Prehľad

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) podporuje dynamický rozvoj a hospodársku životaschopnosť vidieckych komunít prostredníctvom opatrení na rozvoj vidieka (tzv. druhý pilier).

Opatreniami na rozvoj vidieka sa posilňujú trhové opatrenia a podpora príjmov SPP. Patria sem stratégie a finančné prostriedky na posilnenie únijných sektorov agropotravinárstva a lesného hospodárstva, environmentálnej udržateľnosti a dobrého stavu vidieckych oblastí vo všeobecnosti.

Tri dlhodobé opatrenia na rozvoj vidieka na EÚ spočívajú v:

 • podpore konkurencieschopnosti poľnohospodárstva,
 • zabezpečení udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a opatrení v oblasti klímy,
 • dosiahnutí vyváženého územného rozvoja vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) je nástrojom financovania SPP, ktorým sa podporujú stratégie a projekty rozvoja vidieka. Je zároveň súčasťou európskych štrukturálnych investičných fondov (EŠIF).

Rozpočet EPFRV na obdobie 2014 – 20 predstavuje približne 100 miliárd EUR. Rozpočet sa bude čerpať počas celého tohto obdobia, a to realizáciou programov rozvoja vidieka, ktoré budú trvať až do konca roku 2023.

Rozdeľuje sa na základe šiestich priorít:

 • podporovať prenos znalostí a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vidieckych oblastiach,
 • zvyšovať životaschopnosť a konkurencieschopnosť všetkých typov poľnohospodárstva a propagovať inovačné poľnohospodárske technológie a udržateľné lesné hospodárstvo,
 • podporovať organizáciu potravinového reťazca, dobré životné podmienky zvierat a riadenie rizík v poľnohospodárstve,
 • propagovať efektívne využívanie zdrojov a podporovať prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmenám klímy v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva,
 • obnovovať, zachovávať a posilňovať ekosystémy, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom,
 • podporovať sociálne začlenenie, zmiernenie chudoby a hospodársky rast vo vidieckych oblastiach.

Každá z týchto priorít prispieva k prierezovým cieľom, a to k inováciám, životnému prostrediu a zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na túto zmenu.

Súvisiace informácie

Rozvoj vidieka v grafoch a číslach

Predchádzajúce programovacie obdobia

Programy rozvoja vidieka

V záujme riešenia týchto priorít vykonávajú členské štáty EÚ programy rozvoja vidieka prispôsobené tak, aby zodpovedali ich konkrétnej situácii a možnostiam. Programy sú financované z fondu EPFRV.

Môžu sa pripravovať na národnej alebo regionálnej báze a musia sa zaoberať najmenej štyrmi zo šiestich priorít EPFRV. Krajiny si musia stanoviť ciele podľa konkrétnych oblastí zamerania a potom určiť opatrenia, ktoré budú využívať, a financovanie potrebné na ich dosiahnutie.

Programy rozvoja vidieka teda schvaľuje a monitoruje Európska komisia, no rozhodnutia týkajúce sa výberu projektov a poskytovania platieb sa prijímajú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

Príklady projektov financovaných z EPFRV a realizovaných prostredníctvom programov rozvoja vidieka:

 • poskytnutie investičných fondov pre malý maďarský rodinný podnik zaoberajúci sa pestovaním papriky, pri ktorom sa využíva výlučne energia z obnoviteľných zdrojov;
 • zriadenie systému lokalizovania budov v španielskej Formentere, ktorý pomohol záchranným službám rýchlo reagovať na núdzové volania;
 • obnova poškodených lesov v Nižnej Boci (SR), a to financovaním vyčistenia, zalesnenia a ochrany mladých lesných porastov.

Úplný zoznam projektov je možné nájsť v databáze projektov Európskej siete pre rozvoj vidieka.

Minimálne 30 % finančných prostriedkov pre každý program rozvoja vidieka sa musí vyčleniť na opatrenia týkajúce sa životného prostredia a zmeny klímy. Mnohé z nich sa poskytujú formou grantov a ročných platieb poľnohospodárom, ktorí začali uplatňovať postupy šetrnejšie k životnému prostrediu.

