Изпълнение на програмите

Държавите от ЕС изпълняват национални и регионални програми за развитие на селските райони (ПРСР), които се съфинансират от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и националните бюджети.

Бюджетът на ЕЗФРСР за програмния период 2014—2020 г. възлизаше на около 100 милиарда евро. Съгласно преходния регламент за ОСП (приет на 23 декември 2020 г.) програмите за развитие се удължени условно за 2021 г. и 2022 г. През тези години ПРСР ще получат 26,9 милиарда евро от бюджета на ЕЗФРСР за периода 2021—2027 г. и допълнителни 8,1 милиарда евро от инструмента на ЕС за възстановяване next generation EU. Поради това удължаване на срока много от проектите и схемите, включени в ПРСР, ще продължат да се изпълняват до края на 2025 г.

От 2023 г. нататък всички нови действия за развитие на селските райони ще бъдат включени в националните стратегически планове по ОСП. Всеки национален план ще бъде изграден въз основа на ключови социални, екологични и икономически цели на ЕС в областта на селското стопанство, горското стопанство и селските райони.

Държави

От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е член на Европейския съюз. След оттеглянето си Обединеното кралство навлезе в преходен период, който приключи на 31 декември 2020 г. Програмите за развитие на селските райони за текущия програмен период 2014-2020 г. ще продължат да функционират в Обединеното кралство до приключването им (около 2023 г.).

Обединено кралство

Документи

СвалиPDF - 844.9 KB
СвалиPDF - 417.2 KB
СвалиPDF - 102.5 KB
СвалиPDF - 248.8 KB