Potpora zajedničke poljoprivredne politike ruralnom razvoju

Doprinos zajedničke poljoprivredne politike EU-ovim ciljevima ruralnog razvoja podupire se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Proračun EPFRR-a za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 95,5 milijardi eura, što uključuje izvanredna sredstva u iznosu od 8,1 milijardi eura iz instrumenta za oporavak Next Generation EU kako bi se ublažilo posljedice pandemije COVID-a 19.

Pravila za rashode za ruralni razvoj tijekom 2021. i 2022. utvrđena su u prijelaznoj uredbi o ZPP-u koja je donesena 23. prosinca 2020. U toj se uredbi uglavnom produljuje primjena postojećih pravila (koja su bila na snazi za razdoblje od 2024. do 2020.), uz neke dodatne elemente kako bi se osigurao nesmetan prijelaz na buduće zakonodavstvo o ZPP-u, koje je predviđeno za 2023.

Povezane informacije

Ruralni razvoj u brojkama i grafički prikazi

Prethodna programska razdoblja

Programi ruralnog razvoja

Države članice EU-a provode financiranje iz EPFRR-a kroz programe ruralnog razvoja. Ti se programi sufinanciraju iz nacionalnih proračuna i moguće ih je pripremiti na nacionalnoj ili na regionalnoj osnovi. Iako Europska komisija odobrava i prati provedbu programa ruralnog razvoja, odluke o izboru projekata i dodjeli plaćanja donose nacionalna i regionalna upravljačka tijela.

Svaki program ruralnog razvoja mora biti usmjeren na barem četiri od šest prioriteta EPFRR-a:

  • poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
  • poboljšavanje isplativosti i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama
  • poboljšavanje organizacije lanca opskrbe hranom i dobrobiti životinja te upravljanje rizikom u poljoprivredi
  • promicanje učinkovite uporabe resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
  • obnavljanje, očuvanje i poboljšavanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom
  • promicanje socijalne uključenosti, smanjivanje siromaštva i poticanje gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.

Prioriteti EPFRR-a nadalje se raščlanjuju na osamnaest žarišnih područja. Države u svojim programima utvrđuju ciljeve za odabrane prioritete i žarišna područja te strategiju za ostvarivanje tih ciljeva.

Pri osmišljavanju svojih strategija države odabiru mjere s popisa dvadeset opsežnih mjera politike, koje je moguće prilagoditi nacionalnim i regionalnim okolnostima kako bi se ostvario jedan ili više prioriteta EPFRR-a. Napredak u postizanju ciljeva prati se s pomoću zajedničkog okvira za praćenje i evaluaciju.

Bitne značajke programâ ruralnog razvoja

  • Ulaganja u klimu i okoliš

Najmanje 30 % financijskih sredstava za svaki program ruralnog razvoja mora biti namijenjeno mjerama koje su važne za okoliš i pitanje klimatskih promjena, a znatan dio tih sredstava usmjerava se putem bespovratnih sredstava i godišnjih plaćanja poljoprivrednicima koji prijeđu na ekološki prihvatljive prakse.

  • Potpora lokalnim djelovanjima

Najmanje 5 % financiranja iz programa ruralnog razvoja mora se usmjeriti na djelovanja koja se temelje na pristupu LEADER / Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice.

  • Promicanje pametnih sela

Programima ruralnog razvoja može se također podupirati inicijativa „pametna sela”, čiji je cilj osigurati prilagodljiv paket mehanizama za omogućavanje, njegovanje i širenje inovacija u ruralnim područjima širom Europe kako bi se pronašla rješenja za slične probleme s kojima se suočavaju stanovnici ruralnih područja.

  • Financijski instrumenti

Putem financijskih instrumenata EPFRR funkcionira kao izvor zajmova, mikrokredita, jamstava i vlasničkog kapitala dostupnih podnositeljima zahtjeva u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu koji pokreću financijski isplative projekte koji su u skladu s prioritetima EPFRR-a. Na stranici Fi-Compass mogu se naći dodatne informacije o financijskim instrumentima EPFRR-a.