Minimálne 5 % finančných prostriedkov každého programu rozvoja vidieka musí ísť na opatrenia vychádzajúce z metódy LEADER. LEADER je prístup „zdola nahor“, ktorý spája poľnohospodárov, vidiecke podniky, miestne organizácie, verejné orgány a jednotlivcov z rôznych sektorov a vytvára z nich miestne akčné skupiny (MAS). MAS si pripravujú vlastné stratégie miestneho rozvoja, na základe ktorých riadia svoje vlastné rozpočty.

Programy rozvoja vidieka sa môžu použiť aj na podporu inteligentných obcí. Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť všestranný súbor nástrojov, ktorým sa vytvoria podmienky na inováciu, jej posilnenie a podporu vo vidieckych oblastiach v celej Európe, čo pomôže pri riešení výziev, ktorým čelia občania žijúci na vidieku.

EPFRV okrem toho prostredníctvom svojich finančných nástrojov funguje ako zdroj úverov, mikroúverov, záruk a akcií dostupných pre príjemcov v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach, ktorí realizujú finančne životaschopné projekty na podporu priorít EPFRV.

Ďalšie informácie o finančných nástrojoch EPFRV sa nachádzajú na platforme Fi-Compass.

Súvisiace informácie

Programy rozvoja vidieka podľa krajín

LEADER

Inteligentné obce

Európska sieť pre rozvoj vidieka

Európska sieť pre rozvoj vidieka (ENRD) slúži ako centrum výmeny informácií o tom, ako v praxi funguje politika, programy, projekty a ďalšie iniciatívy v oblasti rozvoja vidieka, a ako ich v záujme dosiahnutia ešte lepších výsledkov možno skvalitniť. Jej cieľom je zapojiť a osloviť každého, kto má záujem o rozvoj vidieka v Európe a ochotu podieľať sa na ňom.

Európska sieť pre rozvoj vidieka podporuje účinné vykonávanie programov rozvoja vidieka v krajinách EÚ, a to vytváraním a spoločným využívaním poznatkov, ako aj uľahčovaním výmeny informácií a spolupráce medzi európskymi vidieckymi oblasťami.

Prostriedkom na uľahčenie týchto činností sú dve podporné jednotky: kontaktné miesto ENRD a Európske poradenské centrum pre hodnotenie v oblasti rozvoja vidieka.

Európske partnerstvo v oblasti inovácií pre poľnohospodárstvo

Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP-Agri) podporuje aj ciele rozvoja vidieka – tým, že podnecuje inovácie v poľnohospodárstve a vo vidieckych spoločenstvách.

EIP-Agri bolo vytvorené na zosúladenie množstva inovatívnych riešení, ktoré vytvorili výskumní pracovníci, s mierou využívania nových technológií zo strany tých, ktorí žijú a pracujú vo vidieckych oblastiach. Vytváraním partnerstiev medzi tvorcami nových technológií a ich budúcimi koncovými užívateľmi sa EIP-Agri snaží toto zavádzanie zmien urýchliť.

Budúcnosť rozvoja vidieka

V kontexte budúceho programového obdobia 2021 – 27 predstavila Európska komisia v júni 2018 legislatívne návrhy týkajúce sa SPP po roku 2020.

Cieľom týchto návrhov je zlepšiť schopnosť SPP reagovať na súčasné a budúce výzvy, ako je napríklad zmena klímy či generačná obnova, a zároveň pokračovať v podpore európskych poľnohospodárov a zaistiť udržateľné a konkurencieschopné poľnohospodárstvo.

Súvisiace informácie

Budúcnosť SPP

Právny základ

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 — uvádza spoločné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 – podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 – o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Nariadenie EÚ č. 1310/2013 – podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Nariadenie (EÚ) č. 807/2014 – podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a zavedenie prechodných ustanovení

Nariadenie (EÚ) č. 640/2014 – správa, zrušenie podpory alebo podmienky sankcií uplatniteľných na priame platby, podporu rozvoja vidieka a krížové plnenie

Nariadenie (EÚ) č. 809/2014 – o tom, ako by sa malo uplatňovať nariadenie EÚ č. 1306/2013 o administratívnom a kontrolnom systéme, opatreniach na rozvoj vidieka a krížovom plnení

Aktuality