Maaseudun kehittämistuki 2007–2013

Vuosina 2007–2013 maaseudun kehittämistuessa siirryttiin maatalousrakenteiden mukauttamisen sijaan tarkastelemaan laajemmin maatalouden moninaista roolia koko maaseudun kannalta ja ottamaan se paremmin huomioon. Politiikassa alettiin korostaa maaseudun kehittämistä koskevan johdonmukaisen strategian toteuttamista kaikkialla EU:ssa keskittyen erityisesti kolmeen aiheeseen:

  • maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen
  • ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen
  • maaseutualueiden asukkaiden elämänlaadun parantaminen ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamiseen kannustaminen.

Maaseudun kehittämistuki 2000–2006

Vuonna 2000 maaseudun kehittämisestä tuli yhteisen maatalouspolitiikan toinen pilari, joka otettiin käyttöön osana Agenda 2000 -uudistusta. Siinä koottiin yhteen erilaisia jo olemassa olevia rakenteellisia ja alueellisia toimenpiteitä yhteiseen kehykseen. Tällä ohjelmakaudella maaseudun kehittämistuessa keskeisenä pidettiin seuraavia:

  • maatalouden monitoiminnallisuus eri rooleissa elintarvikkeiden tuotannon ja viljelijöiden tarjoamien palvelujen lisäksi
  • toimintojen monipuolistamiseen, uusien työllistymislähteiden luomiseen ja maaseutuperinnön suojeluun tähtäävä monialainen ja yhtenäinen lähestymistapa maaseututalouteen
  • toissijaisuusperiaatteeseen perustuvat joustavat tuet ja hajauttamisen edistäminen alueellisen ja paikallisen tason toimijoita sekä kumppaneita kuullen
  • ohjelmien laadinnan ja hallinnoinnin avoimuus yksinkertaistetun ja ymmärrettävämmän lainsäädännön pohjalta.