Vidékfejlesztési támogatás a közös agrárpolitika forrásaiból

A közös agrárpolitikán belül az EU vidékfejlesztési célkitűzéseit az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatja. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 2021–2027-es költségvetése 95,5 milliárd eurót tesz ki, amely magában foglal egy 8,1 milliárd EUR összegű tőkeinjekciót a Next Generation EU helyreállítási eszközből a Covid19-járvány jelentette kihívások kezelésének elősegítésére.

A 2021-ben és 2022-ben esedékes vidékfejlesztési kiadásokra vonatkozó szabályokat a 2020. december 23-án elfogadott, ún. átmeneti rendelet határozza meg. Ez a rendelet elsősorban meghosszabbítja a 2014 és 2020 közötti időszakban alkalmazott szabályokat, és néhány kiegészítő rendelkezést vezet be, hogy biztosítsa a zökkenőmentes átállást a következő időszakra, mely a közös agrárpolitikára vonatkozó új szabályok 2023. évi életbe lépésével veszi kezdetét.

Kapcsolódó információk

Vidékfejlesztés grafikonokkal és számadatokkal szemléltetve

Korábbi programozási időszakok

Vidékfejlesztési programok

Az uniós országok vidékfejlesztési programok révén használják fel az EMVA keretében rendelkezésükre álló forrásokat. A vidékfejlesztési programokat, melyek lehetnek országos vagy regionális szintűek, a tagországok saját költségvetésükből társfinanszírozzák. Noha az Európai Bizottság feladata, hogy jóváhagyja a vidékfejlesztési programokat, és figyelemmel kísérje azok megvalósítását, a projektek kiválasztásával és a kifizetések odaítélésével kapcsolatos döntéseket a tagállamok országos, illetve regionális szintű irányító hatóságai hozzák meg.

Minden vidékfejlesztési programnak az EMVA hat prioritása közül legalább négynek a megvalósítására kell törekednie. Ez a hat prioritás a következő:

 • ösztönözni kell a tudásátadást és az innovációt a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben;
 • életképesebbé és versenyképesebbé kell tenni a mezőgazdasági termelés minden típusát, valamint támogatni kell az innovatív agrártechnológiák alkalmazását és a fenntartható erdőgazdálkodást;
 • elő kell mozdítani az élelmiszer-ellátási lánc megszervezését, az állatjólétet és a mezőgazdasági kockázatkezelést;
 • ösztönözni kell az erőforrás-hatékonyságot, és támogatni kell az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaságra való átállást a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és az erdészetben;
 • helyre kell állítani, illetve meg kell őrizni és erősíteni kell a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatban álló ökoszisztémákat;
 • elő kell segíteni, hogy erősödjön a társadalmi befogadás, csökkenjen a szegénység és lendületet kapjon a gazdasági fejlődés a vidéki térségekben.

A EMVA prioritásai tizennyolc kiemelt területet ölelnek fel. Programjaikban a tagországok célokat tűznek ki a kiválasztott prioritásokhoz és kiemelt területekhez kapcsolódóan, valamint stratégiát határoznak meg e célok elérésére.

Stratégiáik kidolgozásakor az országok húsz átfogó szakpolitikai intézkedés közül választhatnak. A kiválasztott intézkedések az adott ország vagy régió egyedi körülményeihez igazíthatók, hogy minél jobban szolgálják az EMVA egy vagy több prioritásának megvalósítását. Az elért eredmények nyomon követése a közös monitoring- és értékelési kereten keresztül történik.

A vidékfejlesztési programok fő jellemzői

 • Éghajlat-politikai és környezetvédelmi kiadások

Az egyes vidékfejlesztési programok keretében rendelkezésre álló források legalább 30%-át a környezetvédelem és az éghajlatváltozás szempontjából releváns intézkedésekre kell fordítani, amelyek nagy részét vissza nem térítendő támogatások és éves kifizetések formájában kell folyósítani azon mezőgazdasági termelők számára, akik környezetkímélőbb termelési eljárásokra térnek át.

 • Helyi fellépések támogatása

A vidékfejlesztési programok keretében rendelkezésre álló források legalább 5%-át a LEADER-megközelítésen / közösségvezérelt helyi fejlesztésen alapuló intézkedésekre kell fordítani.

 • Intelligens falvak népszerűsítése

A vidékfejlesztési programok támogathatják az Intelligens falvak kezdeményezést is, melynek célja, hogy a vidéki területeken Európa-szerte sokoldalú eszköztárat biztosítson az innováció ösztönzésére és az innovatív megoldások térnyerésének elősegítésére, s ezáltal segítsen kezelni azokat a közös nehézségeket, amelyekkel a vidéki lakosság szembesül.

 • Pénzügyi eszközök

Az EMVA – pénzügyi eszközök révén – kölcsönöket, mikrohiteleket, garanciákat és értékpapírokat kínál azoknak a kedvezményezetteknek, akik/amelyek pénzügyileg életképes, az EMVA prioritásait támogató projekteket valósítanak meg a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben. A Fi-Compass további információkat tartalmaz az EMVA pénzügyi eszközeiről.