Europska mreža za ruralni razvoj

Europska mreža za ruralni razvoj (EMRR) djeluje kao središte za razmjenu informacija o tome kako politike, programi, projekti i druge inicijative za ruralni razvoj funkcioniraju u praksi i kako se mogu poboljšati da bi bile djelotvornije. Cilj joj je okupiti sve koji žele i mogu pridonijeti ruralnom razvoju u Europi.

Potpomaže djelotvornu provedbu programa ruralnog razvoja država članica EU-a širenjem znanja i razvojem novih spoznaja te olakšavanjem razmjene informacija i suradnje širom ruralne Europe, Osim toga, EMRR okuplja pravo bogatstvo informacija o provedbi programâ ruralnog razvoja, uključujući:

Za te su aktivnosti dodatno zadužena dva odjela za potporu: Kontaktna točka EMRR-a i Europska služba za podršku evaluaciji ruralnog razvoja.

LEADER

LEADER je pristup „odozdo prema gore“ u kojem se poljoprivrednici, ruralna gospodarstva, lokalne organizacije, javna tijela i pojedinci iz raznih sektora udružuju u lokalne akcijske skupine (LAG). Te skupine sastavljaju svoje lokalne strategije za razvoj i upravljaju svojim proračunima.

Primjenom pristupa LEADER jačaju se veze unutar lokalnih zajednica, potiču inovacije u raznim sektorima i olakšava razmjena znanja među lokalnim akcijskim skupinama na nacionalnoj razini i na razini EU-a.

Njegova uspješnost tijekom proteklih 30 godina razlog je što se sada primjenjuje i u Europskom fondu za regionalni razvoj (EFRR), Europskom socijalnom fondu (ESF) i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) u kontekstu šireg lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD). Skupine organizirane u okviru pristupa LEADER / CLLD-a upravljaju desecima tisuća projekata s ciljem gospodarskog, kulturnog i socijalnog razvoja te zaštite okoliša u ruralnim krajevima Europe.

EMRR pruža detaljne informacije o pristupu LEADER, uključujući resurse, alate i baze podataka lokalnih akcijskih skupina.

PreuzimanjeJPG - 675.1 KB

Europsko partnerstvo za inovacije u poljoprivredi

Europsko partnerstvo za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi (EIP-Agri) također podupire ciljeve ruralnog razvoja poticanjem inovacija u poljoprivredi i ruralnim zajednicama.

EIP-Agri je utemeljen kako bi nove tehnologije i inovativna rješenja do kojih su došli znanstvenici mogli u većoj mjeri prihvatiti i primijeniti stanovnici ruralnih područja. Uspostavljanjem partnerstava između onih koji će nove tehnologije upotrijebiti i onih koji ih stvaraju EIP-Agri želi ubrzati promjene na terenu.

Budućnost ruralnog razvoja

Prema prijedlozima Komisije za budućnost zajedničke poljoprivredne politike, od 2023. nadalje mjere ruralnog razvoja uključit će se u nacionalne strateške planove u okviru zajedničke poljoprivredne politike.

Komisija na taj način želi postići da mjere ruralnog razvoja budu bolje prilagođene aktualnim i budućim izazovima kao što su klimatske promjene i smjena generacija te nastaviti podupirati europske poljoprivrednike kako bi poljoprivredni sektor bio održiv i konkurentan. Uz to, mjere ruralnog razvoja imaju vrlo važnu ulogu i u kontekstu ključnih prioriteta i strategija Komisije, poput europskog zelenog plana i dugoročne vizije za ruralna područja.

Pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 – o utvrđivanju zajedničkih pravila koja se primjenjuju na europske strukturne i investicijske fondove (ESIF)

Uredba (EU) br. 1305/2013 – o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

Uredba (EU) br. 1306/2013 – o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike

Uredba (EU) br. 1310/2013 – o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 807/2014 – o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014 – o administrativnom i kontrolnom sustavu te uvjetima za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativnim kaznama koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 – o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti

Aktualno