Εισαγωγή

Οι εκστρατείες προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σχεδιάζονται για να δημιουργούν νέες ευκαιρίες στην αγορά για τους γεωργούς της ΕΕ και την ευρύτερη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και για να τους βοηθούν να βελτιώνουν τις επιχειρήσεις τους.

Υπάρχουν δύο είδη δράσεων προώθησης:

  • αυτές που υλοποιούνται από ευρωπαϊκές επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές ενώσεις και συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ
  • αυτές που υλοποιούνται απευθείας από την ίδια την ΕΕ, όπως οι διπλωματικές πρωτοβουλίες του επιτρόπου σε χώρες εκτός ΕΕ για την ανάπτυξη του εμπορίου γεωργικών ειδών διατροφής, ή η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και ενημερωτικές εκστρατείες για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ.

Οι κανόνες της σχετικής πολιτικής ορίζουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για πρωτοβουλίες ενημέρωσης και προώθησης στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες εκτός ΕΕ. 

Σχετικές πληροφορίες

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 182,9 εκατ. ευρώ το 2021 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης.

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2021 εστιάζει σε εκστρατείες που εξυπηρετούν τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας . Σχεδόν ο μισός προϋπολογισμός (86 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί για εκστρατείες προώθησης των βιολογικών προϊόντων , της βιώσιμης γεωργίας της ΕΕ και του ρόλου του αγροδιατροφικού τομέα όσον αφορά τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον. Οι εκστρατείες θα αναδεικνύουν επίσης τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, καθώς και το ποικίλο και παραδοσιακό φάσμα προϊόντων που υποστηρίζονται από τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ.

Εκστρατείες που απευθύνονται σε χώρες εκτός ΕΕ πραγματοποιούνται σε αγορές με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και το Μεξικό. Στους επιλέξιμους τομείς περιλαμβάνονται τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, το ελαιόλαδο και οι οίνοι.

2021

ΤηλεφόρτωσηPDF - 118.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 386.1 KB

2020

ΤηλεφόρτωσηPDF - 149.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 411.7 KB

2019

ΤηλεφόρτωσηPDF - 34.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 334.5 KB

2018

ΤηλεφόρτωσηPDF - 34.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 278.3 KB

2017

ΤηλεφόρτωσηPDF - 41.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 606 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 92.9 KB

2016

ΤηλεφόρτωσηPDF - 40.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 214.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 93.7 KB

Εκστρατείες προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην πράξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τις προτεραιότητες πολιτικής για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, καθώς και τα κριτήρια χρηματοδότησης, στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που περιγράφει τα προϊόντα και τις πιθανές αγορές.

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (ΕΟΕ) εφαρμόζει στην πράξη αυτή την πολιτική εξ ονόματος της Επιτροπής.

Αυτό το κάνει με τους εξής τρόπους:

  • με τη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων
  • με την παροχή επιχορηγήσεων και τη διαχείριση συμφωνιών επιχορηγήσεων για τα λεγόμενα πολυπρογράμματα (στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί από δύο τουλάχιστον χώρες της ΕΕ, ή ένα ή περισσότερα όργανα της ΕΕ)
  • με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ενημερωτικών εκστρατειών τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την επιλογή απλών προγραμμάτων με βάση την κατάταξη των προτάσεων από τον REA.

Στα απλά προγράμματα συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι οργανισμοί από την ίδια χώρα της ΕΕ. Τη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών αναλαμβάνουν οι εθνικές διοικήσεις.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 344.9 KB

Αποφάσεις επιλογής

2020

ΤηλεφόρτωσηPDF - 392.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 284.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 392.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 231.8 KB

2019

ΤηλεφόρτωσηPDF - 148.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 246.8 KB

2018

ΤηλεφόρτωσηPDF - 398 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 401.2 KB

2017

ΤηλεφόρτωσηPDF - 398 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 683.6 KB

2016

ΤηλεφόρτωσηPDF - 266.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.1 MB

Έκθεση για την πολιτική προώθησης των γεωργικών προϊόντων

Η έκθεση της ΕΕ παρουσιάζει λεπτομερώς την εφαρμογή της πολιτικής για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων τόσο στην ΕΕ όσο και σε χώρες εκτός ΕΕ. Συγκεκριμένοι στόχοι αυτής της πολιτικής είναι, μεταξύ άλλων, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, καθώς και η αναγνώριση των ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας και η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά.

Τα πορίσματα της έκθεσης προέρχονται από διάφορες πηγές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι στατιστικές σχετικά με τις αιτήσεις και τις χορηγηθείσες επιχορηγήσεις για προγράμματα προώθησης, η συμμετοχή σε αποστολές υψηλού επιπέδου από το 2016 και τα διατυπωθέντα σχόλια στο πλαίσιο ερωτηματολογίων αξιολόγησης. Από τα πορίσματα προκύπτει ότι:

  • η εφαρμογή της πολιτικής προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής είναι σύμφωνη με τους στόχους της·
  • τα οπωροκηπευτικά ήταν η κύρια κατηγορία προϊόντων που ευνοήθηκε από τη συγχρηματοδότηση της πολιτικής προώθησης·
  • η πολιτική προώθησης θα αποτελέσει βασικό μέσο για τη στήριξη της μετάβασης προς έναν πιο βιώσιμο γεωργικό τομέα.

Η έκθεση αυτή αποτελεί συνέχεια της αξιολόγησης της εφαρμογής της πολιτικής και θα τροφοδοτήσει την επανεξέταση της πολιτικής που έχει οριστεί για το 2021.

Report05 December 2018Agriculture and Rural Development

Interim report from the Commission on information provision and promotion measures for agricultural products in the EU and in third countries

In accordance with Article (26)1 of EU regulation 1144/2014 repealing EC regulation 3/2008

Υπηρεσιακό έγγραφο που συνοδεύει την ενδιάμεση έκθεση

Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητες χρηματοδότησης, επιλεξιμότητα, νομικό πλαίσιο

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Υποχρεωτική οπτική ταυτότητα

Χάρτης ενημερωτικών εκστρατειών και στατιστικές

Κύκλος ζωής των προγραμμάτων προώθησης

Νέα πολιτική προώθησης (γραφικές παραστάσεις)

Επικαιρότητα