Υλοποίηση προγραμμάτων

Οι χώρες της ΕΕ υλοποιούν εθνικά και περιφερειακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ), τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Ο προϋπολογισμός του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ανήλθε σε περίπου 100 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο του μεταβατικού κανονισμού για την ΚΓΠ (που εγκρίθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2020), τα ΠΑΑ παρατάθηκαν υπό όρους για το 2021 και το 2022. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, τα ΠΑΑ θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 26,9 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο 2021-2027 και πρόσθετο ποσό ύψους 8,1 δισ. ευρώ από το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU. Λόγω της παράτασης αυτής, πολλά από τα έργα και τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στα ΠΑΑ θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται έως το τέλος του 2025.

Από το 2023 και έπειτα, όλες οι νέες δράσεις αγροτικής ανάπτυξης θα ενσωματωθούν στα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Κάθε εθνικό σχέδιο θα βασίζεται σε βασικούς κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους για τη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ.

Χώρες

Από την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την αποχώρησή του, το Ηνωμένο Βασίλειο εισήλθε σε μεταβατική περίοδο, η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τη λήξη τους (περίπου το 2023).

Ηνωμένο Βασίλειο

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 844.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 417.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 102.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 248.8 KB