Wprowadzenie

Kampanie promocyjne poświęcone europejskim produktom rolnym mają otwierać nowe możliwości rynkowe dla unijnych rolników i przemysłu spożywczego, jak również pomagać im w rozwoju prowadzonej przez nich działalności.

Istnieją dwa rodzaje działań promocyjnych:

  • prowadzone przez europejskie stowarzyszenia handlowe i branżowe, współfinansowane przez UE
  • prowadzone bezpośrednio przez samą UE, np. inicjatywy dyplomatyczne komisarza w państwach spoza UE na rzecz rozwoju handlu produktami rolno-spożywczymi, udział w targach oraz kampanie informacyjne.

W zasadach promocji określono, w jaki sposób fundusze UE mogą być wykorzystywane w inicjatywach informacyjno-promocyjnych zarówno w krajach UE, jak i w krajach spoza UE. 

Więcej informacji

Możliwości uzyskania finansowania

Roczny program prac

W 2022 r. Komisja Europejska przeznacza 185,9 mln euro na finansowanie działań promujących unijne produkty rolno-spożywcze w Unii i poza jej granicami.

Program prac na rok 2022 koncentruje się na kampaniach zgodnych z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu, wspierającymi cele strategii „od pola do stołu”, europejskiego planu walki z rakiem, unijnego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz komunikatu dotyczącego europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”. Kampanie będą również podkreślać wysokie standardy bezpieczeństwa unijnych produktów rolno-spożywczych, a także różnorodność i tradycyjną gamę produktów wspieranych przez unijne systemy jakości.

Kampanie ukierunkowane na kraje spoza UE prowadzone są na rynkach o dużym potencjale wzrostu, takich jak Japonia, Korea Południowa, Kanada i Meksyk. 

2022 r.

PobierzPDF - 203.4 KB
PobierzPDF - 373.9 KB

2021 r.

PobierzPDF - 118.9 KB
PobierzPDF - 386.1 KB

2020 r.

PobierzPDF - 39.6 KB
PobierzPDF - 39.6 KB

2019 r.

PobierzPDF - 34.5 KB
PobierzPDF - 334.5 KB

2018 r.

PobierzPDF - 34.7 KB
PobierzPDF - 278.3 KB

2017 r.

PobierzPDF - 41.2 KB
PobierzPDF - 606 KB
PobierzPDF - 92.9 KB

2016 r.

PobierzPDF - 40.9 KB
PobierzPDF - 214.2 KB
PobierzPDF - 93.7 KB

Kampanie promocyjne w praktyce

Komisja Europejska określa priorytety strategiczne w zakresie promowania produktów rolnych UE oraz kryteria finansowania w rocznym programie prac ze wskazaniem produktów i potencjalnych rynków.

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) przekłada w imieniu Komisji priorytety na konkretne działania.

Działania te obejmują:

  • publikowanie zaproszeń do składania wniosków i ocenę złożonych wniosków
  • przyznawanie dotacji i zarządzanie umowami o udzielenie dotacji na programy, w których uczestniczy wiele państw (z udziałem co najmniej dwóch organizacji z co najmniej dwóch krajów UE lub co najmniej jednej instytucji UE)
  • organizowanie imprez i kampanii informacyjnych, zarówno w UE, jak i poza jej granicami.

Na podstawie rankingu wniosków sporządzonego przez REA Komisja wybiera tzw. programy proste

(w których uczestniczy co najmniej jedna organizacja z tego samego kraju UE). Programami tymi zarządzają administracje krajowe.

PobierzPDF - 344.9 KB

Decyzje w sprawie wyboru

2021 r.

PobierzPDF - 319.8 KB
PobierzPDF - 469.2 KB

2020 r.

PobierzPDF - 322.3 KB
PobierzPDF - 271.9 KB
PobierzPDF - 322.5 KB
PobierzPDF - 223.5 KB

2019 r.

PobierzPDF - 148.3 KB
PobierzPDF - 246.8 KB

2018 r.

PobierzPDF - 319.7 KB
PobierzPDF - 396 KB

2017 r.

PobierzPDF - 238.4 KB
PobierzPDF - 578.4 KB

2016 r.

PobierzPDF - 237.5 KB
PobierzPDF - 1.1 MB

Sprawozdanie w sprawie polityki promocji produktów rolnych

Sprawozdanie UE zawiera szczegółowe informacje na temat wdrażania polityki promocji produktów rolnych zarówno w UE, jak i w krajach spoza UE. Cele tej polityki to między innymi zwiększenie konkurencyjności i konsumpcji unijnych produktów rolnych, a także zwiększenie wiedzy na temat systemów jakości UE i zwiększenie ich rozpoznawalności.

Ustalenia zawarte w sprawozdaniu pochodzą z licznych źródeł, w tym statystyk dotyczących wniosków w sprawie programów promocyjnych i przyznanych na nie dotacji, uczestnictwa w misjach wysokiego szczebla od 2016 r. i informacji zwrotnych z kwestionariuszy ewaluacyjnych. Wyniki pokazują, że:

  • wdrażanie polityki promocji produktów rolno-spożywczych było spójne z jej celami
  • owoce i warzywa były główną kategorią produktów, która skorzystała ze współfinansowania w ramach polityki promocyjnej
  • polityka promocyjna będzie stanowić główny instrument wsparcia transformacji na rzecz bardziej zrównoważonego sektora rolnictwa.

Sprawozdanie to poprzedziła ocena realizacji polityki promocyjnej. Zostanie ono wykorzystane w przeglądzie tej polityki zaplanowanym na 2021 r.

Wstępne sprawozdanie Komisji w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich

Dokument roboczy służb Komisji załączony do sprawozdania

Więcej informacji

Możliwości finansowania, kwalifikowalność, ramy prawne

Często zadawane pytania (FAQ)

Obowiązkowa identyfikacja wizualna

Mapa kampanii i statystyki

Cykl życia programów promocyjnych

Nowa polityka promocyjna (infografika)

Aktualności