Silnější vyjednávací pozice zemědělců

V EU je 11 milionů zemědělců a mnoho z nich působí v relativně malých rodinných zemědělských podnicích, které fungují nezávisle na sobě. U zpracovatelů i u maloobchodníků naproti tomu panuje daleko větší koncentrace aktivit. To vede k asymetrii mezi jejich vyjednávacími pozicemi, v důsledku čehož je pro zemědělce těžší chránit své zájmy při jednáních s ostatními subjekty v dodavatelském řetězci.

EU proto ty zemědělce, kteří chtějí spolupracovat v organizacích producentů, v zájmu zvýšení jejich kolektivní vyjednávací síly podporuje. Kromě toho je podpora EU rovněž určena těm, kteří chtějí spolupracovat se svými partnery ze zpracovatelských a obchodních článků potravinového řetězce v rámci tzv. mezioborových organizací.

Organizace producentů

Organizace producentů nebo sdružení organizací producentů pomáhají zemědělcům snížit transakční náklady a spolupracovat při zpracování svých produktů a jejich uvádění na trh. Organizace producentů posilují kolektivní vyjednávací pozici zemědělců (například) díky:

 • soustředění nabídky
 • lepším způsobům uvádění na trh
 • poskytování technické a logistické pomoci svým členům
 • pomoci při řízení kvality
 • předávání poznatků

Evropská unie uznává speciální úlohu, kterou hrají organizace producentů. Tyto organizace proto mohou požádat o uznání země EU, v níž sídlí. Organizace producentů mohou mít různou právní formu (včetně zemědělských družstev). Uznané organizace producentů mohou:

 • využít výjimek z pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže pro určité činnosti, jako je kolektivní vyjednávání jménem svých členů, plánování produkce nebo některá opatření pro řízení nabídky
 • v odvětví ovoce a zeleniny získat přístup k financování z prostředků EU v rámci „operačních programů“, například na podporu kolektivních investic do logistiky ve prospěch svých členů

V číslech

V EU existuje přibližně 3 400 organizací producentů (od roku 2017). Působí především ve 3 odvětvích:

Pouze 3 země EU neuznaly žádnou organizaci producentů: Estonsko, Litva a Lucembursko.

Od roku 2017 osm zemí EU uznalo 80 SOP: Francie (30), Itálie (19), Německo (9), Španělsko (7), Maďarsko (7), Řecko (4), Belgie (3) a Polsko (1).

Kritéria uznání

Organizace producentů v odvětví zemědělství, která má být uznána, musí:

 • být založena z podnětu producentů
 • být složena z producentů ze specifického zemědělského odvětví a těmito producenty také kontrolována
 • podat žádost v zemi EU, ve které sídlí
 • provádět alespoň jednu z činností uvedených v právních předpisech EU, jako je společné zpracování, distribuce, přeprava nebo balení
 • usilovat o dosažení alespoň jednoho z konkrétních cílů uvedených v právních předpisech z oblasti zemědělství, jako je optimalizace výrobních nákladů nebo rozvoj iniciativ v oblasti propagace a uvádění na trh

Kromě toho musí organizace producentů splňovat některá další kritéria, jako je minimální počet členů nebo minimální objem nebo hodnota produktů. Určité požadavky je nutné splnit, i pokud jde o jejich stanovy, které musejí zejména členům organizace umožňovat její demokratickou kontrolu.

Po zažádání mohou země EU organizace producentů uznat. Země EU musí uznat organizace producentů z odvětví ovoce a zeleniny, olivového oleje a stolních oliv, bource morušového, chmele a mléka a mléčných výrobků.

Země EU mohou rovněž uznat sdružení organizací producentů, a to v souladu s kritérii pro organizace producentů.

Nadnárodní organizace producentů

Zemědělci a organizace producentů v různých zemích se mohou sdružovat a vytvořit nadnárodní organizace producentů. V těchto případech uděluje uznání ta země EU, kde má organizace producentů ústředí. Sídlo musí být v zemi EU, kde je značný počet členů či členských organizací nebo kde se uskutečňuje významný objem tržní produkce.

Mezioborové organizace

Zemědělci a zpracovatelé nebo obchodníci v dodavatelském řetězci se mohou rovněž sdružovat v mezioborových organizacích. Tyto organizace přijímají řídicí opatření v rámci řetězce, aniž by se samy podílely na výrobě, zpracování nebo obchodu. Mezioborové organizace slouží jako platforma pro dialog a podporují osvědčené postupy a transparentnost trhu.

