Støtte under den fælles landbrugspolitik til udvikling af landdistrikter

FLP's bidrag til opfyldelse af målsætningerne for udvikling af landdistrikter i EU støttes via den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). ELFUL's budget for 2021-2027 er på 95,5 mia. euro, hvoraf et tilskud på 8,1 mia. euro kommer fra genopretningsinstrumentet NextGenerationEU, der skal sikre genopretningen efter covid-19-pandemien.

Reglerne vedrørende udgifter til udvikling af landdistrikter i perioden 2021-2022 er fastsat i overgangsforordningen vedrørende FLP, der blev vedtaget den 23. december 2020. Forordningen viderefører i vidt omfang de eksisterende regler (oprindeligt vedtaget for perioden 2014-2020), dog med supplerende regler, som skal sikre en problemfri overgang til den nye fælles landbrugspolitik, der skal træde i kraft i 2023.

Se også

Udvikling af landdistrikter i grafer og tal

Tidligere programperioder

Programmer for udvikling af landdistrikter

EU-landene gennemfører programmer for udvikling af landdistrikter, som finansieres gennem ELFUL. Programmerne for udvikling af landdistrikter medfinansieres via de nationale budgetter og kan udarbejdes på nationalt eller regionalt plan. Europa-Kommissionen godkender og overvåger programmerne for udvikling af landdistrikter, mens beslutninger vedrørende udvælgelsen af projekter og tildeling af betalinger tages af de nationale eller regionale forvaltningsmyndigheder.

De enkelte programmer for udvikling af landdistrikter skal bidrage til mindst fire ud af de seks prioriteter, som ELFUL har fastsat:

  • fremme af vidensoverførsel og innovation inden for landbrug og skovbrug og i landdistrikter
  • styrkelse af levedygtigheden og konkurrenceevnen for alle typer landbrug og fremme af innovative landbrugsteknologier og bæredygtig skovforvaltning
  • fremme af fødevarekædens organisation, dyrevelfærd og risikostyring i landbruget
  • fremme af ressourceeffektivitet og støtte til omstillingen til en kulstoffattig og klimarobust økonomi i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren
  • genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer i tilknytning til landbruget og skovbruget
  • fremme af social integration, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i landdistrikterne.

ELFUL's prioriteter er underinddelt i atten konkrete fokusområder. Landene fastsætter i deres programmer mål for de udvalgte prioriteter og fokusområder og beskriver en strategi for, hvordan målene skal nås.

Ved udformning af strategierne kan landene vælge i en "menu" med tyve brede politiske foranstaltninger, som kan tilpasses til de nationale og regionale forhold, og som hører under et eller flere af ELFUL's prioriterede områder. Målopfyldelsen vurderes gennem den fælles overvågnings- og evalueringsramme (CMEF).

Særlige fokusområder for de nationale programmer for udvikling af landdistrikter

Klima- og miljøindsats

Mindst 30 % af midlerne til hvert program for udvikling af landdistrikter skal være afsat til foranstaltninger, som er relevante for miljø og klimaforandringer, hvoraf de fleste går til tilskud og årlige betalinger til landbrugere, der omlægger til mere miljøvenlig drift.

Støtte til lokale tiltag

Mindst 5 % af programmerne til udvikling af landdistrikter skal afsættes til tiltag, som er baseret på LEADER-metoden eller lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

Støtte til intelligente landsbyer

Programmer for udvikling af landdistrikter kan også støtte intelligente landsbyer. Dette initiativ stiller en alsidig værktøjskasse til rådighed for at fremme, lette og bidrage til øget innovation i landdistrikter rundt om i Europa og tackle de fælles udfordringer, som borgere i landdistrikterne står over for.

Finansielle instrumenter

Endvidere fungerer ELFUL gennem finansielle instrumenter som en kilde til lån, mikrokreditter, garantier og kapitaltilskud, som er tilgængelige for modtagere inden for landbruget, skovbruget og landdistrikterne, som gennemfører finansielt levedygtige projekter, der svarer til ELFUL's prioriteter. Fi-Compass indeholder yderligere oplysninger om ELFUL's finansielle instrumenter.

