Johdanto

EU:n maataloustuotteiden menekinedistämiskampanjoiden tarkoituksena on avata uusia markkinamahdollisuuksia EU:n maanviljelijöille ja elintarviketeollisuudelle sekä auttaa niitä kehittämään nykyistä liiketoimintaansa.

Menekinedistämispolitiikan säännöissä vahvistetaan periaatteet, joiden mukaisesti EU:n rahoitusta voidaan käyttää tiedotus- ja menekinedistämistoimiin EU:ssa ja sen ulkopuolella. Käytettävissä olevat määrärahat ovat 142,5 miljoonaa euroa vuonna 2017, 188,5 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 200 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Menekinedistämistoimia on kahdenlaisia:

  • ammattialajärjestöjen ja toimialakohtaisten organisaatioiden EU:n yhteisrahoituksella toteuttamat toimet
  • EU:n suoraan toteuttamat toimet, esimerkiksi komissaarin EU:n ulkopuolisissa maissa käynnistämät diplomaattiset aloitteet maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupan edistämiseksi, osallistuminen messuille sekä viestintäkampanjat, joilla edistetään EU:n maataloustuotteiden menekkiä.

Vuotuinen työohjelma

EU on varannut yhteensä 191 miljoonaa euroa menekinedistämisohjelmien yhteisrahoitukseen vuonna 2019. Vuonna 2018 tämä määrä oli 179 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 työohjelmassa keskitytään kampanjoihin, jotka toteutetaan EU:n ulkopuolisissa maissa. Kohteina ovat erityisesti maat, joissa viennin kasvupotentiaali on suuri, kuten Kanada, Japani, Meksiko ja Korea. EU:n sisällä yhteisrahoitetaan tiedotuskampanjoita EU:n eri laatujärjestelmistä ja merkinnöistä (esim. luomutuotteet, suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM), aito perinteinen tuote (APT), EU:n syrjäisimpien alueiden tuotteet).

Komission lehdistötiedote

2019

LataaPDF - 34.5 KB

LataaPDF - 334.5 KB

2018

LataaPDF - 34.7 KB

LataaPDF - 278.3 KB

2017

LataaPDF - 41.2 KB

LataaPDF - 606 KB

LataaPDF - 92.9 KB

2016

LataaPDF - 40.9 KB

LataaPDF - 214.2 KB

LataaPDF - 93.7 KB

Edistämiskampanjoiden toteutus

Euroopan komissio määrittelee EU:n maataloustuotteiden menekinedistämisen strategiset painopisteet ja rahoitusperusteet vuotuisessa työohjelmassa, jossa esitetään kulloinkin edistettävät tuotteet ja mahdolliset markkinat.

Komission strategian käytännön toteutuksesta vastaa EU:n kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea).

Chafea

  • julkaisee ehdotuspyyntöjä ja arvioi ehdotuksia
  • myöntää avustuksia ja hallinnoi avustussopimuksia usean jäsenvaltion ohjelmissa, joihin osallistuu vähintään kaksi organisaatiota vähintään kahdesta EU-maasta taikka yksi tai useampi EU:n tason organisaatio
  • järjestää tilaisuuksia ja tiedotuskampanjoita EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Euroopan komissio valitsee toteutettavat yhden jäsenvaltion ohjelmat Chafean laatimien ehdotusten paremmuusjärjestyksen perusteella ja antaa asiasta päätöksen.

Yhden jäsenvaltion ohjelmiin osallistuu yksi tai useampi samassa EU-maassa toimiva organisaatio. Niitä hallinnoivat kansalliset viranomaiset.

Päätökset

2018

LataaPDF - 145.2 KB

LataaPDF - 0 tavua

2017

LataaPDF - 158.6 KB

LataaPDF - 604 KB

2016

LataaPDF - 113.6 KB

LataaPDF - 966.7 KB

Välikertomus menekinedistämispolitiikan uudistuksen toteuttamisesta

Euroopan komissio on laatinut kertomuksen EU:ssa ja sen ulkopuolisissa maissa toteutettavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista. Näiden toimien tavoitteena on muun muassa parantaa EU:n maataloustuotteiden kilpailukykyä ja lisätä niiden kulutusta sekä levittää tietoa EU:n laatujärjestelmistä ja tehostaa niiden tunnustamista.

Kertomuksessa tarkastellaan menekinedistämisohjelmia koskevista hakemuksista koottuja tilastoja, korkean tason valtuuskuntien osallistujamääriä vuodesta 2016 ja arviointikyselyistä saatua palautetta. Niiden perusteella voidaan päätellä, että

  • uudistettu menekinedistämispolitiikka herättää laajaa kiinnostusta
  • toimien esittämisen, arvioinnin ja toteutuksen arviointimenettelyt ovat tehokkaita
  • sidosryhmät ovat yleisesti tyytyväisiä uudistettuun politiikkaan.

Vuonna 2016 tehdystä menekinedistämispolitiikan uudistuksesta on vielä liian aikaista tehdä arvioita, joiden perusteella siihen voitaisiin mahdollisesti ehdottaa muutoksia. Lisätietoja on saatavilla kertomuksesta.

Kertomuksen ohella annettu komission yksiköiden valmisteluasiakirja

EU:n menekinedistämiskampanjoiden visuaalinen ilme

EU-rahoituksen edunsaajien on käytettävä samaa visuaalista ilmettä ja merkintää Enjoy! It's from Europe – Maukasta Euroopasta.

Maukasta Euroopasta -logo

Lisätietoja

Rahoitusmahdollisuudet, tukikelpoisuus, oikeudellinen kehys

Usein kysyttyä

Kartta ja tilastot

Menekinedistämisohjelmien elinkaari

Uusi menekinedistämispolitiikka – infografiikka