Översikt

Den gemensamma jordbrukspolitiken stöder landsbygdssamhällenas livskraft genom landsbygdsåtgärder (den så kallade andra pelaren).

Åtgärderna underbygger jordbrukspolitikens marknadsinterventioner och inkomststöd med hjälp av strategier och finansiering som stärker EU:s livsmedels- och skogssektorer, förbättrar miljöhållbarheten och ökar landsbygdsområdenas välmående i största allmänhet.

De tre långsiktiga målen för landsbygdsutveckling i EU är

 • främja jordbrukets konkurrenskraft
 • garantera klimatåtgärder och en hållbar förvaltning av naturresurser
 • bidra till en välbalanserad utveckling av landsbygdens ekonomier och samhällen samt bevara och skapa nya jobb.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) är den gemensamma jordbrukspolitikens finansieringsinstrument som stöder strategier och projekt för landsbygdsutveckling. Fonden är en av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna).

Ejflu-budgeten för perioden 2014–2020 är cirka 100 miljarder euro och används till att finansiera landsbygdsprogram som löper till slutet av 2023.

Pengarna fördelas enligt sex prioriteringar för att

 • främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruket och på landsbygden
 • förbättra lönsamheten och konkurrenskraften inom alla typer av lantbruk och främja innovativa jordbruksmetoder och hållbar skogsförvaltning
 • främja organisationen av livsmedelskedjan, stärka djurskyddet och förbättra riskhanteringen inom jordbruket
 • utnyttja resurserna bättre och ställa om till en koldioxidsnål och klimatsäker ekonomi inom jordbruket, livsmedelssektorn och skogsbruket
 • återställa, bevara och förbättra ekosystemen inom jord- och skogsbruk
 • främja social inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden.

Var och en av dessa prioriteringar ska bidra till de övergripande målen när det gäller innovation, miljö och åtgärder för att begränsa och anpassa sig till klimatförändringarna.

Läs mer

Diagram och siffror om landsbygdsutvecklingen

Tidigare programperioder

Landsbygdsprogram

För att leva upp till dessa prioriteringar genomför EU-länderna landsbygdsprogram som är skräddarsydda för att passa deras egna utmaningar och möjligheter. Programmen finansieras via Ejflu.

Oavsett om programmen är nationella eller regionala måste de vara inriktade på minst fyra av de sex Ejflu-prioriteringarna. Länderna måste fastställa mål inom särskilda fokusområden och bestämma vilka åtgärder de ska vidta och vilken finansiering de kommer att behöva för att nå målen.

Det betyder att EU-kommissionen godkänner och övervakar landsbygdsprogrammen, medan beslut om projekturval och stödutbetalningar fattas på nationell eller regional nivå.

Nedan följer exempel på projekt som finansieras av Ejflu och genomförs genom landsbygdsprogrammen:

 • Investeringshjälp till ett litet familjeföretag i Ungern som odlar paprika med enbart förnybar energi.
 • Ett huslokalieringssystem på Formentera i Spanien som gör att räddningstjänsterna snabbt kan hjälpa människor i nöd.
 • Återställande av skadad skog i Nižná Boca i Slovakien genom att finansiera utglesning, beskogning och bevarande av ungskog.

Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling har en stor projektdatabas där du kan hitta fler projekt.

Minst 30 procent av medlen till landsbygdsprogrammen måste öronmärkas för miljö- och klimatåtgärder. En stor del av dessa medel går till bidrag och årliga betalningar till bönder som ställer om till mer miljövänliga metoder.

Minst fem procent av medlen till landsbygdsprogrammen måste gå till åtgärder som bygger på Leader-metoden. Leader är en lokalt förankrad metod som för samman bönder, landsbygdsföretag, lokala organisationer, myndigheter och enskilda personer från olika sektorer i lokala aktionsgrupper. Aktionsgrupperna utarbetar egna lokala landsbygdsstrategier som sedan ligger till grund för hur de förvaltar sina budgetar.

Landsbygdsprogrammen kan också ge stöd till smarta byar – ett initiativ med mångsidiga verktyg för att främja, möjliggöra och öka innovationen i Europas landsbygdsområden. Tanken är att hjälpa människor med vanliga glesbygdsproblem.

Dessutom kan Ejflu med hjälp av sina finansiella instrument bidra till lån, mikrokrediter, garantier och kapitaltillskott till mottagare inom jordbruket och skogsbruket och på landsbygden som tar initiativ till ekonomiskt bärkraftiga projekt i enlighet med Ejflu-prioriteringarna.

Fi-Compass hittar du mer information om Ejflus finansiella instrument.

Läs mer

Landsbygdsprogram per land

Leader

Smarta byar

Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling

Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling informerar om hur strategier, program, projekt och andra initiativ för landsbygdsutveckling fungerar i praktiken och hur de kan bli bättre. Nätverket vill nå ut till alla som är intresserade av och engagerade i landsbygdsutvecklingen i Europa.

Nätverket stöder EU-länderna när de genomför sina landsbygdsprogram genom att ta fram och sprida kunskap och underlätta informationsutbytet och samarbetet mellan olika europeiska landsbygdsområden.

Verksamheten underlättas av två stödtjänster: nätverkets kontaktpunkt och europeiska helpdesken för utvärdering av landsbygdsutveckling.

Europeiskt innovationspartnerskap för jordbruket

Det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket stöder också landsbygdsutvecklingens mål genom att uppmuntra innovation i jordbruket och på landsbygden.

Innovationspartnerskapet inrättades för att överbrygga klyftan mellan forskarnas innovativa lösningar och landsbygdsbornas användning av ny teknik. Genom att föra samman dem som utvecklar ny teknik med dem som ska använda tekniken vill partnerskapet påskynda utvecklingen.

Landsbygdsutvecklingen i framtiden

Inför programperioden 2021–2027 lade kommissionen i juni 2018 fram sina lagförslag om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020.

Förslagen ska se till att vi bättre kan hantera aktuella och framtida utmaningar som klimatförändringar och generationsskiften och samtidigt fortsätta att stödja lantbrukarna så att vi får ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk.

Läs mer

EU:s framtida jordbrukspolitik

Rättslig grund

Förordning 1303/2013 – gemensamma regler för ESI-fonderna

Förordning 1305/2013 – Ejflu-stöd för landsbygdsutveckling

Förordning 1306/2013 – finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken

Förordning 1310/2013 – Ejflu-stöd för landsbygdsutveckling

Förordning 807/2014 – Ejflu-stöd för landsbygdsutveckling och övergångsbestämmelser

Förordning 640/2014 – administration och indragning av stöd samt administrativa sanktioner för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor

Förordning 809/2014 – tillämpning av förordning 1306/2013 vad gäller administrations- och kontrollsystem, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor

Aktuellt