Oversigt

Den fælles landbrugspolitik støtter landdistrikternes dynamik og økonomiske levedygtighed gennem foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne (den såkaldte anden søjle).

Foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne styrker den fælles landbrugspolitiks markedsforanstaltninger og indkomststøtte gennem strategier og finansiering til at styrke EU's landbrugsfødevare- og skovbrugssektorer, miljømæssig bæredygtighed og landdistrikternes velbefindende generelt.

De tre langsigtede mål for udvikling af landdistrikterne for EU omfatter:

 • fremme af landbrugets konkurrenceevne
 • sikring af den bæredygtige forvaltning af naturressourcer og klimaindsats
 • opnåelse af en afbalanceret territorial udvikling af økonomien og samfundene i landdistrikterne, herunder skabelse og opretholdelse af beskæftigelse.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikternet (ELFUL) er den fælles landbrugspolitiks finansieringsinstrument, som støtter strategier og projekter for udvikling af landdistrikterne. Den er også en del af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde).

ELFUL's budget for perioden 2014-2020 beløber sig til ca. 100 mia. EUR. Budgettet vil blive brugt i løbet af denne periode gennem gennemførelsen af programmer for udvikling af landdistrikter, som løber indtil udgangen af 2023.

Det fordeles i henhold til seks prioriteter:

 • fremme af vidensoverførsel og innovation inden for landbrug, skovbrug og i landdistrikter
 • styrkelse af levedygtigheden og konkurrenceevnen for alle typer landbrug og fremme af innovative landbrugsteknologier og bæredygtig skovforvaltning
 • fremme af fødevarekædens organisation, dyrevelfærd og risikostyring i landbruget
 • fremme af ressourceeffektivitet og støtte til omstillingen til en kulstoffattig og klimarobust økonomi i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren
 • genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer i tilknytning til landbruget og skovbruget
 • fremme af social integration, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i landdistrikterne.

Alle disse prioriteter skal bidrage til de tværgående mål for innovation, miljø og afbødning af og tilpasning til klimaændringer.

Se også

Udvikling af landdistrikterne i figurer og tal

Foregående programmeringsperioder

Programmer for udvikling af landdistrikter

For at realisere disse prioriteter gennemfører EU-landene programmer for udvikling af landdistrikter, som er skræddersyet til deres egne særlige udfordringer og egen kapacitet. Programmerne finansieres gennem ELFUL.

De kan udarbejdes på nationalt eller regionalt plan, og der skal arbejdes hen imod mindst fire af ELFUL's seks prioriteter. Landene skal fastsætte mål for specifikke fokusområder, således at der findes frem til de foranstaltninger, som de ønsker at anvende og den finansiering, som de har brug for, med henblik på at nå disse mål.

Således vil Europa-Kommissionen godkende og overvåge programmerne for udvikling af landdistrikter, mens beslutninger vedrørende udvælgelsen af projekter og tildeling af betalinger træffes på nationalt eller regionalt plan.

Eksempler på projekter, der er finansieret af ELFUL og gennemføres gennem programmer for udvikling af landdistrikter, omfatter:

 • investeringsmidler til små familievirksomheder inden for peberfrugtdyrkning i Ungarn, der udelukkende anvender vedvarende energi
 • oprettelse af et huslokaliseringssystem i Formentera, Spanien, der støtter beredskabstjenesterne, således at disse hurtigt kan hjælpe mennesker i nød
 • genopretning af ødelagte skove i Nizna Boca, Slovakiet, gennem finansiering af rydning, nyplantning af skov og bevarelse af ung skovbevoksning.

Det europæiske netværk for landdistriktsudviklings projektdatabase indeholder en omfattende liste over projekter.

Mindst 30 % af midlerne til hvert program for udvikling af landdistrikter skal være afsat til foranstaltninger, som er relevante for miljø og klimaændringer, hvoraf de fleste går til tilskud og årlige betalinger til landbrugere, der skifter til mere miljøvenlig praksis.

