Η εισοδηματική στήριξη με απλά λόγια

Γιατί είναι σημαντική η εισοδηματική στήριξη των γεωργών - τα διάφορα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων.

Η βασική ενίσχυση

Πληροφορίες για τη βασική ενίσχυση, η οποία αποτελεί τη βάση της εισοδηματικής στήριξης της ΕΕ για τους γεωργούς.

Νέοι γεωργοί

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους νέους ανθρώπους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη γεωργία.

Οικολογικός προσανατολισμός

Βιώσιμη χρήση της γης, επιβράβευση των γεωργών για τη φροντίδα των τοπίων και του περιβάλλοντος.

Πολλαπλή συμμόρφωση

Σύνδεση της εισοδηματικής στήριξης με την τήρηση των κανόνων για τη διασφάλιση βιωσιμότητας στην γεωργία.

Σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

FAS, η υπηρεσία παροχής πληροφοριών που βοηθά τους γεωργούς να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.