporu príjmu z rozpočtu EÚ. Podpora príjmu je spolu s trhovými opatreniami a rozvojom vidieka základom SPP.

Trhové opatrenia

Opatrenia a pravidlá na podporu a reguláciu poľnohospodárskych trhov EÚ, organizácií výrobcov a medzinárodného obchodu a hospodárskej súťaže v oblasti agropotravinárstva.

Rozvoj vidieka

EÚ podporuje dynamický rozvoj vidieckych oblastí. Opatrenia na rozvoj vidieka sú spolu s trhovými opatreniami a podporou príjmov ústredným bodom SPP.

Financovanie SPP

EÚ zaisťuje, aby sa finančné prostriedky pridelené na SPP vyplácali spravodlivo a efektívne.