Общ преглед

Целта на пазарните мерки е да се стабилизират селскостопанските пазари, да се предотврати ескалирането на пазарни кризи (мерки за намеса на пазара), да се повиши търсенето и да се помогне на селскостопанския сектор в ЕС по-добре да се адаптира към промените на пазара. Тези мерки са част от Регламента за общата организация на пазарите, в който се определя нормативната уредба за функционирането на земеделието в ЕС в рамките на единния пазар. Мерките за намеса на пазара се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

Публична интервенция

Публична интервенция е налице, когато дадени продукти се изкупуват и съхраняват от правителствата на страните от ЕС или техни агенции, за да бъдат пуснати на пазара по-късно. Целта е да се предотврати спадането на цените до неустойчиво ниски равнища.

В момента се извършва публична интервенция в редица сектори, в които има тенденция към колебания на цените. За да се бори с тази нестабилност, ЕС прие механизъм за смекчаване на въздействието, което годините с особено ниски ценови равнища оказват върху земеделските стопани. Секторите, които могат да се възползват от публични интервенции, са:

Съществуват строги стандарти за качеството на стоките, които могат да бъдат съхранявани.

Публичните интервенции могат да се извършват чрез механизъм за фиксиране на цените или чрез обществени поръчки. При механизма за фиксиране на цените ЕС определя фиксирана цена, на която ще се купува определено количество от който и да е вид продукт. Тя играе ролята на долна граница на цената и помага за предотвратяване на спад на пазарните цени под устойчивото равнище. При механизма на обществени поръчки операторите предлагат определена цена, като количествата под дадена цена, определена от ЕС въз основа на подадените оферти, се купуват на цената, предложена от операторите. Тези количества се продават чрез механизма на обществени поръчки по-късно, когато пазарните условия се подобрят.

Правно основание

Правното основание за използване на публични интервенции на селскостопанските пазари е Регламент (ЕС) 1308/2013.

Съхраняване на продукти от частния сектор

В периоди на ниски пазарни цени ЕС може да окаже подкрепа на оператори от частния сектор, като плаща разходите по съхраняването на техните продукти за определен период от време. Това временно намалява въздействието на краткосрочното свръхпредлагане. В момента може да се предоставя помощ за съхраняване на продукти от частния сектор в следните сектори:

Правно основание

Правното основание за използване на публични интервенции на селскостопанските пазари е Регламент (ЕС) 1308/2013.

Извънредни мерки

Извънредни мерки се използват, когато възникне криза или опасност от криза и са необходими конкретни мерки за предотвратяване на внезапно понижение на цените и/или за смекчаване на последиците. Те позволяват на Комисията бързо да предприеме пропорционални действия, ако има:

  • периоди на сериозни дисбаланси на пазарите;
  • загуба на потребителско доверие поради рискове за здравето на хора, животни или растения;
  • специфични проблеми.

Правно основание

Правното основание за използване на извънредни мерки на селскостопанските пазари е Регламент (ЕС) 1308/2013

Схеми за подпомагане на отделни сектори

Схемите за подпомагане на отделни сектори се използват за справяне с конкретни проблеми в някои селскостопански пазари в ЕС. Тяхната цел е подобряване на капацитета на селскостопанските сектори в ЕС да се адаптират към пазарните условия и да повишават своята конкурентоспособност и устойчивост. Секторът на плодовете и зеленчуците особено много разчита на организациите на производителите. Други сектори включват специфични мерки за предотвратяване на кризи и управление на риска, които могат да изпълняват ролята на пазарна интервенция. В момента тези схеми обхващат следните сектори:

Правно основание

Правното основание за използване на публични интервенции на селскостопанските пазари е Регламент (ЕС) 1308/2013.

Наблюдение на пазара

За да се гарантира, че селскостопанските пазари функционират правилно и за да се следи тяхното развитие, Комисията събира информация от държавите от ЕС и заинтересованите страни. Тази информация, която допълва пазарните мерки на ЕС, има за цел осигуряване на по-голяма пазарна прозрачност, като тя се събира и публикува чрез обсерваториите на пазара и портала за данни за селското стопанство.

Новини