Devet ključnih ciljeva

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) temeljit će se u razdoblju 2023. – 2027. na devet ključnih ciljeva. Ti će ciljevi, u središtu kojih su socijalne, okolišne i gospodarske teme, biti temelj na kojem države članice EU-a izrađuju svoje strateške planove u okviru ZPP-a.

Ciljevi su sljedeći:

  • pravedan dohodak za poljoprivrednike
  • povećanje konkurentnosti
  • ponovna uspostava ravnoteže snaga u prehrambenom lancu
  • borba protiv klimatskih promjena
  • briga za okoliš
  • očuvanje krajolika i biološke raznolikosti
  • poticanje generacijske obnove
  • dinamična ruralna područja
  • zaštita kvalitete hrane i zdravlja

Povezane informacije

Posebni ciljevi ZPP-a po državama članicama

Analiza ključnih ciljeva politike

Europska komisija pripremila je niz kratkih članaka u kojima obrazlaže svaki od devet ciljeva. U njima je sažela glavne podatke o svakom cilju te njegovoj političkoj važnosti.

Održivi prihodi poljoprivrednih gospodarstava

Poljoprivrednici su u 2017. zarađivali u prosjeku nešto manje od polovine zarade koju su mogli imati radeći druge poslove, a desetljeće prije zarađivali su samo trećinu.

Ključni cilj: potpora održivim prihodima poljoprivrednih gospodarstava te otpornosti u cijeloj Uniji radi sigurnosti opskrbe hranom.

U ovom se članku razmatraju trenutačno stanje prihoda poljoprivrednih gospodarstava u EU-u, pomoć koju im ZPP pruža te razlike među državama i sektorima EU-a. Raspravlja se i o tome koja je kombinacija mjera potrebna kako bi se ostvario ključni cilj podupiranja održivog prihoda poljoprivrednih gospodarstava.

PreuzimanjePDF - 1.3 MB

Povećanje konkurentnosti

Opterećenje poljoprivrednih resursa EU-a povećalo se zbog rastuće potražnje za prehrambenim proizvodima i industrijske potražnje, do čega dolazi zbog demografskih promjena i promjena neto dohotka.

Ključni cilj: poboljšati konkurentnost i poljoprivrednu produktivnost na održiv način kako bi se odgovorilo na izazove povezane s većom potražnjom, a ograničenim resursima i klimatskim promjenama.

U ovom se članku opisuje niz pokretača i političkih instrumenata kojima se potiče produktivnost poljoprivrede EU-a, primjerice istraživački i inovacijski programi, nove tehnologije, ruralni razvoj i infrastruktura, učinkoviti sustavi savjetovanja i kontinuirana izobrazba za upravitelje poljoprivrednih gospodarstava.

PreuzimanjePDF - 1.5 MB

Položaj poljoprivrednika u vrijednosnim lancima

Za poljoprivredu je svojstven stagnirajući i niski udio dodane vrijednosti u vrijednosnom lancu zbog velikih ulaznih troškova, razlike u proizvodnji i uvođenja novih usluga.

Ključni cilj: bolji položaj poljoprivrednika u vrijednosnom lancu

U članku se ispituje kako se u okviru novog ZPP-a može poboljšati položaj poljoprivrednika s pomoću mjera kao što su jačanje suradnje među poljoprivrednicima, povećanje tržišne transparentnosti i uvođenje djelotvornih mehanizama za suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi.

PreuzimanjePDF - 858.7 KB

Poljoprivreda i ublažavanje klimatskih promjena

Poljoprivreda EU-a ima ključnu ulogu u postizanju ciljeva Pariškog sporazuma i strategija EU-a za održivost i biogospodarstvo i mora povećati ambicije kad je riječ o smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Ključni cilj: doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te razvoju održive energije

U ovom se članku ispituje uloga koju poljoprivreda može imati u smanjenju emisija stakleničkih plinova zahvaljujući novim tehnikama upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom i obrade tla. Uz to analizira rizik koji klimatske promjene predstavljaju za poljoprivredu.

PreuzimanjePDF - 1.3 MB

Učinkovita obrada tla

Poljoprivredna tla u EU-u sadržavaju CO2 u razini jednakovrijednoj 51 milijardi tona, što je znatno više od razine koju države članice EU-a stakleničkim plinovima ispuštaju na godišnjoj razini.