Mindst 5 % af programmerne til udvikling af landdistrikter skal afsættes til tiltag, som er baseret på Leader-metoden. Leader er en bottom-up-tilgang, der bringer landbrugere, virksomheder i landdistrikterne, lokale organisationer, offentlige myndigheder og enkeltpersoner fra forskellige sektorer sammen for at danne en lokal aktionsgruppe (LAG). LAG'erne forbereder deres egne lokale udviklingsstrategier på grundlag af hvilke, de forvalter deres egne respektive budgetter.

Programmer for udvikling af landdistrikter kan også støtte intelligente landsbyer. Dette initiativ tager sigte på at stille en alsidig værktøjskasse til rådighed med henblik på at fremme, lette og bidrage til øget innovation i landdistrikter rundt om i Europa og hermed tackle de fælles udfordringer, som borgere i landdistrikterne står over for.

Endvidere fungerer ELFUL gennem finansielle instrumenter som en kilde til lån, mikrokreditter, garantier og kapitaltilskud, som er tilgængelige for modtagere inden for landbruget, skovbruget og landdistrikterne, som gennemfører finansielt levedygtige projekter, der svarer til ELFUL's prioriteter.

Fi-Compass indeholder yderligere oplysninger om ELFUL's finansielle instrumenter.

Se også

Nationale programmer for udvikling af landdistrikter

Leader

Intelligente landsbyer

Det europæiske netværk for landdistriktsudvikling

Det europæiske netværk for landdistriktsudvikling (ENRD) fungerer som et samlingspunkt for oplysninger om, hvordan politikker, programmer, projekter og andre initiativer for udvikling af landdistrikter fungerer i praksis, og hvordan de kan forbedres for at opnå mere. Det har til formål at involvere og nå ud til alle med en interesse og et engagement i udvikling af landdistrikter i Europa.

ENRD støtter den effektive gennemførelse af EU-landenes programmer for udvikling af landdistrikter ved at skabe og dele viden såvel som ved at gøre det lettere at udveksle oplysninger og samarbejde i alle Europas landdistrikter.

To støtteenheder letter disse aktiviteter: ENRD's kontor og European evaluation helpdesk for rural development.

Det europæiske innovationspartnerskab for landbruget

Det europæiske innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed (EIP-AGRI) støtter også målene for udvikling af landdistrikterne ved at tilskynde til innovation i landbruget og landdistriktssamfundene.

EIP-Agri blev oprettet for at bygge bro mellem innovative løsninger fra forskere og optagelsen af nye teknologier hos dem, der lever og arbejder i landdistrikterne. Ved at danne partnerskaber mellem dem, der på sigt vil anvende nye teknologier, og dem, der vil skabe dem, tager EIP-Agri sigte på at fremskynde optagelsen af ændringen.

Fremtiden for udvikling af landdistrikterne

Med henblik på den fremtidige programmeringsperiode for 2021-2027 fremsatte Europa-Kommissionen i juni 2018 lovgivningsforslag om den fælles landbrugspolitik efter 2020.

Forslagene skal gøre det muligt at tilpasse den fælles landbrugspolitik bedre til nuværende og kommende udfordringer så som klimaændringer og generationsskifte, samtidig med at den fortsat støtter de europæiske landbrugere og dermed sikrer en bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugssektor.

Se også

Den fælles landbrugspolitiks fremtid

Retsgrundlag

Forordning (EU) nr. 1303/2013 – om fælles bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF)

Forordning (EU) nr. 1305/2013 – om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Forordning (EU) nr. 1306/2013 – om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

Forordning (EU) nr. 1310/2013 – om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Delegeret forordning (EU) nr. 807/2014 – om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser

Delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 – om forvaltning, tilbagetrækning af støtte eller betingelser for sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse

Forordning (EU) nr. 809/2014 – hvordan forordning (EU) nr. 1306/2013 om forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse bør anvendes

Seneste