Η ΚΓΠ με μια ματιά

Επισκόπηση των στόχων, ιστορία και ισχύοντες κανόνες της κοινής γεωργικής πολιτικής, στήριξη των γεωργών της ΕΕ και επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης.

Κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

New CAP: 2023-27

Key elements of the new common agricultural policy, to begin in 2023.

Εισοδηματική στήριξη

Οι γεωργοί λαμβάνουν εισοδηματική στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Μαζί με τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά και την αγροτική ανάπτυξη, η εισοδηματική στήριξη αποτελεί θεμέλιο της ΚΓΠ.

Μέτρα για την αγορά

Μέτρα και κανόνες για τη στήριξη και τη ρύθμιση των γεωργικών αγορών της ΕΕ, των οργανώσεων παραγωγών, καθώς και του διεθνούς εμπορίου και του ανταγωνισμού στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Αγροτική ανάπτυξη

Η ΕΕ προωθεί τις δυναμικές αγροτικές περιοχές. Μαζί με τα μέτρα για τις αγορές και την εισοδηματική στήριξη, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης βρίσκονται στο επίκεντρο της ΚΓΠ.

Χρηματοδότηση της ΚΓΠ

Η ΕΕ μεριμνά ώστε τα κονδύλια που διατίθενται στην ΚΓΠ να εκταμιεύονται δίκαια και αποτελεσματικά.

CAP strategic plans

National level CAP strategic plans will combine a wide range of local and EU-level objectives to deliver targeted, tangible results.

Transitional regulation: 2021-22

The transitional regulation extends most of the existing CAP rules, with additional elements to ensure a smooth transition to the future framework.