Ključni cilj: održivi razvoj i učinkovito upravljanje prirodnim resursima, kao što su voda, tlo i zrak

Članak se bavi tlom kao važnim prirodnim resursom koji omogućuje opskrbu osnovnim hranjivim tvarima, vodom i kisikom te rast bilja. Ispituje i probleme zdravlja tla te ističe važnost politika za promicanje zaštite tla.

PreuzimanjePDF - 1.1 MB

Bioraznolikost i poljoprivredne površine

Upravo s obzirom na to da poljoprivredna aktivnost uvelike ovisi o različitim vrstama biološke raznolikosti, ima važnu ulogu u očuvanju staništa i vrsta koje ovise o poljoprivredi.

Ključni cilj: zaštita biološke raznolikosti, poboljšanje usluga ekosustava te očuvanje staništa i krajolika.

Ovaj se članak odnosi na temu biološke raznolikosti u EU-u s posebnim naglaskom na povezanost s poljoprivrednim površinama i obilježjima krajolika. S obzirom na to, navode se određene promjene potrebne u sektoru poljoprivrede, objašnjavaju se trenutačno dostupni relevantni alati ZPP-a i postavljaju ključna pitanja o tome kako bi se ZPP trebao razvijati u budućnosti.

PreuzimanjePDF - 2.1 MB

Strukturne promjene i generacijska obnova

Dinamičnom poljoprivrednom sektoru potrebni su kvalificirani i inovativni mladi poljoprivrednici koji bi zadovoljili potrebe društva, od kvalitetne hrane do ekoloških javnih dobara.

Ključni cilj: modernizacija poljoprivrednog sektora privlačenjem mladih i poboljšanjem njihova poslovanja.

U ovom su članku utvrđeni izazovi i potrebe mladih poljoprivrednika u EU-u te je objašnjeno kako se usmjerenijim sustavom potpore, na temelju procjene potreba i mjerljivih očekivanih rezultata, može potaknuti generacijska obnova i povećati uspjeh mladih poljoprivrednika u poljoprivrednom sektoru.

PreuzimanjePDF - 1.9 MB

Radna mjesta i rast u ruralnim područjima

ZPP ima važnu ulogu u ublažavanju problema nezaposlenosti i siromaštva u ruralnim područjima. Iz rezultata nedavne studije Svjetske banke vidljivo je da ta politika pridonosi smanjenju siromaštva.“

Ključni cilj: zapošljavanje, rast, socijalna uključenost i lokalni razvoj u ruralnim područjima, uključujući biogospodarstvo i održivo šumarstvo.

U ovom se članku analizira uloga ZPP-a u ruralnom gospodarstvu te se promatra kako dohodovna potpora i rashodi za ruralni razvoj pridonose očuvanju stopa zaposlenosti i razine životnog standarda.

PreuzimanjePDF - 1.1 MB

Zdravlje, hrana i antimikrobna otpornost

Ukupna prodaja veterinarskih antimikrobnih sredstava u 25 europskih zemalja u razdoblju od 2011. do 2016. smanjila se za više od 20 %.

Ključni cilj: bolji odgovor poljoprivrede EU-a na potrebe društva u pogledu hrane i zdravlja, uključujući sigurnu, hranjivu i održivu hranu, smanjenje rasipanja hrane te dobrobit životinja.

Ovaj se članak bavi izazovima povezanima s antimikrobnom otpornošću u uzgoju životinja, bliskom vezom dobrobiti životinja, zdravlja životinja i bolesti koje se prenose hranom te mjerama kojima EU pomaže poljoprivrednicima i državama članicama u borbi protiv antimikrobne otpornosti.

PreuzimanjePDF - 527.8 KB

Jednostavnija zajednička poljoprivredna politika

Administrativni troškovi rezultat su nadzora kojim se osigurava da se novac poreznih obveznika upotrebljava za ono što je namijenjen. Ključna je proporcionalnost opterećenja i koristi: učinkovitom politikom smanjit će se troškovi, uključujući birokraciju, do razine održavanja najveće moguće učinkovitosti.”

Ključni cilj: jednostavnija zajednička poljoprivredna politika

U ovom se članku navode činjenice o administrativnom opterećenju u okviru ZPP-a te se analiziraju potencijal i izazovi pojednostavnjenja.

PreuzimanjePDF - 1.2 MB

Aktualno