Въведение

Целта на рекламните кампании за земеделски продукти от ЕС е да бъдат открити нови пазари за фермерите в ЕС и хранително-вкусовата промишленост като цяло, както и да се подпомогне развитието на техния съществуващ бизнес.

Правилата на политиката за популяризиране определят как финансирането от ЕС, което се увеличава от 142,5 млн. евро през 2017 г. до 188,5 млн. евро през 2018 г. и до 200 млн. евро през 2020 г., може да бъде използвано за информационни и рекламни инициативи в страните от ЕС и държави извън Съюза.

Има два вида действия за популяризиране:

  • едните се извършват от европейски търговски или междуотраслови асоциации и са съфинансирани от ЕС;
  • другите се извършват директно от ЕС, като например дипломатически офанзиви на комисаря в държави извън ЕС с цел развитие на търговията със селскостопански хранителни продукти или участие в панаири и комуникационни кампании за популяризиране на земеделските продукти от ЕС

Годишна работна програма

Общо 191 милиона евро ще бъдат на разположение за програмите за популяризиране, одобрени за съфинансиране от ЕС през 2019 г., в сравнение със 179 млн. евро през 2018 г.

Работната програма за 2019 г. акцентира върху кампании, насочени към страни извън ЕС с най-голям потенциал за растеж, като например Канада, Япония, Мексико и Корея. В самия ЕС ще бъдат съфинансирани осноно кампании, предназначени да популяризират различните схеми и етикети на ЕС за качество (органични продукти, защитено наименование за произход - ЗНП, защитено географско указание - ЗГУ, храна с традиционно специфичен характер - ХТСХ, продукт от най-отдалечените региони на ЕС).

Съобщение на Комисията за медиите

2019 г.

СвалиPDF - 34.5 KB

СвалиPDF - 334.5 KB

2018 г.

СвалиPDF - 34.7 KB

СвалиPDF - 278.3 KB

2017 г.

СвалиPDF - 41.2 KB

СвалиPDF - 606 KB

СвалиPDF - 92.9 KB

2016 г.

СвалиPDF - 40.9 KB

СвалиPDF - 214.2 KB

СвалиPDF - 93.7 KB

Рекламнитe кампании на практика

Европейската комисия определя стратегическите приоритети във връзка с популяризирането на земеделските продукти от ЕС и критериите за финансиране в годишна работна програма, в която са посочени продуктите и евентуалните пазари.

Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA) прилага на практика тази стратегическа политика от името на Комисията.

Тя прави това, като

  • публикува покани за представяне на предложения и оценява предложенията
  • предоставя безвъзмездни средства и управлява споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за т. нар. многонационални програми (които включват поне две организации от най-малко две страни от ЕС или една или повече институции на ЕС)
  • организира прояви и комуникационни кампании във и извън ЕС

Европейската комисия прие решение за подбор на обикновени програми въз основа на класирането на предложенията, направено от CHAFEA.

Обикновените програми включват една или повече организации от една и съща страна от ЕС. Те се управляват от националните администрации.

Решения

2018 г.

СвалиPDF - 403.5 KB

СвалиPDF - 403.1 KB

2017 г.

СвалиPDF - 393.9 KB

СвалиPDF - 790.9 KB

2016 г.

СвалиPDF - 281.5 KB

СвалиPDF - 1.1 MB

Междинен доклад относно политиката за популяризиране на селскостопанските продукти

В междинния доклад на ЕС се съдържат подробности за изпълнението на политиката за насърчаване на селскостопанските продукти в ЕС и в трети държави. Сред конкретните цели са повишаване на конкурентоспособността и потреблението на селскостопански продукти от ЕС, повишаване на осведомеността и признаване на схемите на ЕС за качество.

Заключенията на доклада, извлечени от статистическите данни относно заявленията във връзка с програми за популяризиране, участието в мисии на високо равнище от 2016 г. насам и получената обратна връзка от въпросниците за оценка, показват че

  • има голям интерес към новата промоционална политика
  • процедурите за оценка на програмите за популяризиране са ефикасни по отношение на представянето, оценката и изпълнението на мерките
  • заинтересованите страни изразиха цялостно удовлетворение от реформираната политика

Тъй като реформираната политика за популяризиране може да се оценява едва от 2016 г., се счита, че на този етап е твърде рано да се предлагат изменения. Подробна информация можете да намерите в доклада

Работен документ на службите на Комисията, придружаващ междинния доклад

Визуална идентичност на рекламните кампании на ЕС

Всички бенефициери на финансиране за популяризиране от ЕС са задължени да използват една и съща визуална идентичност: Enjoy! It's from Europe.

лого — вкусът на Европа

За повече информация

Възможности за финансиране, допустимост, правна рамка

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

Карта и статистически данни за кампаниите

Жизнен цикъл на програмите за популяризиране

Нова политика за популяризиране (инфографика)