Země EU mohou mezioborovou organizaci uznat, je-li složena:

 • ze zástupců odvětví produkce (tj. zemědělců)
 • ze zástupců alespoň jedné další části zemědělsko-potravinářského dodavatelského řetězce (například těch, kteří provádějí zpracování nebo distribuci potravinářských výrobků)

Uznávání mezioborových organizací je ve většině odvětví nepovinné (povinné je nicméně v odvětví olivového oleje a stolních oliv a v odvětví tabáku). Mezioborové organizace se členy z více zemí jsou uznávány v té zemi, kde mají ústředí.

StáhnoutPDF - 76.1 KB

Výjimky v oblasti hospodářské soutěže

Právní předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže zakazují jakoukoli dohodu mezi dvěma nebo více nezávislými účastníky trhu, která omezuje hospodářskou soutěž, např. dohody, jejichž cílem je omezit nebo kontrolovat výrobu, fungování trhu, technický rozvoj, investice nebo zdroje dodávek. Obecný zákaz v oblasti hospodářské soutěže, stanovený v článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, pouze povoluje omezené výjimky.

Nicméně z důvodu relativně slabého postavení zemědělců v zemědělském a potravinovém řetězci zemědělské předpisy EU povolují některé výjimky z pravidel hospodářské soutěže v případě sdružení zemědělců, organizací producentů a mezioborových organizací.

Podmínky, za nichž lze výjimky uplatnit, jsou stanoveny v řadě článků nařízení (EU) č. 1308/2013 o společné organizaci trhů.

Výjimky pro organizace producentů, sdružení zemědělců a zemědělce

Článek 152 stanoví odchylku od pravidel hospodářské soutěže pro uznané organizace producentů a uznaná sdružení organizací producentů, pokud splňují určité podmínky, např. pokud jde o plánování produkce a smlouvy o dodávkách zemědělských produktů.

Článek 222 přiznává uznaným organizacím producentů možnost se odchýlit od pravidel hospodářské soutěže během závažných výkyvů na trzích v případě některých opatření.

Článek 209 se neomezuje pouze na uznané organizace producentů, ale umožňuje všem zemědělcům nebo sdružením zemědělců spolupracovat např. na produkci nebo prodeji zemědělských produktů. Strany, které se chtějí opírat o toto ustanovení, mohou požádat Evropskou komisi o stanovisko, zda jsou jejich dohody v souladu s cíli stanovenými v článku 39 Smlouvy o fungování Evropské unie. Zúčastněné strany mohou tyto informace získat na adrese AGRI-NOTIFICATION-209-CMO@ec.europa.eu.

Veškerá stanoviska týkající se slučitelnosti dohod s cíli SZP podle článku 209 zveřejňuje Komise.

Stanoviska Komise

Výjimky pro mezioborové organizace

Článek 210 stanoví, za jakých podmínek mohou být dohody, rozhodnutí a jednání přijaté mezioborovými organizacemi vyňaty z pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže.

Pokud mají mezioborové organizace zájem o udělení výjimky, musejí Evropské komisi svá opatření oznámit a požádat o jejich schválení podle článku 210.

Oznámení se zasílají na adresu: AGRI-NOTIFICATION-210-CMO@ec.europa.eu.

Veškerá rozhodnutí přijatá podle článku 210 Komise zveřejňuje.

Rozhodnutí Komise

StáhnoutPDF - 140 KB

Výjimky pro jednotlivá odvětví

Článek 149 stanoví zvláštní pravidla pro smluvní jednání uznaných organizací producentů v odvětví mléka.

V článku 150 je stanoveno, za jakých podmínek smějí organizace producentů nebo mezioborové organizace řídit dodávky sýra s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením.

Článek 167 stanoví pravidla pro uvádění na trh s cílem zlepšit a stabilizovat fungování společného trhu s vínem.

V článku 172 je stanoveno, za jakých podmínek smějí organizace producentů nebo mezioborové organizace řídit dodávky šunky s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením.

Související informace

Antimonopolní zákony

Pravidla hospodářské soutěže v zemědělsko-potravinářském odvětví

Právní základ

Právní základ, jímž se řídí organizace producentů a mezioborové organizace a společná organizace trhů se zemědělskými produkty, je stanoven v nařízení (EU) č. 1308/2013 a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/232.

EU rovněž přijala zvláštní pravidla pro řadu jednotlivých odvětví:

Novinky

Dokumenty

StáhnoutPPTX - 1.9 MB
StáhnoutPDF - 697.2 KB