Wprowadzenie

Kampanie promocyjne poświęcone europejskim produktom rolnym mają otwierać nowe możliwości rynkowe dla unijnych rolników i przemysłu spożywczego, jak również pomagać im w rozwoju prowadzonej przez nich działalności.

W zasadach promocji określono, w jaki sposób fundusze UE mogą być wykorzystywane w inicjatywach informacyjno-promocyjnych w państwach UE i spoza UE. Przeznaczone na ten cel środki wzrosną – ze 142,5 mln euro w 2017 r. do 188,5 mln euro w 2018 r. i 200 mln euro w 2020 r.

Istnieją dwa rodzaje działań promocyjnych:

  • prowadzone przez europejskie stowarzyszenia handlowe i branżowe, współfinansowane przez UE
  • prowadzone bezpośrednio przez samą UE, np. inicjatywy dyplomatyczne danego komisarza w krajach spoza UE na rzecz rozwoju handlu produktami rolno-spożywczymi, udział w targach oraz kampanie informacyjne promujące europejskie produkty rolne.

Roczny program prac

W 2019 r. na współfinansowanie programów promocyjnych przeznaczone zostanie 191 mln euro. Dla porównania w 2018 r. kwota ta wyniosła 179 mln euro.

Program prac na 2019 r. koncentruje się na kampaniach skierowanych do krajów spoza UE o największym potencjale wzrostu, takich jak Kanada, Japonia, Meksyk i Korea. W samej Unii współfinansowane będą kampanie mające na celu promowanie różnych unijnych systemów i oznaczeń jakości (produkt ekologiczny, chroniona nazwa pochodzenia – ChNP, chronione oznaczenie geograficzne – ChOG, gwarantowana tradycyjna specjalność, produkt z najbardziej oddalonych regionów UE).

Komunikaty prasowe Komisji

2019 r.

PobierzPDF - 34.5 KB

PobierzPDF - 334.5 KB

2018 r.

PobierzPDF - 34.7 KB

PobierzPDF - 278.3 KB

2017 r.

PobierzPDF - 41.2 KB

PobierzPDF - 606 KB

PobierzPDF - 92.9 KB

2016 r.

PobierzPDF - 40.9 KB

PobierzPDF - 214.2 KB

PobierzPDF - 93.7 KB

Kampanie promocyjne w praktyce

Komisja Europejska określa priorytety strategiczne w zakresie promowania produktów rolnych UE oraz kryteria finansowania w rocznym programie prac ze wskazaniem produktów i rynków docelowych.

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) przekłada w imieniu Komisji priorytety na konkretne działania.

Działania te obejmują:

Na podstawie rankingu wniosków sporządzanych przez CHAFEA Komisja Europejska wybiera tzw. programy proste

(w których uczestniczy co najmniej jedna organizacja z tego samego kraju UE). Programami tymi zarządzają administracje krajowe.

Decyzje

2018 r.

PobierzPDF - 319.7 KB

PobierzPDF - 396 KB

2017 r.

PobierzPDF - 238.4 KB

PobierzPDF - 578.4 KB

2016 r.

PobierzPDF - 237.5 KB

PobierzPDF - 1.1 MB

Sprawozdanie okresowe w sprawie polityki promocyjnej dotyczącej produktów rolnych

Sprawozdanie okresowe UE zawiera szczegółowe informacje na temat wdrażania polityki promocyjnej dotyczącej produktów rolnych w UE i w państwach spoza UE. Celem jest między innymi zwiększenie konkurencyjności i konsumpcji unijnych produktów rolnych, zwiększenie wiedzy na temat systemów jakości UE oraz ich uznanie.

Ustalenia zawarte w sprawozdaniu na podstawie statystyk dotyczących wniosków w sprawie programów promocyjnych, uczestnictwo w misjach wysokiego szczebla od 2016 r. i informacje zwrotne z kwestionariuszy ewaluacyjnych pokazują, że:

  • istnieje duże zainteresowanie zreformowaną polityką promocyjną
  • procedury oceny programów promocyjnych są skuteczne, jeżeli chodzi o składanie wniosków, ocenę i wdrażanie działań
  • zainteresowane strony wyraziły ogólne zadowolenie ze zreformowanej polityki.

Ponieważ zreformowaną politykę promocyjną można poddać ocenie dopiero od 2016 r., uznaje się, że jest za wcześnie, aby na tym etapie proponować zmiany. Szczegółowe informacje dostępne są w sprawozdaniu

Dokument roboczy służb Komisji załączony do sprawozdania

Identyfikacja wizualna w kampaniach promocyjnych UE

Wszyscy beneficjenci korzystający z funduszy UE muszą używać tej samej identyfikacji wizualnej: Enjoy! It's from Europe (Smacznego, to z Europy).

logo smak Europy

Dodatkowe informacje

Możliwości finansowania, kwalifikowalność, ramy prawne

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Mapa kampanii i statystyki

Cykl życia programów promocji

Nowa polityka promocyjna (infografika)