Přehled

Společná zemědělská politika (SZP) podporuje vitalitu a hospodářskou životaschopnost venkovských komunit prostřednictvím opatření na rozvoj venkova (tzv. druhý pilíř).

Tato opatření zvyšují účinek tržních opatření, nabízejí podporu příjmů v rámci SZP a podporují zemědělsko-potravinářské a lesnické odvětví v EU, ochranu životního prostředí a kvalitu života obyvatel ve venkovských oblastech.

Tři dlouhodobé cíle rozvoje venkova na období 2014–2020:

 • zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství
 • zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu
 • dosažení vyváženého územního rozvoje venkovských hospodářství a komunit, včetně vytváření a zachování pracovních míst.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) je finančním nástrojem SZP, který podporuje strategie a projekty rozvoje venkova. Zároveň je součástí evropských strukturálních a investičních fondů (ESI).

Rozpočet EZFRV na období 2014–2020 činí přibližně 100 miliard eur a je určen na provádění programů rozvoje venkova, které budou probíhat do konce roku 2023.

Prostředky z rozpočtu se rozdělují podle šesti priorit:

 • předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
 • životaschopnost a konkurenceschopnost všech typů zemědělství a inovativní zemědělské technologie a trvale udržitelné lesní hospodářství
 • organizace potravinového řetězce, dobré životní podmínky zvířat a řízení rizik v zemědělství
 • účinné využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, která je odolná vůči změně klimatu, v zemědělství, potravinářství a lesnictví
 • obnova, ochrana a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
 • sociální začleňování, opatření proti chudobě a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech.

Všechny tyto priority přispívají k horizontálním cílům, jimiž jsou inovace, ochrana životního prostředí, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

Související informace

Rozvoj venkova v číslech a grafech

Předchozí programová období

Programy rozvoje venkova

Členské země EU realizují stanovené priority pomocí programů rozvoje venkova, které jsou uzpůsobeny tak, aby odpovídaly jejich specifickým výzvám a kapacitám, a jsou financovány z EZFRV.

Programy mohou být připraveny na celostátní nebo regionální úrovni a musí se zabývat nejméně čtyřmi ze šesti priorit EZFRV. Země si musí stanovit cíle podle konkrétních prioritních oblastí, určit opatření, která budou používat, a finanční prostředky, které budou k dosažení těchto cílů potřebovat.

I když Evropská komise programy rozvoje venkova schvaluje a monitoruje, výběr projektů a platby probíhají na celostátní nebo regionální úrovni.

Příklady projektů financovaných z EZFRV a prováděných prostřednictvím programů rozvoje venkova:

 • poskytnutí investic malému rodinnému podniku pěstitelů papriky v Maďarsku, který využívá výhradně energii z obnovitelných zdrojů
 • vytvoření lokalizačního systému na španělské Formenteře, který umožňuje záchranné službě rychle reagovat na tísňová volání
 • obnova poškozených lesů ve slovenské obci Nižná Boca poskytnutím finančních prostředků na odstranění poškozených porostů, zalesňování a ochrany mladých lesních porostů.

Úplný seznam projektů najdete v databázi Evropské sítě pro rozvoj venkova.

Nejméně 30 % finančních prostředků určených pro každý program rozvoje venkova musí směřovat do opatření týkající se životního prostředí a změny klimatu. Většina z těchto prostředků je poskytována formou grantů a ročních plateb zemědělcům, kteří přecházejí k ekologičtějšímu způsobu hospodaření.

Nejméně 5 % finančních prostředků určených na program rozvoje venkova musí směřovat do opatření, jež vycházejí z metody LEADER. Tato iniciativa, která využívá přístup zdola nahoru, sdružuje zemědělce, venkovské podniky, místní organizace, veřejné orgány i jednotlivce z různých odvětví, kteří společně vytvoří tzv. místní akční skupinu. Tyto skupiny připravují vlastní strategie rozvoje, na jejichž základě spravují svůj vlastní rozpočet.

Programy rozvoje venkova mohou rovněž podporovat tzv. inteligentní vesnice. Cílem této iniciativy je nabídnout všestranný soubor nástrojů na podporu inovací ve venkovských oblastech a na řešení společných problémů, s nimiž se občané žijící na venkově potýkají.

Prostřednictvím různých finančních nástrojů EZFRV navíc slouží jako zdroj úvěrů, mikroúvěrů, záruk a kapitálu, který mohou využívat příjemci v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech, kteří realizují finančně životaschopné projekty vycházející z priorit EZFRV.

Další informace o finančních nástrojích EZFRV najdete ve Fi-Compassu.

Související informace

Programy rozvoje venkova podle zemí

Iniciativa LEADER

Inteligentní vesnice

Evropská síť pro rozvoj venkova

Evropská síť pro rozvoj venkova slouží jako platforma pro sdílení informací o tom, jak politika rozvoje venkova, programy, projekty a další iniciativy fungují v praxi a jak by mohly být zdokonaleny a jak dosáhnout lepších výsledků. Jejím účelem je zapojit a oslovit všechny, kdo mají zájem o rozvoj venkova v Evropě a v tomto směru se chtějí angažovat.

Síť podporuje účinné provádění programů rozvoje venkova v zemích EU vytvářením a sdílením znalostí, jakož i usnadňováním výměny informací a spolupráce ve venkovských oblastech.

Tyto aktivity podporují dvě jednotky: kontaktní místo a evropská asistenční služba pro účely hodnocení politiky rozvoje venkova.

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP-AGRI) přispívá k cílům rozvoje venkova tím, že podporuje inovace v zemědělství a ve venkovských komunitách.

Partnerství bylo vytvořeno k překlenutí propasti mezi inovativními řešeními vytvořenými výzkumnými pracovníky a zaváděním nových technologií těmi, kdo žijí a pracují ve venkovských oblastech. Vytvořením partnerství mezi těmi, kteří budou nové technologie využívat, a těmi, kteří je vytvářejí, se EIP-AGRI snaží urychlit zavádění těchto změn.

Budoucnost rozvoje venkova

S ohledem na budoucí programové období 2021–2027 předložila Evropská komise v červnu 2018 legislativní návrhy týkající se SZP po roce 2020.

Cílem těchto návrhů je zvýšit schopnost SZP reagovat na současné a budoucí výzvy, jako je například změna klimatu či generační obměna, a zároveň pokračovat v podpoře evropských zemědělců a zajistit udržitelné a konkurenceschopné zemědělství.

Související informace

Budoucnost SZP

Právní základ

Nařízení EU č. 1303/2013 – obsahuje společná pravidla platná pro evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy)

Nařízení EU č. 1305/2013 – podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Nařízení EU č. 1306/2013 – o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

Nařízení EU č. 1310/2013 – podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Nařízení EU č. 807/2014 – podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a zavedení přechodných ustanovení

Nařízení EU č. 640/2014 – administrativa, odnětí podpory nebo podmínky sankcí uplatňovaných na přímé platby, podpora pro rozvoj venkova a podmíněnost

Nařízení EU č. 809/2014 – jak by se mělo uplatňovat nařízení EU č. 1306/2013 o administrativním a kontrolním systému, opatřeních pro rozvoj venkova a podmíněnosti

Novinky