Εισαγωγή

Οι εκστρατείες προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν νέες ευκαιρίες στην αγορά για τους γεωργούς της ΕΕ και την ευρύτερη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και για να τους βοηθούν να βελτιώνουν τις επιχειρήσεις τους.

Οι σχετικοί κανόνες πολιτικής ορίζουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις – που σημειώνουν αύξηση από 142,5 εκατ. ευρώ το 2017 σε 188,5 εκατ. το 2018 και 200 εκατ. το 2020 – για πρωτοβουλίες ενημέρωσης και προώθησης στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Υπάρχουν δύο είδη δράσεων προώθησης:

  • αυτές που υλοποιούνται από ευρωπαϊκές επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές ενώσεις και συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ
  • αυτές που υλοποιούνται απευθείας από την ίδια την ΕΕ, όπως οι διπλωματικές πρωτοβουλίες του επιτρόπου σε τρίτες χώρες, ώστε αυτές να αναπτύξουν το εμπόριο γεωργικών ειδών διατροφής, ή η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και ενημερωτικές εκστρατείες για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ

Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών

Θα διατεθούν συνολικά 191 εκατ. ευρώ για προγράμματα προώθησης που έχουν επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ το 2019, έναντι 179 εκατ. ευρώ το 2018.

Το πρόγραμμα εργασίας του 2019 εστιάζει σε εκστρατείες που απευθύνονται σε χώρες εκτός ΕΕ με το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μεξικό και η Κορέα. Στο εσωτερικό της Ένωσης, η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει εκστρατείες που σκοπό έχουν να προωθήσουν τα διάφορα συστήματα και σήματα ποιότητας της ΕΕ (βιολογικό, Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης -ΠΟΠ, Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη -ΠΓΕ, Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν -ΕΠΙΠ, προϊόν εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ).

Δελτία Τύπου της Επιτροπής

2019

ΤηλεφόρτωσηPDF - 34.5 KB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 334.5 KB

2018

ΤηλεφόρτωσηPDF - 34.7 KB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 278.3 KB

2017

ΤηλεφόρτωσηPDF - 41.2 KB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 606 KB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 92.9 KB

2016

ΤηλεφόρτωσηPDF - 40.9 KB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 214.2 KB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 93.7 KB

Εκστρατείες προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην πράξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τις προτεραιότητες πολιτικής για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, καθώς και τα κριτήρια χρηματοδότησης, στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που περιγράφει τα προϊόντα και τις πιθανές αγορές.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) εφαρμόζει στην πράξη αυτή την πολιτική εξ ονόματος της Επιτροπής.

Αυτό γίνεται με τους εξής τρόπους:

  • με τη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων
  • με την παροχή επιχορηγήσεων και τη διαχείριση συμφωνιών επιχορηγήσεων για τα λεγόμενα πολυπρογράμματα (στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί από δύο τουλάχιστον χώρες της ΕΕ, ή ένα ή περισσότερα όργανα της ΕΕ)
  • με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ενημερωτικών εκστρατειών τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την επιλογή απλών προγραμμάτων με βάση την κατάταξη των προτάσεων από τον CHAFEA.

Στα απλά προγράμματα συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι οργανισμοί από την ίδια χώρα της ΕΕ. Τη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών αναλαμβάνουν οι εθνικές διοικήσεις.

Αποφάσεις

2018

ΤηλεφόρτωσηPDF - 398 KB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 401.2 KB

2017

ΤηλεφόρτωσηPDF - 398 KB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 683.6 KB

2016

ΤηλεφόρτωσηPDF - 266.3 KB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.1 MB

Ενδιάμεση έκθεση για την πολιτική προώθησης των γεωργικών προϊόντων

Η ενδιάμεση έκθεση της ΕΕ παρουσιάζει λεπτομερώς την εφαρμογή της πολιτικής για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων τόσο στην ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες. Συγκεκριμένοι στόχοι είναι, μεταξύ άλλων, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, καθώς και η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και αναγνώριση των ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας.

Τα πορίσματα της έκθεσης, τα οποία προέκυψαν από τις στατιστικές για τις αιτήσεις σχετικά με τα προγράμματα προώθησης, από τη συμμετοχή σε αποστολές υψηλού επιπέδου από το 2016 και μετά, καθώς και από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτηματολόγια αξιολόγησης, δείχνουν ότι:

  • υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη νέα πολιτική προώθησης των γεωργικών προϊόντων
  • οι διαδικασίες αξιολόγησης των σχετικών προγραμμάτων είναι αποτελεσματικές σε ό,τι αφορά την υποβολή, την αξιολόγηση και την εφαρμογή των μέτρων
  • οι ενδιαφερόμενοι δήλωσαν συνολικά ικανοποιημένοι από τη νέα πολιτική.

Δεδομένου ότι η νέα πολιτική μπορεί να αξιολογηθεί μόνο από το 2016 και μετά, θεωρείται πρόωρο να προταθούν τροποποιήσεις στο στάδιο αυτό. Λεπτομερείς πληροφορίες υπάρχουν στην έκθεση

Υπηρεσιακό έγγραφο που συνοδεύει την ενδιάμεση έκθεση

Οπτική ταυτότητα των ευρωπαϊκών δράσεων προώθησης

Όλοι οι δικαιούχοι ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για δράσεις προώθησης υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ίδια οπτική ταυτότητα: Απολαύστε το, είναι ευρωπαϊκό!.

γεύσεις της Ευρώπης - λογότυπος

Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητες χρηματοδότησης, επιλεξιμότητα, νομικό πλαίσιο

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Χάρτης ενημερωτικών εκστρατειών και στατιστικές

Κύκλος ζωής των προγραμμάτων προώθησης

Νέα πολιτική προώθησης (γραφικές παραστάσεις)