Podpora SPP pre rozvoj vidieka

Príspevok SPP k plneniu cieľov EÚ v oblasti rozvoja vidieka je podporovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Rozpočet EPFRV na roky 2021 – 2027 predstavuje 95,5 miliardy EUR a zahŕňa injekciu vo výške 8,1 miliardy EUR z nástroja Európskej únie na obnovu Next Generation EU s cieľom pomôcť riešiť výzvy, ktoré predstavuje pandémia ochorenia COVID-19.

Pravidlá týkajúce sa výdavkov na rozvoj vidieka v období 2021 – 2022 sú stanovené v prechodnom nariadení o SPP prijatom 23. decembra 2020. Nariadením sa vo veľkej miere rozširujú existujúce pravidlá (pôvodne stanovené na obdobie 2014 – 2020) s niektorými dodatočnými prvkami na zabezpečenie hladkého prechodu na budúce právne predpisy v oblasti SPP, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2023.

Súvisiace informácie

Rozvoj vidieka v grafoch a číslach

Predchádzajúce programovacie obdobia

Programy rozvoja vidieka

Krajiny EÚ realizujú financovanie z EPFRV prostredníctvom programov rozvoja vidieka (PRV). Programy rozvoja vidieka sú spolufinancované z vnútroštátnych rozpočtov a môžu sa pripravovať buď na vnútroštátnej, alebo regionálnej úrovni. Programy rozvoja vidieka teda schvaľuje a monitoruje Európska komisia, no rozhodnutia týkajúce sa výberu projektov a poskytovania platieb sa prijímajú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

Každý PRV musí zahŕňať aspoň štyri zo šiestich priorít EPFRV:

  • podporovať prenos znalostí a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vidieckych oblastiach,
  • zvyšovať životaschopnosť a konkurencieschopnosť všetkých typov poľnohospodárstva a propagovať inovačné poľnohospodárske technológie a udržateľné lesné hospodárstvo,
  • podporovať organizáciu potravinového reťazca, dobré životné podmienky zvierat a riadenie rizík v poľnohospodárstve,
  • propagovať efektívne využívanie zdrojov a podporovať prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmenám klímy v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva,
  • obnovovať, zachovávať a posilňovať ekosystémy, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom,
  • podporovať sociálne začlenenie, zmiernenie chudoby a hospodársky rast vo vidieckych oblastiach.

Priority EPFRV sú zas rozdelené na osemnásť konkrétnych oblastí záujmu. Krajiny vo svojich programoch stanovujú ciele týkajúce sa ich zvolených priorít a oblastí záujmu, ako aj stratégiu plnenia týchto cieľov.

Pri navrhovaní svojich stratégií si krajiny vyberajú z „menu“ dvadsiatich všeobecných politických opatrení, ktoré možno prispôsobiť vnútroštátnym a regionálnym podmienkam s cieľom splniť jednu alebo viaceré priority EPFRV. Pokrok pri dosahovaní cieľov sa monitoruje prostredníctvom spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie (CMEF).

Významné vlastnosti PRV

  • Výdavky na klímu a životné prostredie

Minimálne 30 % finančných prostriedkov pre každý program rozvoja vidieka sa musí vyčleniť na opatrenia týkajúce sa životného prostredia a zmeny klímy. Mnohé z nich sa poskytujú formou grantov a ročných platieb poľnohospodárom, ktorí začali uplatňovať postupy šetrnejšie k životnému prostrediu.

  • Podpora miestnych akcií

Minimálne 5 % finančných prostriedkov každého programu rozvoja vidieka musí ísť na opatrenia vychádzajúce z prístupu LEADER/miestny rozvoj vedený komunitou.

  • Podpora inteligentných dedín

Programy rozvoja vidieka sa môžu použiť aj na podporu iniciatívy inteligentných dedín, cieľom ktorej je poskytnúť všestranný súbor nástrojov vytvárajúci podmienky na inováciu, jej posilnenie a podporu vo vidieckych oblastiach v celej Európe, čo pomôže pri riešení výziev, ktorým čelia občania žijúci na vidieku.

  • Finančné nástroje

EPFRV prostredníctvom svojich finančných nástrojov funguje ako zdroj úverov, mikroúverov, záruk a akcií dostupných pre príjemcov v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach, ktorí realizujú finančne životaschopné projekty na podporu priorít EPFRV. Ďalšie informácie o finančných nástrojoch EPFRV sa nachádzajú na platforme Fi-Compass.