Det europæiske netværk for landdistriktsudvikling

Det europæiske netværk for landdistriktsudvikling (ENRD) fungerer som et samlingspunkt for oplysninger om, hvordan politikker, programmer, projekter og andre initiativer for udvikling af landdistrikter fungerer i praksis, og hvordan de kan forbedres for at opnå mere. Det har til formål at involvere og nå ud til alle med en interesse for og et engagement i udviklingen af landdistrikter i Europa.

ENRD støtter den effektive gennemførelse af EU-landenes programmer for udvikling af landdistrikter ved at skabe og dele viden og ved at gøre det lettere at udveksle oplysninger og samarbejde i alle Europas landdistrikter. ENRD stiller en stor mængde information til rådighed om gennemførelse af EU-landenes programmer for udvikling af landdistrikter, herunder:

To støtteenheder letter disse aktiviteter: ENRD's kontor og European evaluation helpdesk for rural development.

LEADER

LEADER er en "bottom-up-tilgang", der bringer landbrugere, virksomheder i landdistrikterne, lokale organisationer, offentlige myndigheder og enkeltpersoner fra forskellige sektorer sammen om at danne en lokal aktionsgruppe (LAG). LAG'erne forbereder deres egne lokale udviklingsstrategier på grundlag af hvilke, de forvalter deres egne respektive budgetter.

LEADER-metoden styrker forbindelserne i lokalsamfundene, fremmer innovation på tværs af sektorer og formidler vidensdeling mellem lokale aktionsgrupper på nationalt plan og på EU-plan.

LEADER-metoden har været anvendt med succes i over 30 år, og den anvendes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF) som led i den bredere lokaludvikling styret af lokalsamfundet. I dag forvalter grupper i tilknytning til LEADER-initiativer og lokaludvikling styret af lokalsamfundet titusindvis af projekter, der skaber økonomiske, kulturelle, sociale og miljømæssige fordele i landdistrikterne i Europa.

ENRD stiller detaljerede oplysninger til rådighed om LEADER-metoden, herunder materialer, værktøjer og en database over lokale aktionsgrupper.

DownloadJPG - 675.1 KB

Europæisk innovationspartnerskab for landbruget

Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed (EIP-Agri) støtter også målene for udvikling af landdistrikterne ved at tilskynde til innovation inden for landbruget og i landdistriktsamfundene.

EIP-Agri blev oprettet for at bygge bro mellem innovative løsninger fra forskere og optagelsen af nye teknologier hos dem, der lever og arbejder i landdistrikterne. Ved at danne partnerskaber mellem dem, der på sigt vil anvende nye teknologier, og dem, der vil skabe dem, tager EIP-Agri sigte på at fremskynde optagelsen af ændringen.

Fremtiden for udvikling af landdistrikterne

Under den nye fælles landbrugspolitik vil foranstaltninger vedrørende udvikling af landdistrikterne blive indarbejdet i de nationale strategiplaner for den fælles landbrugspolitik fra 2023 og frem.

Inden for disse rammer har Kommissionen som mål at sikre en mere effektiv tilpasning af foranstaltninger vedrørende udvikling af landdistrikter til nuværende og kommende udfordringer så som klimaændringer og generationsskifte, samtidig med at den fortsat støtter de europæiske landbrugere og dermed sikrer en bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugssektor. Foranstaltninger vedrørende udvikling af landdistrikterne skal også i stort omfang bidrage til opfyldelse af Kommissionens vigtigste prioriteter og strategier, for eksempel den europæiske grønne pagt og den langsigtede vision for landdistrikterne.

Retsgrundlag

Forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF)

Forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Forordning (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

Forordning (EU) nr. 1310/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Forordning (EU) nr. 807/2014 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser

Forordning (EU) nr. 640/2014 om forvaltning, tilbagetrækning af støtte eller betingelser for sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse

Forordning (EU) nr. 809/2014 om hvordan forordning (EU) nr. 1306/2013 om forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse bør anvendes

Seneste