Ūkininkų derybinės galios stiprinimas

ES yra 11 mln. ūkininkų, iš kurių daugelis dirba palyginti mažuose, savarankiškai veikiančiuose šeimos ūkiuose. Užtat perdirbėjų ir mažmenininkų koncentracija kur kas didesnė. Dėl šios asimetriškos derybinės pozicijos ūkininkams sunku ginti savo interesus, derantis su kitais tiekimo grandinės dalyviais.

Siekdama stiprinti ūkininkų kolektyvines derybines galias, ES remia ūkininkus, norinčius kartu dirbti gamintojų organizacijose. Be to, ji remia tuos, kurie nori bendradarbiauti su savo partneriais maisto tiekimo grandinės gamybos ir prekybos srityse, sudarydami vadinamąsias tarpšakines organizacijas (TO).

Tiekimo grandinės dalyviai

Gamintojų organizacijos (GO) arba gamintojų organizacijų asociacijos (GOA) padeda ūkininkams mažinti sandorių išlaidas ir bendradarbiauti perdirbant ir parduodant savo produktus.

Gamintojų organizacijos stiprina ūkininkų kolektyvinę derybinę galią, pavyzdžiui, padeda:

 • koncentruoti pasiūlą,
 • gerinti rinkodarą,
 • teikti nariams techninę ir logistinę pagalbą,
 • užtikrinti kokybės valdymą,
 • perduoti žinias.

ES pripažįsta ypatingą gamintojų asociacijų vaidmenį, ir dėl to jos gali kreiptis dėl pripažinimo į tą ES šalį, kurioje yra įsisteigusios. Gamintojų organizacijos gali būti įvairių teisinių formų, įskaitant žemės ūkio kooperatyvus. Pripažintos gamintojų organizacijos gali pasinaudoti:

 • ES konkurencijos taisyklių išimtimis, taikomomis tam tikrai veiklai, pvz., kolektyvinėms deryboms jų narių vardu, gamybos planavimui ar tam tikroms tiekimo valdymo priemonėms,
 • vaisių ir daržovių sektoriuje, galimybėms gauti ES finansavimą pagal „veiksmų programas“, pavyzdžiui, siekiant paremti visiems nariams naudingas kolektyvines investicijas į logistiką.

Pripažinimo kriterijai

Bet kurio žemės ūkio sektoriaus gamintojų organizacija, siekianti būti pripažinta, turi:

 • būti įkurta gamintojų iniciatyva,
 • būti sudaryta iš konkretaus žemės ūkio sektoriaus gamintojų ir jų kontroliuojama,
 • pateikti prašymą ES šaliai, kurioje yra įsisteigusi,
 • vykdyti bent vieną iš ES teisės aktuose išvardytų rūšių, pvz., bendro perdirbimo, skirstymo, vežimo ar pakavimo,
 • įgyvendinti bent vieną iš konkrečių žemės ūkio srities teisės aktuose nurodytų tikslų, pavyzdžiui, optimizuoti gamybos sąnaudas arba rengti skatinimo ir prekybos srities iniciatyvas.

Be to, gamintojų organizacijos turi atitikti tam tikrus papildomus kriterijus, pavyzdžiui, turėti minimalų narių skaičių ir (arba) gaminti minimalų produktų kiekį (arba vertę). Yra ir tam tikrų reikalavimų, susijusių su įstatais, visų pirma dėl to, kad nariams turi būti sudarytos sąlygos demokratiškai tikrinti organizaciją.

Gavusios prašymą, ES šalys gali pripažinti gamintojų organizacijas. ES šalys turi pripažinti vaisių ir daržovių, alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, šilkaverpių, apynių, pieno ir pieno produktų sektorių gamintojų organizacijas.

ES šalys taip pat gali pripažinti gamintojų organizacijų asociacijas pagal gamintojų organizacijoms taikomus kriterijus.

Tarpvalstybinės gamintojų organizacijos

GO priklausantys skirtingų šalių ūkininkai gali susiburti į tarpvalstybinę gamintojų organizaciją. Tokiais atvejais jai pripažinimą suteikia ES valstybė, kurioje įsisteigusi gamintojų organizacija. Pagrindinė buveinė turi būti ES šalyje, kurioje yra daug narių ar narių organizacijų, arba parduodama didelė dalis produkcijos.

Skaičiais

ES yra apie 3 400 pripažintų GO (2017 m. duomenys). Jos daugiausia veikia trijuose sektoriuose:

Tik trijose ES šalyse nėra pripažintų gamintojų organizacijų: tai Estija, Lietuva ir Liuksemburgas.

81 GOA pripažinta devyniose ES šalyse: tai Prancūzija (30), Italija (19), Vokietija (9), Ispanija (7), Vengrija (7), Graikija (4), Belgija (3), Lenkija (1) ir Jungtinė Karalystė (1).

Konkurencijos teisės išimtys

Dėl santykinai silpnos ūkininkų padėties žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje ES žemės ūkio teisės aktais gamintojų organizacijoms leidžiama netaikyti kai kurių konkurencijos taisyklių.

