Tarifinių kvotų tikslas

Tarifinės kvotos leidžia iš anksto nustatytą produkto kiekį importuoti taikant mažesnę importo muito normą (kvotos neviršijantį muitą) nei paprastai tam produktui taikoma muito norma.

Žemės ūkio tarifinės kvotos

Su žemės ūkio produktais susijusios tarifinės kvotos šiuo metu valdomos dviem skirtingais metodais:

Metodas vadovaujantis pirmumo principu

Šias tarifines kvotas administruoja Europos Komisijos mokesčių ir muitų sąjungos departamentas.

Esami balansai ir papildoma informacija apie tarifinių kvotų skyrimą yra saugomi Konsultacijų dėl tarifinių kvotų duomenų bazėje .

Importo arba eksporto licencijų išdavimas

Šias tarifines kvotas administruoja Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros departamentas.

Tarifinės kvotos paskirstomos pagal kiekvienos tarifinės kvotos kiekį ir kiekį, dėl kurio buvo pateiktos paraiškos ir apie kurį kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos pranešė Komisijai.

Komisijai apskaičiavus ir viešai paskelbus importo tarifinių kvotų ir eksporto tarifinių kvotų paskirstymo koeficientus, ES šalys privalo išduoti importo arba eksporto licencijas prašomam kiekiui pagal atitinkamas tarifines kvotas.

Taip pat pateikiama informacija apie sustabdytas, atšauktas ar atkurtas licencijas.

Duomenys apie prekybą ir kvotas, įskaitant savaitines ataskaitas ir statistinius duomenis apie tarifinių kvotų paskirstymą, skelbiami žemės ūkio maisto produktų duomenų portale.

Licencijas turinčių veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo sistema

Komisija sukūrė Licencijas turinčių veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo elektroninę (LORI) sistemą, kurioje registruojama informacija apie veiklos vykdytojus, suinteresuotus teikti paraiškas dėl tarifinių kvotų, kurias privaloma iš anksto registruoti (vadinamosios LORI tarifinės kvotos).

Pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/760 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/761 veiklos vykdytojai, teikiantys paraiškas dėl šių tarifinių kvotų, turėtų registruotis LORI sistemoje:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422, valdymo pagal licencijas sistema pakeičiama valdymu pagal eiliškumo principą.

Komisija parengė išsamias LORI elektroninės sistemos naudojimo gaires.

ParsisiųsdintiPDF - 989.3 KB

„Brexit’o“ tarifinių kvotų paskirstymas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, susijusiam su Jungtinės Karalystės santykiais su Sąjunga, Komisija paskelbė lentelę, kurioje nurodytas tam tikrų į Sąjungos PPO sąrašą įtrauktų žemės ūkio produktų tarifinių kvotų paskirstymas. Lentelė susijusi su tarifinių kvotų, kurių laikotarpis tęsiasi 2021 m. sausio 1 d., paskirstymu pagal Reglamento (ES) 2019/386 su pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 15 d. Reglamentu (ES) 2020/2099, 1 straipsnio 3 dalį.

Paskelbtoje lentelėje laikomasi metodologijos, išdėstytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/216 [1] 1 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad minėtosios tarifinės kvotos, nustatytos Sąjungai skirtame nuolaidų ir įsipareigojimų sąraše, pridėtame prie 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos, Sąjungai ir Jungtinei Karalystei turi būti paskirstytos atsižvelgiant į to reglamento priede nustatytą ES 27 kvotos naudojimo dalį.

ParsisiųsdintiPDF - 711.5 KB

Informacinis biuletenis

Gaukite reikiamą informaciją

Paskirstymo koeficientai ir sprendimai

Susijusi informacija

  • Rinkmeną „Importo tarifinių kvotų paskirstymo koeficientai“ geriausiai naudoti kartu su adresyno prieiga. Jei prieiga neatveriama, parsisiųsdinkite šį dokumentą:
  • Byla „Importo tarifinių kvotų paskirstymo koeficientai“: tarifinių kvotų lentelėje nurodomas turimas kito paskirstymo kiekis. Laikui bėgant šis kiekis gali būti atnaujintas, papildomai nurodant nepanaudotus kiekius.

Teisinis pagrindas

Teisinis pagrindas, kuriuo reglamentuojamas žemės ūkio tarifinių kvotų valdymas, nustatytas ES reglamente Nr. 1308/2013 ir įvairiuose sektorių reglamentuose.

Nuo 2021 m. žemės ūkio produktų tarifinių kvotų, kurioms taikomos licencijos, administravimo taisyklės nustatytos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2020/760 ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2020/761.

OL 2017/C 466/03 ir nuo 2018 m. sausio 1 d. importo ir eksporto tarifinių kvotų paskirstymo rezultatai skelbiami Europos Komisijos interneto svetainėje.

Nuo 2021 m. žemės ūkio produktų tarifinių kvotų, administruojamų laikantis eiliškumo principo ir ES reglamente 1308/2013 nustatyto teisinio pagrindo administravimo taisyklės išdėstytos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2020/1987 ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2020/1988.