Európai vidékfejlesztési hálózat

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) információs központként működik: tájékoztatással szolgál a vidékfejlesztési politika, a programok, a projektek és egyéb kezdeményezések működésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, és arról, hogyan lehet tökéletesítésükkel még többet elérni. Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat célja, hogy megszólítson minden elkötelezett, érdekelt felet, aki fontosnak tartja a vidékfejlesztést Európában.

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat nagyban elősegíti az uniós országok vidékfejlesztési programjainak hatékony végrehajtását azáltal, hogy bővíti a vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismereteket, megosztja azokat az érdekeltekkel, továbbá Európa-szerte előmozdítja az információcserét és az együttműködést. Az EVH temérdek információt nyújt az EU-szerte induló vidékfejlesztési programok végrehajtásáról. Többek között az alábbiakat kínálja:

 • projektadatbázis: az EMVA által finanszírozott és a vidékfejlesztési programokon keresztül végrehajtott projektek kimerítő listája;
 • vidékfejlesztés számokban: a vidékfejlesztési programokkal és a kiemelt területekkel kapcsolatos statisztikák és összefoglalók, monitoringadatok;
 • az EVH tematikus munkája: tematikus munkacsoportok, szemináriumok, műhelytalálkozók és kiadványok;
 • a vidékfejlesztéssel kapcsolatos gyakori kérdések.

Ezeket a tevékenységeket két szervezeti egység segíti: az EVH kapcsolattartója és az európai vidékfejlesztés-értékelési támogató szolgálat.

LEADER program

A LEADER ún. alulról építkező megközelítés, amely mezőgazdasági termelőkből, vidéki vállalkozásokból, helyi szervezetekből, hatóságokból és különböző ágazatok szakértőiből álló helyi akciócsoportok létrehozására irányul. A helyi akciócsoportok elkészítik saját helyi fejlesztési stratégiájukat, és döntenek költségvetési forrásaik felhasználásáról.

A LEADER-megközelítés erősíti a kapcsolatokat a helyi közösségekben, ösztönzi az innovációt a különböző ágazatokban, és elősegíti a tudásmegosztást a helyi akciócsoportok között országos és uniós szinten egyaránt.

Az elmúlt 30 év sikerének köszönhetően a LEADER-megközelítést az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap is elfogadta és alkalmazza szélesebb körű közösségvezérelt helyi fejlesztés keretében. Ma a LEADER-t alkalmazó és a közösségvezérelt helyi fejlesztés szempontjait követő csoportok több tízezer projektet kezelnek, amelyek gazdasági, kulturális, társadalmi és környezeti előnyöket biztosítanak Európa vidéki területein.

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat részletes információkkal szolgál a LEADER-megközelítésről, így többek között segédanyagokat és eszköztárakat biztosít, és adatbázist tart fenn a helyi akciócsoportok számon tartására.

LetöltésJPG - 675.1 KB

Európai innovációs partnerség a mezőgazdaságért

A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP-Agri) is támogatja a vidékfejlesztés céljait azáltal, hogy ösztönzi az innovációt a mezőgazdaságban és a vidéki térségekben.

Az EIP-Agri innovációs partnerséget azért hozták létre, hogy csökkentse a vidéki területeken élők és dolgozók lemaradását, ami a kutatók által létrehozott innovatív megoldások és új technológiák alkalmazását illeti. Az EIP-Agri partnerségeket hoz létre az új technológiák megalkotói és potenciális felhasználói között. Ez hozzájárulhat az innovatív megoldások széles körű elterjedéséhez.

A vidékfejlesztés jövője

A közös agrárpolitika jövőjére vonatkozó bizottsági javaslatok értelmében a vidékfejlesztési intézkedések a közös agrárpolitikai nemzeti stratégiai tervek részét fogják képezni 2023-tól kezdődően.

Ezzel kapcsolatban a Bizottság azt tűzte ki célul, hogy az elkövetkező években a közös agrárpolitikát jobban hozzáigazítja az ágazatot érintő jelenlegi és jövőbeli kihívásokhoz (az éghajlatváltozás kezelése, generációs megújulás stb.), gondoskodik az agrárszektor fenntarthatóságáról és versenyképességéről, miközben továbbra is segíti az európai mezőgazdasági termelőket. A Bizottság javaslatai ezeket a célokat szolgálják. A vidékfejlesztési intézkedések jelentős mértékben hozzájárulnak majd a Bizottság fő prioritásaihoz és stratégiáihoz, például az európai zöld megállapodás és a vidéki térségekre vonatkozó hosszú távú jövőkép előmozdításához.

Jogalap

Az 1303/2013/EU rendelet az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról

Az 1305/2013/EU rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

Az 1306/2013/EU rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról

Az 1310/2013/EU rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

A 807/2014/EU rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint átmeneti rendelkezések bevezetéséről

A 640/2014/EU rendelet az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerről, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételekről, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciókról

A 809/2014/EU rendelet az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerről, a vidékfejlesztési intézkedésekről és a kölcsönös megfeleltetésről szóló 1306/2013/EU rendelet alkalmazásáról

Aktualitások