Paprastai ES konkurencijos teisės aktais draudžiami dviejų ar daugiau nepriklausomų rinkos operatorių susitarimai, kuriais ribojama konkurencija. Toks draudimas yra susijęs, pavyzdžiui, su susitarimais apriboti arba kontroliuoti gamybos rinkas, techninę plėtrą, investicijas ar tiekimo šaltinius.

Bendrajame konkurencijos įstatyme numatyta tik labai nedaug išimčių (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis).

Konkretūs taisyklių netaikymo atvejai

Tačiau žemės ūkio sektoriuje laikantis reglamento dėl bendro rinkos organizavimo gali būti netaikomos bendrosios ūkininkų varžybų taisyklės..

ES reglamento Nr. 1308/2013 152 straipsnyje numatyta nuostata, leidžianti nukrypti nuo konkurencijos taisyklių pripažintoms gamintojų organizacijoms ir pripažintoms gamintojų organizacijų asociacijoms, jei jos atitinka tam tikras sąlygas, pvz., dėl gamybos planavimo ir derybų dėl žemės ūkio produktų tiekimo sutarčių sąlygų.

ES reglamento Nr. 1308/2013 222 straipsnyje pripažintoms gamintojų organizacijoms suteikiama galimybė tam tikrų priemonių rinkos pusiausvyros sutrikimo laikotarpiais nukrypti nuo konkurencijos taisyklių.

ES reglamento Nr. 1308/2013 209 straipsnis taikomas ne tik pripažintoms gamintojų organizacijoms; pagal jį visi ūkininkai ar ūkininkų asociacijos gali bendradarbiauti, pvz., žemės ūkio produktų gamybos arba pardavimo tikslais. Šalys, norinčios pasinaudoti šia nuostata, gali prašyti Europos Komisijos nuomonės dėl to, ar jų susitarimai atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 39 straipsnyje nustatytus tikslus. Suinteresuotosios šalys šią informaciją gali gauti, parašiusios adresu AGRI-NOTIFICATION-209-CMO@ec.europa.eu.

Tam tikrų sektorių, pvz., sūrio ir kumpio su saugomomis kilmės vietos nuorodomis arba saugomomis geografinėmis nuorodomis, arba vyno, gaminiams, kuriuos tiekia gamintojų organizacijos, tiekimo valdymui taikomos specialios taisyklės, pvz., ES reglamento Nr. 1308/2013 150 ir 172 straipsniai.

Pieno sektoriui taikomos specialios taisyklės (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 149 straipsnis).

Teisinis pagrindas

Gamintojų organizacijų valdymo teisinis pagrindas yra

ES taip pat priėmė konkretiems sektoriams skirtas taisykles:

Susijusi informacija

Antimonopolinės taisyklės

Tarpšakinės organizacijos

Tiekimo grandinėje dalyvaujantys ūkininkai ir perdirbėjai arba prekiautojai gali dalyvauti ir tarpšakinių organizacijų veikloje. Tos organizacijos patvirtina priemones, kuriomis valdoma grandinė, nors pačios nedalyvauja gamybos, perdirbimo arba prekybos veikloje. Tarpšakinės organizacijos veikia kaip dialogo, gerosios patirties sklaidos ir rinkos skaidrumo skatinimo platforma.

ES šalys gali pripažinti ir TO, jei jas sudaro:

 • gamybos sektoriaus atstovai (t. y. ūkininkai),
 • bent vienos kitos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės dalies (pvz., maisto produktų perdirbimo arba paskirstymo) atstovai.

Tarpšakinių organizacijų pripažinimas neprivalomas daugumoje sektorių, išskyrus alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių ir tabako gaminių sektorius. Keliose šalyse narių turinčios tarpšakinės organizacijos pripažįstamos toje šalyje, kurioje yra jų pagrindinės būstinės.

ParsisiųsdintiPDF - 76.1 KB

Pripažintos tarpšakinės organizacijos gali kreiptis į ES šalis dėl tam tikrų sūrio ir kumpio su saugomomis kilmės vietos nuorodomis arba saugomomis geografinėmis nuorodomis tiekimo valdymo taisyklių pagal ES reglamento Nr. 1308/2013 150 straipsnį ir  172 straipsnį, taip pat prekybos taisyklių, kuriomis siekiama pagerinti ir stabilizuoti bendrosios vyno rinkos veikimą pagal ES reglamento Nr. 1308/2013 167 straipsnį.

Tam tikromis sąlygomis tarpšakinių organizacijų priimtiems susitarimams, sprendimams ir veiksmams gali būti netaikomos ES konkurencijos taisyklės.

Kad būtų taikoma išimtis, tarpšakinės organizacijos turi pranešti Europos Komisijai apie savo priemones ir prašyti patvirtinimo pagal ES reglamento Nr. 1308/2013 210 straipsnį.

Pranešimus galima siųsti adresu AGRI-NOTIFICATION-210-CMO@ec.europa.eu

Sprendimai dėl išimčių

ParsisiųsdintiPDF - 140 KB

Teisinis pagrindas

Gamintojų ir tarpšakinių organizacijų valdymo teisinis pagrindas yra

Naujausia

Dokumentai