Namen tarifnih kvot

Tarifne kvote omogočajo, da se vnaprej določena količina proizvoda uvozi po nižjih stopnjah uvozne dajatve (dajatev v okviru kvote) od običajne stopnje dajatve za navedeni proizvod.

Tarifne kvote za kmetijstvo

Tarifne kvote za kmetijske proizvode se trenutno upravljajo na dva različna načina:

Načelo „kdor prej pride, prej melje“

Te tarifne kvote upravlja Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo pri Evropski komisiji.

Trenutne razpoložljive količine in ostale informacije o dodelitvah tarifnih kvot so zbrane v podatkovni zbirki za posvetovanje o tarifnih kvotah.

Izdaja uvoznih ali izvoznih dovoljenj

Te tarifne kvote upravlja Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Evropski komisiji.

Dodelitev tarifnih kvot se izračuna na podlagi količin, razpoložljivih v okviru tarifne kvote, in količin iz zahtevka, ki jih Evropski komisiji sporočijo pristojni nacionalni organi.

Ko se izračunajo koeficienti dodelitve za uvozne tarifne kvote in koeficienti dodelitve za izvozne tarifne kvote in jih Komisija objavi, morajo države EU izdati uvozna oziroma izvozna dovoljenja za količine iz zahtevka v okviru zadevnih tarifnih kvot.

Na voljo so tudi informacije o dovoljenjih, ki so bila začasno odvzeta, preklicana ali ponovno dodeljena.

Podatki o trgovanju in kvotah, vključno s tedenskimi poročili in statističnimi podatki o dodelitvah tarifnih kvot, so objavljeni na portalu kmetijskih podatkov.

Sistem za registracijo in identifikacijo gospodarskih subjektov z dovoljenjem

Komisija je vzpostavila elektronski sistem za registracijo in identifikacijo gospodarskih subjektov z dovoljenjem (Licence operator registration and identification – LORI) za evidentiranje informacij o subjektih, zainteresiranih za vložitev zahtevka za tarifne kvote, za katere je potrebna predhodna obvezna registracija (tako imenovane tarifne kvote LORI).

V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/760 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/761 se morajo gospodarski subjekti, ki vložijo zahtevke za naslednje tarifne kvote, registrirati v sistemu LORI:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422

Komisija je pripravila podrobne smernice za uporabo elektronskega sistema LORI.

PrenesiPDF - 981.6 KB

Porazdelitev tarifnih kvot zaradi brexita od 1. januarja 2021

Komisija je objavila preglednico s porazdelitvijo tarifnih kvot za nekatere kmetijske proizvode, vključene na seznam Unije v okviru STO, po koncu prehodnega obdobja v zvezi z odnosi Združenega kraljestva z Unijo. Preglednica zadeva porazdelitev tarifnih kvot, za katere je v skladu s členom 1(3) Uredbe (EU) 2019/386, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/2099 z dne 15. decembra 2020, kvotno obdobje 1. januarja 2021 v teku.

Objavljena preglednica upošteva metodologijo iz člena 1 Uredbe (EU) 2019/216 Evropskega parlamenta in Sveta, po kateri se tarifne kvote, vključene na seznam koncesij in obveznosti Unije, priložen Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini 1994, porazdelijo med Unijo in Združeno kraljestvo na podlagi deleža EU-27 pri uporabi kvote, določenega v Prilogi k navedeni uredbi.

PrenesiPDF - 711.5 KB

Bilten

Spremljajte novosti

Koeficienti dodelitve in sklepi o dodelitvi

Sorodne informacije

  • Datoteko o koeficientih dodelitve uvoznih tarifnih kvot („Allocation coefficients for import tariff rate quotas“) je najbolje uporabljati v kombinaciji s panelom z zaznamki. Če se panel ne odpre, prenesite ta dokument.
  • Datoteka o koeficientih dodelitve uvoznih tarifnih kvot („Allocation coefficients for import tariff rate quotas“): navaja razpoložljivo količino za naslednjo dodelitev v preglednici s tarifnimi kvotami. Ta količina se lahko naknadno posodobi na podlagi dodatnih podatkov o neuporabljenih količinah.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za upravljanje tarifnih kvot za kmetijske proizvode je Uredba EU št. 1308/2013 in različne sektorske uredbe.

Od leta 2021 so pravila za upravljanje tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo z dovoljenji, določena v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 2020/760 in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 2020/761.

Kot je navedeno v UL 2017/C 466/03, so od 1. januarja 2018 rezultati dodelitev uvoznih in izvoznih tarifnih kvot objavljeni na spletni strani Evropske komisije.

Od leta 2021 so pravila za upravljanje tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo v skladu z načelom „kdor prej pride, prej melje“ in pravno podlago iz Uredbe EU 1308/2013, določena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/1987 in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/1988.