Sissejuhatus

ELi põllumajandustoodete edenduskampaaniate eesmärk on avada ELi põllumajandustootjatele ja toiduainetööstusele laiemalt uusi turuvõimalusi ning aidata neil arendada oma ettevõtet.

Edendusmeetmeid on kahte liiki:

  • meetmed, mida juhivad Euroopa kutseühingud või tootmisharude vahelised organisatsioonid ning mida kaasrahastab EL;
  • meetmed, mida juhib EL ise, nt voliniku diplomaatiline tegevus kolmandates riikides põllumajanduslike toiduainete kaubanduse arendamiseks või messidel ja teavituskampaaniates osalemine ELi põllumajandustoodete tutvustamiseks.

Edenduspoliitika eeskirjadega nähakse ette, kuidas ELi vahendeid saab kasutada teavitamise ja edendamisega seotud algatusteks nii ELi liikmesriikides kui ka väljaspool ELi. 

Seotud teave

Rahastamisvõimalused

Iga-aastane tööprogramm

Euroopa Komisjon eraldab 2021. aastal 182,9 miljonit eurot, et rahastada ELi põllumajanduslike toiduainete müügiedenduskampaaniaid nii kodu- kui ka välismaal.

2021. aasta tööprogrammis keskendutakse kampaaniatele, mis on kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega. Peaaegu pool eelarvest (86 miljonit eurot) suunatakse kampaaniatele, millega edendatakse mahetooteid, ELi kestlikku põllumajandust ja põllumajandusliku toidutööstuse rolli kliimameetmete ja keskkonna valdkonnas. Kampaaniate käigus tuuakse esile ka ELi põllumajanduslike toiduainete ranged ohutusstandardid ning mitmekesine ja traditsiooniline tootevalik, mida toetavad ELi kvaliteedikavad.

Kampaaniates, mis on suunatud ELi mittekuuluvatele riikidele, keskendutakse suure kasvupotentsiaaliga turgudele, nagu Jaapan, Lõuna-Korea, Kanada ja Mehhiko. Toetuskõlblikud sektorid on piima- ja juustusektor, oliiviõli- ja veinisektor.

2021

Laadi allaPDF - 118.9 KB
Laadi allaPDF - 386.1 KB

2020

Laadi allaPDF - 149.9 KB
Laadi allaPDF - 411.7 KB

2019

Laadi allaPDF - 34.5 KB
Laadi allaPDF - 334.5 KB

2018

Laadi allaPDF - 34.7 KB
Laadi allaPDF - 278.3 KB

2017

Laadi allaPDF - 41.2 KB
Laadi allaPDF - 606 KB
Laadi allaPDF - 92.9 KB

2016

Laadi allaPDF - 40.9 KB
Laadi allaPDF - 214.2 KB
Laadi allaPDF - 93.7 KB

Edenduskampaaniad praktikas

Euroopa Komisjon määrab oma iga-aastases tööprogrammis kindlaks ELi põllumajandustoodete edendamise strateegilised prioriteedid ja rahastamiskriteeriumid, tuues välja konkreetsed tooted ja võimalikud turud.

Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet (REA) viib selle strateegilise poliitika komisjoni nimel ellu.

Amet teeb seda järgmiste meetmete abil:

  • avaldab projektikonkursse ja hindab projekte;
  • määrab toetusi ja haldab toetuse kasutamise lepinguid mitut riiki hõlmavate programmide (vähemalt kaks organisatsiooni vähemalt kahest ELi riigist või üks või mitu ELi institutsiooni) puhul;
  • korraldab üritusi ja teavituskampaaniaid nii ELis kui väljaspool ELi.

Euroopa Komisjon võtab vastu otsuse valida Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti kindlaks määratud pingerea põhjal välja lihtprogrammid.

Need hõlmavad ühte või mitut organisatsiooni samast ELi riigist. Neid programme haldavad riikide ametiasutused.

Laadi allaPDF - 344.9 KB

Valikuotsused

2020

Laadi allaPDF - 149.9 KB
Laadi allaPDF - 258.9 KB
Laadi allaPDF - 144.3 KB
Laadi allaPDF - 115 KB

2019

Laadi allaPDF - 148.3 KB
Laadi allaPDF - 246.8 KB

2018

Laadi allaPDF - 158.8 KB
Laadi allaPDF - 378.9 KB

2017

Laadi allaPDF - 158.6 KB
Laadi allaPDF - 604 KB

2016

Laadi allaPDF - 123.7 KB
Laadi allaPDF - 884.1 KB

Aruanne põllumajandustoodete edenduspoliitika kohta

ELi aruandes kirjeldatakse põllumajandustoodete edenduspoliitika rakendamist nii ELis kui ka ELi mittekuuluvates riikides. Mõned konkreetsed poliitikameetmed hõlmavad ELi põllumajandustoodete konkurentsivõime ja tarbimise suurendamist, samuti ka teadlikkuse suurendamist ELi kvaliteedikavadest ja nende tunnustamist.

Aruande tulemused põhinevad erinevatel allikatel, sealhulgas edendusprogrammide raames toetuste taotlemist ja andmist käsitleval statistikal, kõrgetasemelistel visiitidel osalemisel alates 2016. aastast ning hindamisküsimustikest saadud tagasisidel. Järeldused näitavad järgmist:

  • põllumajanduslike toiduainete edenduspoliitika rakendamine on olnud kooskõlas oma eesmärkidega;
  • puu- ja köögiviljad oli peamine tootekategooria, mis sai kasu edenduspoliitika kaasrahastamisest;
  • edenduspoliitikast saab võtmeinstrument jätkusuutlikumale põllumajandusele ülemineku toetamisel.

Käesolev aruanne on poliitika rakendamist käsitleva hindamise jätk ja seda võetakse arvesse 2021. aastaks kavandatud poliitika läbivaatamisel.

Report05 December 2018Agriculture and Rural Development

Interim report from the Commission on information provision and promotion measures for agricultural products in the EU and in third countries

In accordance with Article (26)1 of EU regulation 1144/2014 repealing EC regulation 3/2008

Vahearuandele lisatud komisjoni talituste töödokument

Lisateave

Rahastamisvõimalused, valikukriteeriumid, õigusraamistik

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kohustuslik visuaalne identiteet

Kampaania kaart ja statistika

Edendusprogrammide olelusring

Uus edenduspoliitika (infograafik)

Viimati lisatud