Подпомагане на доходите

Защо подпомагането на доходите на земеделските стопани е важно, различни схеми за директни плащания.

Основното плащане

Информация за схемата за основно плащане — основен елемент на подпомагането от ЕС на доходите на земеделските стопани.

Млади земеделски стопани

Помощи на Европейския съюз за млади хора, които желаят да се занимават със земеделие.

Екологизиране

Устойчиво използване на земята, възнаграждаване на стопаните за полагането на грижи за ландшафта и околната среда.

Кръстосано съответствие

Осигуряване на устойчиво земеделие чрез обвързване на подпомагането на доходите със спазването на правилата.

Система за съвети в селското стопанство

Системата за съвети в селското стопанство информира земеделските стопани относно правилата, уреждащи добрите селскостопански практики, които трябва да се прилагат от всички земеделски стопани в ЕС.