Στόχοι της διαφάνειας της αγοράς

Η έλλειψη διαφάνειας στην αγορά και η ασύμμετρη πληροφόρηση μπορούν να οδηγήσουν σε μη αποδοτικές αγορές και να ενισχύσουν δυσανάλογα όσους έχουν πρόσβαση στα πλέον ακριβή δεδομένα. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ΕΕ παρέχει σήμερα πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με την αγορά για πολλά βασικά γεωργικά προϊόντα.

Παρόλο που η ΕΕ παρέχει εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τις τιμές παραγωγού και τις τιμές καταναλωτή, υπάρχουν λιγότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές στα ενδιάμεσα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Η παροχή πληροφοριών γι’ αυτά τα ενδιάμεσα στάδια θα αυξήσει την αποδοτικότητα της αγοράς, με τη λήψη περισσότερο τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων και την αύξηση της εμπιστοσύνης στα χρηστά συναλλακτικά ήθη σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Η δυνατότητα έγκαιρης και εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά είναι επίσης καίριας σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού στις παγκόσμιες αγορές. Αυτό θα ωφελήσει ιδίως τους μικρότερους φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μέσω ιδιωτικών πηγών.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε νέα κανονιστικά μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Η διαφάνεια της αγοράς στην πράξη

Η πρόταση καλύπτει τους τομείς του κρέατος, των αβγών, των γαλακτοκομικών προϊόντων, των οπωροκηπευτικών, των αροτραίων καλλιεργειών, της ζάχαρης και του ελαιολάδου.

Βασίζεται σε ήδη υπάρχοντα συστήματα και διαδικασίες συλλογής δεδομένων, με ευρύτερο πλέον πεδίο εφαρμογής, ώστε να παρέχει νέες πληροφορίες για τα επόμενα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Τα δεδομένα θα βοηθήσουν όλους τους φορείς εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων τους γεωργούς και τις οργανώσεις παραγωγών στις οποίες ανήκουν, καθώς και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να παρακολουθούν τις μελλοντικές εξελίξεις, να μελετούν τις τάσεις της αγοράς στα διάφορα στάδια της αλυσίδας και να αξιολογούν τον αντίκτυπό τους.

Κάθε χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις τιμές και την αγορά. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, η Επιτροπή συνιστά να μην καλύπτονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εν λόγω συλλογής δεδομένων. Οι χώρες της ΕΕ κοινοποιούν τα δεδομένα στην Επιτροπή, η οποία τα δημοσιοποιεί στην πύλη δεδομένων για τα γεωργικά τρόφιμα και στα παρατηρητήρια της αγοράς της ΕΕ. Έχει μεγάλη σημασία να είναι έγκαιρα και ακριβή τα δεδομένα που παρέχουν οι χώρες της ΕΕ.

Οικονομική ανάλυση και δημόσια διαβούλευση

Χρονοδιάγραμμα διαβουλεύσεων

Ειδική ομάδα για τις γεωργικές αγορές

Ο κανονισμός για τη διαφάνεια της αγοράς ήταν το αποτέλεσμα των συστάσεων της ειδικής ομάδας για τις γεωργικές αγορές, μιας ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε για να εξετάσει τρόπους αύξησης της ισχύος των παραγωγών στις αγορές γεωργικών προϊόντων διατροφής. Η ομάδα αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μείωση των επιπέδων ασύμμετρης πληροφόρησης στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού θα είχε θετικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό, και ιδίως για τους μικρότερους παραγωγούς.

Συνεργασία και διαβούλευση με εμπειρογνώμονες

Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαβουλεύεται με χώρες της ΕΕ, ενδιαφερόμενους φορείς και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ώστε να παρακολουθεί την εφαρμογή του κανονισμού, τις βέλτιστες πρακτικές και τις νέες εξελίξεις όσον αφορά τη διαφάνεια της αγοράς. Ο κανονισμός θα συζητηθεί επίσης στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 423.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 141.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 141.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 52.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 46.2 KB