Deväť kľúčových cieľov

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) na obdobie 2023 – 2027 bude vychádzať z deviatich kľúčových cieľov. Tieto sociálne, environmentálne a hospodárske ciele budú základom, na ktorom krajiny EÚ vypracujú svoje strategické plány SPP.

Cieľmi sú:

  • zabezpečiť spravodlivý príjem pre poľnohospodárov,
  • zvýšiť konkurencieschopnosť,
  • obnoviť rovnováhu v potravinovom reťazci,
  • opatrenia v oblasti zmeny klímy,
  • starostlivosť o životné prostredie,
  • zachovávať krajinu a biodiverzitu,
  • podporovať generačnú obnovu,
  • dynamické vidiecke oblasti,
  • chrániť kvalitu potravín a zdravia.

Súvisiace informácie

Špecifické ciele SPP podľa jednotlivých krajín

Analýza kľúčových politických cieľov

Na vysvetlenie dôvodov každého z týchto deviatich cieľov vypracovala Európska komisia súbor dokumentov. Tieto dokumenty obsahujú súhrn základných faktov o každom cieli, ako aj politický význam každého z nich.

Zabezpečenie hospodársky udržateľného poľnohospodárskeho príjmu

„V roku 2017 poľnohospodári zarábali v priemere necelú polovicu platu, ktorý mohli získať v iných zamestnaniach, oproti tretine pred desaťročím.“

Kľúčový cieľ: Podporovať hospodársky udržateľný poľnohospodársky príjem a odolnosť na celom území Únie v záujme zlepšenia potravinovej bezpečnosti.

V dokumente sa skúma aktuálna situácia, pokiaľ ide o poľnohospodárske príjmy v EÚ, úloha SPP v ich podpore a rozdiely medzi krajinami a odvetviami EÚ. Okrem toho sa v ňom diskutuje, ktoré kombinácie opatrení sú potrebné na plnenie kľúčového cieľa podpory hospodársky udržateľného poľnohospodárskeho príjmu.

StiahnuťPDF - 1.3 MB

Zvýšenie konkurencieschopnosti

„Tlaky na základňu poľnohospodárskych zdrojov EÚ sa zvýšili v dôsledku rastúceho dopytu po potravinách a priemyselných výrobkoch, ktorý je stimulovaný zmenami v demografii a disponibilným príjmoch.“

Kľúčový cieľ: Zvýšiť konkurencieschopnosť a poľnohospodársku produktivitu udržateľným spôsobom, aby sa prispôsobili výzvam vyššieho dopytu vo svete s obmedzenými zdrojmi a neistou klímou.

V tomto dokumente sa vysvetľuje viacero hnacích faktorov a politických nástrojov, ktoré sú k dispozícii na podnietenie zvyšovania produktivity v poľnohospodárstve EÚ, ako sú výskumné a inovačné programy, nové technológie, rozvoj vidieka a infraštruktúra, účinné poradenské systémy a priebežná odborná príprava vedúcich pracovníkov poľnohospodárskych podnikov.

StiahnuťPDF - 1.5 MB

Postavenie poľnohospodárov v hodnotovom reťazci

„Pre poľnohospodárstvo je charakteristický stagnujúci a nízky podiel pridanej hodnoty v hodnotovom reťazci v dôsledku vysokých vstupných nákladov, výkyvov v objeme produkcie a zavádzania nových služieb.“

Kľúčový cieľ: Zlepšiť postavenie poľnohospodárov v hodnotovom reťazci

V dokumente sa posudzuje, ako môže nová SPP posilniť postavenie poľnohospodárov prostredníctvom opatrení, ako je posilnenie spolupráce medzi poľnohospodármi, zvýšenie transparentnosti trhu a zabezpečenie účinných mechanizmov na boj proti nekalým obchodným praktikám.

StiahnuťPDF - 858.7 KB

Poľnohospodárstvo a zmiernenie zmeny klímy

„Poľnohospodárstvo EÚ má zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore plnenia záväzkov Parížskej dohody a stratégií EÚ týkajúcich sa udržateľnosti a biohospodárstva posilnením ambícií v oblasti znižovania objemu emisií skleníkových plynov.“

Kľúčový cieľ: Prispieť k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na ňu, ako aj k využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov.

V tomto dokumente sa posudzuje úloha, ktorú môže poľnohospodárstvo zohrávať pri znižovaní objemu emisií skleníkových plynov prostredníctvom nových techník riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania pôdy. Okrem toho sa skúma riziko, ktoré zmena klímy predstavuje pre poľnohospodárstvo.