Európska sieť pre rozvoj vidieka

Európska sieť pre rozvoj vidieka (ENRD) slúži ako centrum výmeny informácií o tom, ako v praxi funguje politika, programy, projekty a ďalšie iniciatívy v oblasti rozvoja vidieka, a ako ich v záujme dosiahnutia ešte lepších výsledkov možno skvalitniť. Jej cieľom je zapojiť a osloviť každého, kto má záujem o rozvoj vidieka v Európe a ochotu podieľať sa na ňom.

Európska sieť pre rozvoj vidieka podporuje účinné vykonávanie programov rozvoja vidieka v krajinách EÚ, a to vytváraním a spoločným využívaním poznatkov, ako aj uľahčovaním výmeny informácií a spolupráce medzi európskymi vidieckymi oblasťami. Sieť ENRD poskytuje množstvo informácií o vykonávaní programov rozvoja vidieka v celej EÚ vrátane:

Prostriedkom na uľahčenie týchto činností sú dve podporné jednotky: kontaktné miesto ENRD a Európske poradenské centrum pre hodnotenie v oblasti rozvoja vidieka.

LEADER

LEADER je prístup „zdola nahor“, ktorý spája poľnohospodárov, vidiecke podniky, miestne organizácie, verejné orgány a jednotlivcov z rôznych sektorov a vytvára z nich miestne akčné skupiny (MAS). MAS si pripravujú vlastné stratégie miestneho rozvoja a riadia svoje vlastné rozpočty.

Prístup LEADER posilňuje väzby v miestnych komunitách, podporuje inovácie naprieč odvetviami a uľahčuje výmenu poznatkov medzi MAS na vnútroštátnej úrovni a na úrovni celej EÚ.

Vďaka svojmu úspechu v priebehu 30 rokov bol prístup LEADER prijatý Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERFD), Európskym sociálnym fondom (ESF) a Európskym fondom pre námorné otázky a rybné hospodárstvo (ENRF) v rámci širšieho miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD). Skupiny LEADER/miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) dnes riadia desiatky tisíc projektov zameraných na hospodárske, kultúrne, sociálne a environmentálne prínosy vo vidieckych oblastiach Európe.

Európska sieť pre rozvoj vidieka (ENRD) poskytuje podrobné informácie o prístupe LEADER vrátane zdrojov, súborov nástrojov a databázy MAS.

StiahnuťJPG - 675.1 KB

Európske partnerstvo v oblasti inovácií pre poľnohospodárstvo

Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP-Agri) podporuje aj ciele rozvoja vidieka – tým, že podnecuje inovácie v poľnohospodárstve a vo vidieckych spoločenstvách.

EIP-Agri bolo vytvorené na zosúladenie množstva inovatívnych riešení, ktoré vytvorili výskumní pracovníci, s mierou využívania nových technológií zo strany tých, ktorí žijú a pracujú vo vidieckych oblastiach. Vytváraním partnerstiev medzi tvorcami nových technológií a ich budúcimi koncovými užívateľmi sa EIP-Agri snaží toto zavádzanie zmien urýchliť.

Budúcnosť rozvoja vidieka

V súlade s návrhmi Komisie týkajúcimi sa budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky budú opatrenia v oblasti rozvoja vidieka od roku 2023 zahrnuté do rámca národných strategických plánov SPP.

V tomto rámci je cieľom Komisie zlepšenie opatrení v oblasti rozvoja vidieka tak, aby boli schopné lepšie reagovať na súčasné a budúce výzvy, ako je napríklad zmena klímy či generačná obnova, a zároveň pokračovať v podpore európskych poľnohospodárov a zaistiť udržateľné a konkurencieschopné poľnohospodárstvo. Opatrenia v oblasti rozvoja vidieka výrazne prispejú aj ku kľúčovým prioritám a stratégiám Komisie, akými sú napríklad Európska zelená dohoda a dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti.

Právny základ

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 — uvádza spoločné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 – podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 – o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Nariadenie EÚ č. 1310/2013 – podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Nariadenie (EÚ) č. 807/2014 – podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a zavedenie prechodných ustanovení

Nariadenie (EÚ) č. 640/2014 – správa, zrušenie podpory alebo podmienky sankcií uplatniteľných na priame platby, podporu rozvoja vidieka a krížové plnenie

Nariadenie (EÚ) č. 809/2014 – o tom, ako by sa malo uplatňovať nariadenie EÚ č. 1306/2013 o administratívnom a kontrolnom systéme, opatreniach na rozvoj vidieka a krížovom plnení

Aktuality