Tarifa kvotu mērķis

Tarifa kvotas ļauj iepriekš noteiktu produkta daudzumu importēt, maksājot zemāku ievedmuitas nodokli (nodoklis kvotas robežās) nekā šim produktam parasti piemērojamā nodokļa likme.

Lauksaimniecības produktu tarifa kvotas

Tarifa kvotas, kas saistītas ar lauksaimniecības produktiem, patlaban tiek pārvaldītas ar divām metodēm.

Rindas kārtības metode

Šīs tarifa kvotas pārvalda Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts.

Sīkāka informācija par tarifa kvotu piešķīrumiem atrodama tarifa kvotu datubāzē, kur aplūkojami arī kvotu pašreizējie atlikumi.

Importa un eksporta licenču izdošana

Šīs tarifa kvotas pārvalda Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts.

Tarifa kvotas piešķīrumus aprēķina, pamatojoties uz tarifa kvotas robežās pieejamajiem daudzumiem un pieteikumos norādītajiem daudzumiem, kurus valsts kompetentās iestādes paziņojušas Komisijai.

Kad Komisija ir aprēķinājusi un publiskojusi importa tarifa kvotu piešķīruma koeficientus un eksporta tarifa kvotu piešķīruma koeficientus, ES dalībvalstīm attiecīgo tarifa kvotu robežās jāizdod importa vai eksporta licences par pieteikumos norādītajiem daudzumiem.

Ir pieejama arī informācija par licencēm, kas apturētas, atsauktas vai atjaunotas.

Dati par tirdzniecību un kvotām, arī nedēļas ziņojumi un tarifa kvotu piešķīrumu statistika, tiek publicēti agropārtikas datu portālā.

Licencēto uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēma

Lai reģistrētu informāciju par uzņēmējiem, kuri vēlas pieteikties uz tarifa kvotām, kam vajadzīga iepriekšēja obligāta reģistrācija (LORI tarifa kvotas), Komisija ir izveidojusi Licencēto uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (LORI) elektronisko sistēmu.

Saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/760 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/761 LORI sistēmā jāreģistrējas uzņēmējiem, kuri piesakās uz šādām tarifa kvotām:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422.

Komisija ir izstrādājusi detalizētus norādījumus par LORI elektroniskās sistēmas izmantošanu.

LejupielādētPDF - 999.7 KB

Tarifa kvotu sadalījums pēc “Brexit”, sākot no 2021. gada 1. janvāra

Komisija ir publicējusi tabulu attiecībā uz tarifa kvotu sadalījumu konkrētiem Savienības PTO sarakstā iekļautiem lauksaimniecības produktiem pēc pārejas perioda beigām saistībā ar Apvienotās Karalistes attiecībām ar Savienību. Šī tabula attiecas uz to tarifa kvotu sadalījumu, kuru kvotas periods turpinās 2021. gada 1. janvārī saskaņā ar 1. panta 3. punktu Regulā (ES) 2019/386, kas grozīta ar 2020. gada 15. decembra Regulu (ES) 2020/2099.

Tā tika sagatavota saskaņā ar metodiku, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/216 1. pantā[1], kurš paredz, ka minētās tarifa kvotas, kas iekļautas Savienības koncesiju un saistību sarakstā, kurš ir daļa no 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību, ir sadalāmas starp Savienību un Apvienoto Karalisti, pamatojoties uz ES-27 kvotas izmantojuma daļu, kas noteikta minētās regulas pielikumā.

LejupielādētPDF - 711.5 KB

Informācijas biļetens

Esiet informēti!

Piešķīruma koeficienti un lēmumi

Saistītā informācija

  • Datni “Importa tarifa kvotu piešķīruma koeficienti” visērtāk pārlūkot, izmantojot grāmatzīmju paneli. Ja attiecīgais panelis neatveras, lejupielādējiet dokumentu.
  • Datnē “Importa tarifa kvotu piešķīruma koeficienti” tarifa kvotu tabulā redzams, kāds daudzums pieejams nākamajā piešķīruma periodā. Šis daudzums vēlāk var tikt atjaunināts, kad ir paziņoti neizmantotie daudzumi.

Juridiskais pamats

Juridiskais pamats, kas reglamentē lauksaimniecības produktu tarifa kvotu pārvaldību, ir ietverts Regulā (ES) Nr. 1308/2013 un dažādās nozariskajās regulās.

No 2021. gada ar licencēm pārvaldīto lauksaimniecības produktu tarifa kvotu pārvaldības noteikumi ir noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/760 un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/761.

Saskaņā ar OV 2017/C 466/03 publicēto informāciju no 2018. gada 1. janvāra importa un eksporta tarifa kvotu piešķiršanas rezultāti tiek publicēti Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

No 2021. gada tarifa kvotu pārvaldības noteikumi lauksaimniecības produktiem, kuras pārvalda saskaņā ar rindas kārtības principu un kuru juridiskais pamats ir ES Regula 1308/2013, tiek noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/1987 un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/1988.