StiahnuťPDF - 1.3 MB

Efektívne obhospodarovanie pôdy

„Poľnohospodárska pôda v EÚ obsahuje množstvo plynov zodpovedajúce hmotnosti 51 miliárd ton CO2, čo je výrazne viac, než je množstvo skleníkových plynov emitovaných ročne členskými štátmi EÚ.“

Kľúčový cieľ: Podporovať udržateľný rozvoj a efektívne riadenie prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch.

Dokument sa zameriava na pôdu ako na jeden z najdôležitejších prírodných zdrojov, ktorý poskytuje živiny, vodu, kyslík a oporu pre rastliny. Posudzuje sa aj znepokojenie súvisiace so zdravím pôdy a zdôrazňuje sa význam politík, ktoré podporujú ochranu pôdy.

StiahnuťPDF - 1.1 MB

Biodiverzita a poľnohospodárska krajina

„Rovnako ako poľnohospodárska činnosť do značnej miery závisí od rôznych druhov biodiverzity, zohráva tiež dôležitú úlohu pri zachovávaní biotopov a druhov závislých od poľnohospodárskej pôdy.“

Kľúčový cieľ: Prispieť k ochrane biodiverzity, zlepšiť ekosystémové služby a zachovať biotopy a krajinné oblasti.

Tento dokument je venovaný téme biodiverzity v rámci EÚ, s osobitným zameraním na jej prepojenie s poľnohospodárskou krajinou a krajinnými prvkami. So zreteľom na toto zameranie sa popisujú niektoré zmeny potrebné v sektore poľnohospodárstva, vysvetľujú sa príslušné nástroje SPP, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, a kladú sa súvisiace otázky o tom, ako by sa SPP mala vyvíjať v budúcnosti.

StiahnuťPDF - 2.1 MB

Štrukturálne zmeny a generačná obnova

„Dynamický poľnohospodársky sektor potrebuje zručných a inovatívnych mladých poľnohospodárov, ktorí budú reagovať na spoločenský dopyt, od kvalitných potravín po environmentálne verejné statky.“

Kľúčový cieľ: Modernizovať poľnohospodársky sektor pritiahnutím mladých ľudí a zlepšením podmienok ich podnikateľskej činnosti.

V tomto dokumente sú identifikované problémy a potreby mladých poľnohospodárov v EÚ a je vysvetlené, ako cielenejší systém podpory založený na posudzovaní potrieb a lepšie kvantifikovaných očakávaných výsledkoch môže stimulovať generačnú obnovu a viac pomôcť mladým poľnohospodárom pri dosahovaní úspechov v poľnohospodárskom sektore.

StiahnuťPDF - 1.9 MB

Pracovné miesta a rast vo vidieckych oblastiach

„SPP zohráva dôležitú úlohu pri zmierňovaní tlaku nezamestnanosti a chudoby vo vidieckych oblastiach. Nedávna štúdia Svetovej banky preukázala kladnú úlohu politiky pri znižovaní chudoby.“

Kľúčový cieľ: Podporovať zamestnanosť, rast, sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach vrátane biohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva.

V tomto dokumente sa skúma úloha SPP vo vidieckom hospodárstve a sleduje sa, ako výdavky na podporu príjmov a rozvoj vidieka pomáhajú udržiavať mieru zamestnanosti a životnú úroveň.

StiahnuťPDF - 1.1 MB

Zdravie, potraviny a antimikrobiálna rezistencia

„Celkový predaj veterinárnych antimikrobík v 25 európskych krajinách klesol v rokoch 2011 až 2016 o viac ako 20 %.“

Kľúčový cieľ: Zlepšiť reakcie poľnohospodárstva EÚ na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane bezpečnosti, výživnosti a udržateľnosti potravín, zníženia plytvania potravinami, ako aj dobrých životných podmienok zvierat.

Dokument sa zameriava na problémy, ktoré predstavuje antimikrobiálna rezistencia v chove hospodárskych zvierat, na úzke prepojenie medzi dobrými životnými podmienkami zvierat, zdravím zvierat a chorobami prenášanými potravinami a na opatrenia EÚ, ktoré môžu podporovať poľnohospodárov a krajiny EÚ v boji proti antimikrobiálnej rezistencii.

StiahnuťPDF - 527.8 KB

Zjednodušenie SPP

„Administratívne náklady vyplývajú z dohľadu pri zabezpečovaní toho, aby sa peniaze daňových poplatníkov používali na účely, na ktoré sú určené. Kľúčová je primeranosť zaťaženia vo vzťahu k prínosom: efektívna politika minimalizuje náklady vrátane byrokracie pri najvyššej možnej miere účinnosti.“

Kľúčový cieľ: Zjednodušiť SPP

V dokumente sa uvádzajú fakty o administratívnom zaťažení v rámci SPP a skúma sa potenciál na zjednodušenie a súvisiace problémy.

StiahnuťPDF - 1.2 MB

Aktuality