Oversigt

Markedsforanstaltningerne skal stabilisere landbrugsmarkederne og forhindre, at markedskriser eskalerer (markedsinterventionsforanstaltninger), øge efterspørgslen og hjælpe EU's landbrugssektorer med at tilpasse sig markedsændringerne bedre. Foranstaltningerne er en del af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, der fastlægger de rammer, inden for hvilke EU's landbrug fungerer på det indre marked. Markedsinterventionsforanstaltningerne finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget.

Offentlig intervention

Offentlig intervention er, når produkter købes og oplagres af EU-landenes regeringer eller deres organer, indtil de sælges tilbage på markedet på et senere tidspunkt. Det har til formål at forhindre, at priserne falder til uholdbart lave niveauer.

Der er i øjeblikket mulighed for offentlig intervention i en række sektorer, hvor der er tendens til udsving i prisen. For at bekæmpe denne ustabilitet har EU indført en mekanisme, der kan afbøde virkningerne for landbrugere i år med særligt lave prisniveauer. De sektorer, der kan drage fordel af offentlig intervention, er:

Der er strenge normer for kvaliteten af de varer, der kan opbevares.

Offentlig intervention kan foregå via en fast prismekanisme eller gennem udbud. Den faste prismekanisme betyder, at EU fastsætter en fast pris, ved hvilken en bestemt mængde af en hvilken som helst produkttype købes. Dette er et prisinitiativ, der bidrager til at forhindre, at markedsprisen falder til under et holdbart niveau. Ved udbud forstås, at de erhvervsdrivende tilbyder en bestemt pris og mængder til priser, der ligger under den pris, som EU har fastsat, efter at de erhvervsdrivende har afgivet bud. Disse mængder sælges derefter gennem en udbudsmekanisme på et senere tidspunkt, hvor markedsforholdene er blevet bedre.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for offentlig intervention på landbrugsmarkederne er EU-forordning nr. 1308/2013.

Privat oplagring af produkter

I perioder med lavere markedspriser kan EU også yde støtte til private operatører ved at betale for oplagring af deres produkter i en bestemt periode. Dette reducerer midlertidigt virkningen af et overudbud på kort sigt. I øjeblikket kan der ydes støtte til privat oplagring i følgende sektorer:

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for offentlig intervention på landbrugsmarkederne er EU-forordning nr. 1308/2013.

Ekstraordinære foranstaltninger

Der anvendes ekstraordinære foranstaltninger, når der er opstået en krise eller trussel om en krise, og der er behov for en specifik reaktion for at forhindre et pludseligt fald i priserne og/eller afbøde konsekvenserne. På den måde kan Kommissionen hurtigt træffe forholdsmæssige foranstaltninger, hvis der foreligger

  • perioder med alvorlig uligevægt på markederne
  • tab af forbrugertillid som følge af risici for folke-, dyre- eller plantesundheden
  • særlige problemer

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for offentlig intervention på landbrugsmarkederne er EU-forordning nr. 1308/2013./info/files/eu-regulation-1308-2013-chapter-1-exceptional-measures_da

Sektorspecifikke støtteordninger

Sektorspecifikke støtteordninger vedrører særlige spørgsmål på visse EU-landbrugsmarkeder. De skal forbedre EU's landbrugssektorers evne til at tilpasse sig markedsvilkårene og øge deres konkurrenceevne og bæredygtighed. Frugt- og grøntsagssektoren afhænger af producentorganisationer. Andre sektorer omfatter specifikke kriseforebyggelses- og risikostyringsforanstaltninger, der kan spille en rolle som markedsintervention. I øjeblikket dækker disse ordninger

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for offentlig intervention på landbrugsmarkederne er EU-forordning nr. 1308/2013.

Markedsovervågning

For at sikre, at landbrugsmarkederne fungerer korrekt, og for at overvåge udviklingen indsamler Kommissionen oplysninger fra EU-lande og interessenter. Disse oplysninger, som supplerer EU's markedsforanstaltninger, sigter mod at skabe større gennemsigtighed på markedet. De udarbejdes og stilles til rådighed gennem markedsobservatorier og dataportalen for landbrugsfødevarer.

Seneste