Sissejuhatus

ELi põllumajandustoodete edenduskampaaniate eesmärk on avada ELi põllumajandustootjatele ja toiduainetööstusele laiemalt uusi turuvõimalusi ning aidata neil arendada oma ettevõtet.

Edenduspoliitika eeskirjadega nähakse ette ELi rahastus, mis suureneb 2017. aastal eraldatud 142,5 miljonilt eurolt 188,5 miljoni euroni 2018. ja 200 miljoni euroni 2020. aastal. Neid vahendeid saab kasutada teavitamise ja edendamisega seotud algatusteks nii ELi liikmesriikides kui ka väljaspool ELi.

Edendusmeetmeid on kahte liiki:

  • meetmed, mida juhivad Euroopa kutseühingud või tootmisharude vahelised organisatsioonid ning mida kaasrahastab EL;
  • meetmed, mida juhib EL ise, nt voliniku diplomaatiline tegevus kolmandates riikides põllumajanduslike toiduainete kaubanduse arendamiseks või messidel ja teavituskampaaniates osalemine ELi põllumajandustoodete tutvustamiseks.

Iga-aastane tööprogramm

Kokku tehakse ELi kaasrahastamiseks välja valitud programmide edendamiseks 2019. aastal kättesaadavaks 191 miljonit eurot (2018. aastal eraldati selleks 179 miljonit eurot).

2019. aasta tööprogramm keskendub kampaaniatele, mis on suunatud kõige suurema kasvupotentsiaaliga kolmandatele riikidele, nagu Jaapan, Kanada, Korea ja Mehhiko ELi siseselt kaasrahastab EL kampaaniaid, mille eesmärk on edendada erinevaid ELi kvaliteedikavasid ja -märgiseid (mahepõllumajandustooted, kaitstud päritolunimetus, kaitstud geograafiline tähis, garanteeritud traditsiooniline toode, ELi äärepoolseimate piirkondade tooted).

Komisjoni pressiteade

2019

Laadi allaPDF - 34.5 KB

Laadi allaPDF - 334.5 KB

2018

Laadi allaPDF - 34.7 KB

Laadi allaPDF - 278.3 KB

2017

Laadi allaPDF - 41.2 KB

Laadi allaPDF - 606 KB

Laadi allaPDF - 92.9 KB

2016

Laadi allaPDF - 40.9 KB

Laadi allaPDF - 214.2 KB

Laadi allaPDF - 93.7 KB

Edenduskampaaniad praktikas

Euroopa Komisjon määrab oma iga-aastases tööprogrammis kindlaks ELi põllumajandustoodete edendamise strateegilised prioriteedid ja rahastamiskriteeriumid, tuues välja konkreetsed tooted ja võimalikud turud.

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (CHAFEA) viib selle strateegilise poliitika komisjoni nimel ellu.

Amet teeb seda järgmiste meetmete abil:

  • avaldab projektikonkursse ja hindab projekte;
  • määrab toetusi ja haldab toetuse kasutamise lepinguid mitut riiki hõlmavate programmide (vähemalt kaks organisatsiooni vähemalt kahest ELi riigist või üks või mitu ELi institutsiooni) puhul;
  • korraldab üritusi ja teavituskampaaniaid nii ELis kui väljaspool ELi.

Euroopa Komisjon võtab vastu otsuse valida välja lihtprogrammid Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti kindlaks määratud pingerea põhjal.

Lihtprogrammid hõlmavad ühte või mitut organisatsiooni samast ELi riigist. Neid programme haldavad riikide ametiasutused.

Otsused

2018

Laadi allaPDF - 158.8 KB

Laadi allaPDF - 378.9 KB

2017

Laadi allaPDF - 158.6 KB

Laadi allaPDF - 604 KB

2016

Laadi allaPDF - 123.7 KB

Laadi allaPDF - 884.1 KB

Põllumajandustoodete müügiedenduspoliitika vahearuanne

ELi vahearuandes kirjeldatakse põllumajandustoodete müügiedenduspoliitika rakendamist ELis ja kolmandates riikides. Mõned konkreetsed meetmed hõlmavad ELi põllumajandustoodete konkurentsivõime ja tarbimise suurendamist, teadlikkuse suurendamist ELi kvaliteedikavadest ja nende tunnustamist.

Aruande tulemused, mis põhinevad müügiedendusprogrammidega seotud taotluste statistikal, osalemisel kõrgetasemelistel visiitidel alates 2016. aastast ning hindamisküsimustikest saadud tagasisidel, näitavad, et:

  • reformitud müügiedenduspoliitika vastu on suur huvi;
  • müügiedendusprogrammide hindamismenetlused on osutunud meetmete esitamise, hindamise ja rakendamise osas tõhusaks;
  • paljud sidusrühmad on väljendanud üldist rahulolu reformitud poliitikaga.

Kuna reformitud müügiedenduspoliitikat saab hinnata üksnes alates 2016. aastast, peetakse muudatusettepanekute esitamist praeguses etapis ennatlikuks. Lisateabe saamiseks tutvuge aruandega

Vahearuandele lisatud komisjoni talituste töödokument

ELi edenduskampaaniate visuaalne identiteet

Kõik ELi edendusmeetmete raames rahaliste vahendite saajad peavad kasutama ühesugust visuaalset identiteeti: Enjoy! It's from Europe. (Naudi! See on Euroopast).

Euroopa maitse logo

Lisateave

Rahastamisvõimalused, valikukriteeriumid, õigusraamistik

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kampaania kaart ja statistika

Edendusprogrammide olelusring

Uus edenduspoliitika (infograafik)